Productenoverzicht

A

 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente. Meestal doet de uitvaartondernemer dat. Maar u kunt het ook zelf doen.

 • Achternaam voor uw kind kiezen

  Ouders kunnen samen kiezen welke achternaam hun eerste kind krijgt. U geeft de gekozen achternaam door aan de gemeente.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Iedereen staat bij de gemeente ingeschreven op een adres. Denkt u dat iemand onterecht op uw adres staat ingeschreven? Vraag dan een adresonderzoek aan bij de gemeente.

 • AED-apparaat gebruiken

  Een AED is een apparaat dat helpt bij een hartstilstand. De gemeente heeft AED-apparaten op meerdere plaatsen hangen. Kijk op de site van de Hartstichting voor meer informatie over AED-apparaten.

 • Afvalgrijper en afvalring

  Geen fijn gezicht, die snoeppapiertjes, blikjes en peuken tussen het groen in uw wijk. Maar om ze met de hand te verwijderen is niet zo hygiënisch. En soms kom je er ook niet makkelijk bij. Daarom stelt de gemeente afvalgrijpers beschikbaar, die u op aanvraag voor onbepaalde tijd – en kosteloos - in bruikleen krijgt.

 • Afvalstoffenheffing betalen

  U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

 • Afvalwater lozen

  Wilt u afvalwater lozen? Dan moet u zich aan regels houden. Soms moet u ook een melding doen of een vergunning aanvragen. Dat regelt u via Omgevingsloket online.

 • Afvalwater lozen op riolering, vergunning

  Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente vraagt meestal advies aan het waterschap.

 • Afvalwater lozen, ontheffing

  U mag geen afvalwater buiten het riool lozen. Is uw bedrijf niet op het riool aangesloten? Of gaat dat wel gebeuren, maar is het nu nog niet zover? Dan moet u bij de gemeente een ontheffing aanvragen.

 • Afwijken van het bestemmingsplan

  In een omgevingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Wilt u afwijken van het omgevingsplan? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Alarminstallatie plaatsen

  Gaat u een alarminstallatie plaatsen? Dan heeft u hiervoor geen melding of een omgevingsvergunning voor nodig.

 • Alcohol schenken en verkopen

  Als u als ondernemer alcoholische dranken wilt schenken of verkopen, dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Horecabedrijven mogen normaal alleen in het bedrijf alcohol schenken. Organiseert u een evenement en wilt u daar ook alcohol schenken? Vraag een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Asbest verwijderen

  Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via het Omgevingsloket.

 • Attestatie de Vita of Bewijs van in leven zijn

  Het uittreksel Bewijs van in leven zijn uit de Basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u nog in leven bent. Een instantie die moet uitkeren kan u vragen om een Bewijs van in leven zijn.

 • Auto wegslepen bij fout parkeren

  De gemeente mag uw auto (laten) wegslepen als u fout geparkeerd staat. Wilt u uw weggesleepte auto ophalen? Neem contact op met de gemeente.

 • Autobedrijf beginnen

  Als u een autobedrijf begint, heeft u een exploitatievergunning nodig. U heeft een autobedrijf als u auto’s tegen een vergoeding beschikbaar stelt, onderhoudt of repareert.

B

 • Basisregistratie adressen en gebouwen inzien

  In de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. U kunt de gegevens bekijken via de website van het Kadaster.

 • Basisregistratie ondergrond

  Gebruikt u bodem- en ondergrondgegevens? In de Basisregistratie ondergrond (BRO) staan gegevens over en modellen van de ondergrond van Nederland. U kunt de gegevens inzien via de website Basisregistratie Ondergrond.

 • Beroepschrift indienen

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente over een bezwaar dat u gemaakt heeft? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit is meestal bij de rechtbank.

 • Bestemmingsplan inzien

  In een omgevingsplan (vroeger bestemmingsplan) staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Daarnaast staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte. U kunt het  omgevingsplan bekijken op Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl).

 • Bestemmingsplan wijzigen

  In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. De gemeente kan het bestemmingsplan wijzigen. U kunt de gemeente ook vragen om het bestemmingsplan te wijzigen.

 • Bezoek uit het buitenland ontvangen

  Soms heeft bezoek uit het buitenland een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking nodig. Dat vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het ondertekenen gebeurt bij de gemeente.

 • Bezwaar gemeentelijke belastingen

  Het is niet altijd nodig om meteen een bezwaarschrift in te dienen als u het niet eens bent met het aanslagbiljet of WOZ-waarde. Maak een belafspraak met team Belastingen. U kiest wanneer u wordt gebeld. Wij nemen uw aanslagbiljet met u door.
   

 • Bezwaarschrift indienen

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

 • Bibliotheek

  De bibliotheek is er voor iedereen. U kunt er bijvoorbeeld boeken lenen, kranten lezen, internetten en cursussen volgen.

 • Bibob-onderzoek

  Vraagt u een vergunning of subsidie aan? Of doet u mee aan een aanbesteding? De gemeente kan de betrouwbaarheid van u of uw bedrijf controleren. De gemeente doet dit met een Bibob-onderzoek.
   
   

 • Bijen houden

  Wilt u bijen houden voor uw beroep of hobby? U heeft hiervoor een ontheffing nodig. U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

 • Bijstand voor jongeren aanvragen

  Jongeren tussen de 18 en 27 jaar met weinig geld kunnen een bijstandsuitkering aanvragen. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De bijstandsuitkering vraagt u aan bij UWV. De gemeente bepaalt of u de uitkering krijgt.

 • Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

  Bent u ondernemer en lukt het niet om rond te komen? Dan kunt u een Bbz-regeling aanvragen. Bbz betekent Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  Als u te weinig geld heeft om van te leven, krijgt u misschien een bijstandsuitkering. Uw inkomen wordt dan aangevuld tot een minimaal bedrag. U vraagt een bijstandsuitkering aan via Werk.nl.

 • Bodemonderzoek aanvragen

  Heeft u bouw- of verbouwplannen? Of gaat u een stuk grond of een bedrijf kopen of verkopen? Dan moet u misschien een bodemonderzoek laten uitvoeren door een erkend adviesbureau. 

 • Bomen kappen

  Voor het kappen of rooien van een boom heeft u een vergunning nodig als de boom staat vermeld op de gemeentelijke bomenlijst. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Bouw- en sloopafval inleveren

  Bouw- en sloopafval brengt u naar de milieustraat van de gemeente. Of u huurt een container bij een afvalinzamelingsbedrijf.

 • Bouwstoffen melden

  Bouwbedrijven moeten bouwstoffen melden die zij gebruiken voor hun bouwwerkzaamheden. Dit doet u bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

 • Brandveilig gebruik van gebouwen

  Een gebouw moet brandveilig zijn. Voor sommige gebouwen moet u melden dat u het gaat gebruiken. De melding doet u via het Omgevingsloket.

 • Brandveiligheid tijdelijke bouwwerken

  Een tijdelijk bouwwerk, zoals een tent of een tribune, moet brandveilig zijn. Ook moet u voorbereid zijn bij calamiteiten. U moet het gebruik van een tijdelijk bouwwerk melden. Dit doet u bij de gemeente.

 • Briefadres aanvragen

  U kunt uw post tijdelijk ontvangen op een ander adres dan waar u verblijft. Bijvoorbeeld omdat u geen woning heeft. U vraagt het gebruik van een briefadres aan bij de gemeente.

 • Buitenlandse documenten registreren in de BRP

  Als er rechtsfeiten in het buitenland hebben plaatsgevonden bent u verplicht die te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woongemeente. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie. De documenten hiervan worden ook wel brondocumenten genoemd.

 • Burenoverlast melden

  Als u last heeft van uw buren, probeert u dit eerst zelf met uw buren op te lossen. Lukt dit niet? Dan kunt u hulp inroepen van bijvoorbeeld de gemeente of de politie. 

C

 • Crisisplan

  Wilt u informatie over het voorkomen van rampen en crisissen? Neem dan contact op met uw veiligheidsregio.

D

 • Datalek melden

  De gemeente Rijswijk hecht belang aan de privacy van haar inwoners en beschermt persoonsgegevens met een goede beveiliging. Toch kan het gebeuren dat er persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.

 • Demonstratie of betoging houden

  Bij een demonstratie komt een groep mensen bij elkaar om op te komen voor een standpunt. Iedereen mag een demonstratie organiseren. U meldt dit op tijd bij de gemeente.

 • DigiD aanvragen

  Met een eigen DigiD logt u in op websites van de overheid. U vraagt uw eigen DigiD aan via de website van DigiD.

 • Drugsoverlast melden

  Overlast van drugs of drugsverslaafden meldt u bij de politie. De politie werkt samen met de gemeente om deze overlast aan te pakken.

E

 • Echtscheiding melden

  U vraagt een scheiding aan bij de rechtbank. Daarna meldt uw advocaat, uzelf of uw voormalig partner de echtscheiding bij de gemeente waar u getrouwd bent.

 • Een bekende tot trouwambtenaar benoemen

  U kunt u laten trouwen of het partnerschap laten registreren door een bekende. U vraagt dit aan bij de gemeente waar u wilt trouwen of het partnerschap laat registreren.

 • Een kind erkennen

  Als u niet automatisch de wettelijk ouder van een kind bent, kunt u een kind erkennen. U kunt dan ook kiezen welke achternaam het kind krijgt. U gaat hiervoor persoonlijk langs bij de gemeente.

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Komt u voor het eerst in Nederland wonen? U moet zich dan persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Maak een afspraak bij de gemeente waarin u gaat wonen.

 • Eerste rijbewijs aanvragen

  Als u bent geslaagd voor uw rijexamen, kunt u een rijbewijs aanvragen. Dit kan vanaf de eerste werkdag na uw examen. De gemeente controleert in het rijbewijzenregister van de RDW of u echt uw rijbewijs heeft gehaald. Het CBR zet in dit register de verklaring van rijvaardigheid en de verklaring van geschiktheid. Deze verklaringen krijgt u dus niet mee na uw examen.

 • eHerkenning aanvragen

  Heeft u een bedrijf en wilt u zich online kunnen identificeren? Vraag dan eHerkenning aan bij een erkende leverancier.

 • Eigen verklaring invullen voor uw rijbewijs

  Als u wilt afrijden voor uw rijbewijs, moet u eerst een verklaring over uw eigen gezondheid invullen. Het CBR heeft deze 'Eigen verklaring' nodig om te bepalen of u een motorvoertuig kunt besturen. Het CBR kan beslissen dat u medisch gekeurd moet worden.

 • Energieadvies aan huis

  De komende jaren schakelt Rijswijk over naar een duurzame toekomst. We gaan minder fossiele brandstoffen gebruiken en stappen over naar schone energiebronnen. Dit doen we stap voor stap én samen. De eerste belangrijke stap: onze huizen beter isoleren en meer energie besparen. Wilt u uw woning beter isoleren om meer energie te besparen, maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Wij helpen u hier graag bij op weg. 

 • Energielabel voor woningen

  Met een energielabel kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien of een woning zuinig of onzuinig is. Dat is handig, want een keuze voor een zuinige woning betekent een lagere energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu!

 • Erkenning en de Nederlandse nationaliteit

  Als de vader zijn kind erkent voordat het 7 jaar is, is zijn kind automatisch Nederlander. Het kind krijgt de Nederlandse nationaliteit op het moment van de erkenning. Erkent de vader het kind na het 7de levensjaar, maar voordat het kind 18 wordt? Dan moet hij met een DNA-test bewijzen dat hij de biologische vader is.

 • Evenement organiseren, melding

  Wanneer u een evenement wilt organiseren met een zeer klein effect op de openbare ruimte, zoals een straatfeest, een (kleine) lampionnenoptocht, of een kinderactiviteit (zoals een springkussen), dan is een melding voldoende.

 • Evenement organiseren, vergunning

  Een groot evenement trekt veel mensen en kan overlast geven. Voor het organiseren heeft u in ieder geval een evenementenvergunning nodig. U vraagt de vergunning(en) aan bij de gemeente.

F

 • Flyeren, algemene regels

  Wilt u reclamemateriaal verspreiden? Houd u aan de regels voor huis-aan-huisreclame. Voor reclame op straat heeft u toestemming nodig van de gemeente.

G

 • Geboorteaangifte doen

  U moet binnen 3 dagen na de geboorte van een kind geboorteaangifte doen. U doet de aangifte bij de gemeente waarin het kind geboren is.

 • Gebouw als woning gebruiken

  Wilt u het gebruik van een gebouw wijzigen? U heeft een omgevingsvergunning nodig als u een gebouw als woning wilt gebruiken of een andere functie geven.

 • Gebouw of woning slopen

  Als u gaat slopen, dan moet u een sloopmelding doen. Als u gaat slopen aan een gemeentelijk of rijksmonument dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Hiervoor verwijzen wij u naar “monument verbouwen of slopen”.

 • Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

  Iedereen die in Nederland woont, moet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP). Kloppen uw gegevens in de BRP niet? Of wilt u uw gegevens na een adoptie of geslachtswijziging laten wijzigen of verwijderen? Geef dit dan door aan de gemeente waarin u woont.

 • Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

  Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen. U vraagt de parkeerkaart aan de bij de gemeente.

 • Gehandicaptenparkeerkaart verlengen

  Als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft, moet u deze op tijd verlengen. Het kan namelijk nodig zijn dat u opnieuw een medische keuring krijgt. Vraag de verlenging tenminste 2 maanden voordat uw gehandicaptenparkeerkaart afloopt, aan. 

 • Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen aanvragen

  Zorginstellingen kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voor het vervoer van bewoners met een handicap. Op deze manier kunnen de instellingen de bewoners samen vervoeren. Zo hoeven ze niet voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen.

 • Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

  In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl.

 • Gemeentegids

  In de gemeentegids kunt u alles vinden over organisaties, instellingen en het bestuur van de gemeente Rijswijk. In de digitale gemeentegids kunt u eenvoudig contactgegevens op thema zoeken. De gemeentegids sinds 2016 niet meer als papieren gids te krijgen.

 • Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

  Heeft u een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen? Dan controleert een inspecteur namens de gemeente of u zich aan de regels houdt. Daarom meldt u op tijd wanneer u met de werkzaamheden begint en stopt.

 • Gemeentelijke onderscheidingen, ereburgerschap

  Rijswijk kent 3 gemeentelijke onderscheidingen: het ereburgerschap, de erespeld en het jeugdlintje. De gemeente reikt deze uit aan mensen en instellingen die een bijzondere prestatie op lokaal niveau hebben geleverd.

 • Gemeentelijke onderscheidingen, erespeld

  Rijswijk kent 3 gemeentelijke onderscheidingen: het ereburgerschap, de erespeld en het jeugdlintje. De gemeente reikt deze uit aan mensen en instellingen die een bijzondere prestatie op lokaal niveau hebben geleverd.

 • Gemeentelijke onderscheidingen, jeugdlintje

  Rijswijk kent 3 gemeentelijke onderscheidingen: het ereburgerschap, de erespeld en het jeugdlintje. De gemeente reikt deze uit aan mensen en instellingen die een bijzondere prestatie op lokaal niveau hebben geleverd.

 • Geregistreerd partnerschap beëindigen

  Een geregistreerd partnerschap beëindigt u via een advocaat of notaris. Heeft u minderjarige kinderen of bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u naar de rechter. De advocaat of notaris meldt de beëindiging bij de gemeente.

 • Gevaarlijke stoffen vervoeren

  Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren over wegen die daarvoor niet zijn aangewezen? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Gladheidsbestrijding

  Wilt u meer informatie of een klacht indienen over gladheidsbestrijding? U kunt hiervoor terecht bij de gemeente.

 • Glas inleveren

  Glas wordt gerecycled. Daarom houdt u glas gescheiden van ander afval. En brengt u het naar de glasbak.

 • Graafvergunning

  Wilt u op uw terrein grond verplaatsen of afvoeren? Dit moet u melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

 • Graafvergunning (kabels en leidingen)

  Ieder die de straat, berm of plantsoen wil openbreken voor het uitvoeren van werken aan leidingen of voor het aanbrengen van ondergrondse objecten moet een vergunning aanvragen.

 • Graffiti melden en verwijderen

  Ziet u graffiti op een gebouw of object? Als dit eigendom van de gemeente is, meldt u het bij de gemeente. Als u het pand huurt, meldt u dit bij uw verhuurder.

 • Groenstroken en restgronden aankopen

  U kunt onder bepaalde voorwaarden een stuk gemeentegrond kopen. Huren of tijdelijk in gebruik nemen is soms ook mogelijk. Dien hiervoor schriftelijk een aanvraag in bij de gemeente.

 • Grofvuil inleveren of laten ophalen

  Grofvuil is groot huishoudelijk afval dat niet in een afvalcontainer past. Bijvoorbeeld oude, kapotte meubels, huishoudelijke apparaten, versleten vloerbedekking, snoeiafval zoals bundels snoeihout, enzovoort. In de gemeente Rijswijk haalt Avalex op afspraak uw grofvuil op.

 • Grondexploitatieovereenkomst afsluiten

  Wilt u beginnen met een bouwproject en moet hiervoor een bestemmingsplan gewijzigd worden? Dan sluit u hiervoor meestal eerst een exploitatieovereenkomst met de gemeente af.

H

 • Herbegraven of alsnog cremeren

  Wilt u een overledene herbegraven of alsnog cremeren? Hiervoor heeft u een vergunning nodig. U of de begrafenisondernemer vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

 • Honden uitlaten

  U mag uw hond niet overal uitlaten. Ook mag uw hond niet overal loslopen.

 • Horecabedrijf beginnen

  Wilt u een horecabedrijf beginnen? Bijvoorbeeld een café, restaurant of hotel? Vraag een exploitatievergunning aan bij de gemeente. Vaak moet u ook nog andere vergunningen aanvragen of meldingen doen.

 • Huisnummer

  De gemeente geeft elk nieuw huis of bedrijfspand een adres met huisnummer. Klopt uw huisnummer niet? Dan kunt u dat melden bij de gemeente.

 • Huisverbod

  De burgemeester mag u een huisverbod opleggen als er sprake is van huiselijk geweld. U ontvangt een brief met het huisverbod.

 • Huisvestingsvergunning

  Wilt u een goedkope woning huren? U heeft dan misschien een huisvestingsvergunning nodig. Een huisvestingsvergunning vraagt u aan bij de gemeente.

 • Hulp bij schulden

  De gemeente helpt u met advies over geld en helpt u bij schulden.

 • Hulp bij wonen en gezondheid

  De gemeente vindt het belangrijk dat iedere inwoner zo lang mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven wonen en mee kan doen in de maatschappij. Ondervindt u hier problemen bij? Vraag dan eerst uw familie, vrienden en buren of zij u kunnen ondersteunen. Lukt dit niet? Dan kunt u de gemeente om hulp vragen door een melding te doen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit kunt u doen door een WMO meldformulier in te vullen.

 • Hulp bij wonen en huishouden

  Misschien kunt u niet meer zonder hulp thuis wonen. Of zelf het huishouden doen. Bijvoorbeeld door ouderdom, psychische problemen of een beperking. Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Of meld uw hulpvraag bij de gemeente.

 • Hulp bij wonen en vervoer

  Misschien kunt u door uw ouderdom, beperking of ziekte niet meer zelfstandig reizen. Of vindt u het moeilijk u te verplaatsen in en om uw woning. Misschien kunnen mensen in uw omgeving helpen. Of meld uw hulpvraag bij de gemeente.

 • Hulp bij zorg en gezondheid

  Misschien kunt u door uw gezondheid niet meer zonder hulp thuis wonen. U kunt bijvoorbeeld niet meer voor uzelf koken. Of u kunt uw huis niet meer schoonhouden. Het kan ook zijn dat u depressief bent. Of dat u psychische problemen heeft. Er zijn diverse mogelijkheden om u te helpen.

 • Hulpaanvraag van de gemeente bij uw idee

  Heeft u een idee en wilt u met de gemeente praten over het realiseren hiervan? Of heeft u financiële ondersteuning nodig voor uw idee? Dan kunt u door middel van deze aanvraag met ons in contact komen. We nodigen u dan uit voor een gesprek.

I

 • Idee-cheque

  De idee-cheque is er om bewoners meer te betrekken bij de buurt en actief in te zetten voor de leefbaarheid van de buurt. 

 • Identiteitskaart aanvragen

  Met een identiteitskaart kunt u door bijna heel Europa reizen. Een identiteitskaart is ook een legitimatiebewijs. Deze moet u bijvoorbeeld aan de politie laten zien als die daarom vraagt. Wilt u een identiteitskaart aanvragen? Dan kunt u terecht bij de gemeente.

 • Individuele inkomenstoeslag aanvragen

  De individuele inkomenstoeslag is een bijdrage voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten leven. Vraag de toeslag aan bij de gemeente.

 • Informatie in de basisregistratie personen (BRP)

  In de basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens. U kunt gegevens uit de BRP van iemand anders opvragen. U kunt ook geheimhouding van uw eigen persoonsgegevens aanvragen. Voor beide doet u een verzoek bij de gemeente.

 • Informatie over aanbestedingen

  Als de gemeente een grote opdracht heeft, moet zij deze Europees aanbesteden. Alle bedrijven uit heel Europa kunnen zich dan inschrijven. Neem voor meer informatie over een aanbesteding contact op met de gemeente.

 • Informatieaanvraag Wet open overheid

  U mag de gemeente vragen om het openbaar maken van publieke informatie. Dit komt voort uit de Wet Open Overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het gaat hier om bestuurlijke informatie vastgelegd in documenten, die verband houdt met de publieke taak van de gemeente.

 • Ingebrekestelling indienen

  Is de gemeente te laat met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift? Misschien heeft u recht op een dwangsom.

 • Inrit aanleggen

  Voor het aanleggen van een inrit heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Inzameling bedrijfsafval

  Afval van bedrijven moet gescheiden ingeleverd worden. U regelt dit zelf of u laat het doen door een erkende afvalinzamelaar of -verwerker.

J

 • Jaaropgaven Sociale Zaken

  Iedereen met een uitkering van de gemeente krijgt een jaaropgave. Daarin staat hoeveel premie en belasting u heeft afgedragen. Gebruik uw jaaropgave voor uw belastingaangifte en om huurtoeslag, studiefinanciering of andere toelagen aan te vragen.
  Bewaar uw jaaropgave goed. U krijgt geen tweede.

 • Jongerenrijbewijs aanvragen

  Door de proef 2toDrive kunnen jongeren van 17 jaar hun autorijbewijs halen. U kunt al rijles nemen als u 16,5 jaar oud bent. Rijexamen doen kan vanaf uw 17e verjaardag.

K

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het Kadaster houdt allerlei gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland. Bijvoorbeeld wie de eigenaar is, waar de erfgrens ligt en of er kabels in de grond liggen. U bekijkt deze gegevens op de website van het Kadaster.

 • Kamers verhuren

  Voor het verhuren van kamers heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig en een vergunning in het kader van de huisvestigingsverordening .

 • Kamperen in het wild

  Wilt u kamperen in de natuur? U heeft hiervoor toestemming van de gemeente nodig.

 • Kennisgeving incidentele festiviteiten

  Een horecabedrijf mag een aantal keer per jaar een festiviteit organiseren. U meldt de festiviteit bij de gemeente. Als u ook langer open wilt blijven, vraagt u toestemming aan de gemeente.

 • Kermis organiseren

  Voor het organiseren van een kermis moet u verschillende vergunningen aanvragen. U vraagt deze vergunningen aan bij de gemeente.

 • Kinderombudsman

  Alle kinderen hebben rechten. Bijvoorbeeld het recht op bescherming tegen verwaarlozing of mishandeling. Of het recht op goed onderwijs en vrije meningsuiting.

 • Kinderopvang starten

  Wilt u een kinderopvang beginnen? Dien een aanvraag in bij de gemeente. De gemeente regelt de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang. De GGD controleert of u aan de kwaliteitseisen voldoet.

 • Kinderopvang, tegemoetkoming kosten

  Zit uw kind op de kinderopvang omdat u een re-integratietraject volgt? Dan kan de gemeente een deel van de eigen bijdrage vergoeden.
  In andere gevallen vraagt u kostenvergoeding aan bij de Belastingdienst/Toeslagen. 

 • Kinderopvangtoeslag aanvragen

  Heeft u een laag inkomen en een kind dat naar de kinderopvang gaat? Misschien krijgt u extra geld voor kinderopvang van de gemeente.Dit regelt u via het Jeugdteam van Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

 • Klacht over discriminatie melden

  Regelmatig worden mensen anders behandeld om redenen die er niet toe doen. U wordt bijvoorbeeld uitgescholden door uw buren, omdat u een andere afkomst of huidskleur heeft. U wordt niet serieus genomen vanwege uw handicap, of getreiterd op uw werk vanwege uw homoseksualiteit. Laat het er niet bij zitten en meld discriminatie.

 • Klein kansspel organiseren

  Bij een klein kansspel kunnen deelnemers prijzen winnen. Deze prijzen blijven onder een bepaald bedrag. U meldt een klein kansspel bij de gemeente.

 • Koninklijke Erepenning aanvragen

  De Koninklijke Erepenning is een ereteken voor (sport-)verenigingen, stichtingen en instellingen. U vraagt de Koninklijke Erepenning aan in de gemeente waar de organisatie staat ingeschreven.

 • Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

  Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor iemands bijzondere werk voor de samenleving. U draagt iemand voor bij de gemeente waar die persoon woont. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

 • Koopzondagen

  Winkels mogen op sommige zondagen en feestdagen open zijn. De gemeente beslist hierover.

 • Kringloopwinkel

  Heeft u spullen die u niet meer gebruikt? Breng deze dan naar de kringloopwinkel.

L

 • Landmeetkundige gegevens inzien

  Heeft u landmeetkundige gegevens nodig? Deze vraagt u op bij het Kadaster. Of bekijk ze online op de landelijke basiskaart.

 • Leges

  Met leges worden de vergoedingen bedoeld die moeten worden betaald voor een door de gemeente geleverde (meestal administratieve) dienst.

 • Leidingvergunning

  Ieder die de straat, berm of plantsoen wil openbreken voor het uitvoeren van werken aan leidingen of voor het aanbrengen van ondergrondse objecten moet een vergunning aanvragen. 

 • Lijkbezorging, wet op de

  Indien niemand voorziet in de lijkschouwing en lijkbezorging overeenkomstig de wet, draagt de burgemeester daarvoor zorg.

 • Loterij organiseren

  Bij een loterij kopen deelnemers loten om prijzen te winnen. Voor het organiseren van een loterij is een vergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente of bij de Kansspelautoriteit.

M

 • Marktstandplaats aanvragen

  Wilt u een standplaats op de markt? Dan heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

 • Meedoen in de maatschappij

  Soms is het moeilijk mee te doen in de maatschappij. Vaak kunnen mensen in uw omgeving dan helpen. Ook kunt u met uw hulpvraag bij de gemeente terecht.

 • Melden overlast groen

  Als u last heeft van bomen en struiken die op gemeentegrond staan, doet u een melding bij de gemeente.

 • Melding containers en hoogwerkers

  U mag niet altijd een groot voorwerp langs de kant van de weg of op de stoep (laten) plaatsen. Toestemming vraagt u aan via Omgevingsloket online

 • Melding openbare ruimte

  Rijswijk schoon, heel en veilig houden, dat doen we samen. Ziet u in de stad iets dat kapot is? Of heeft u ergens last van? Geef het aan ons door. Wij lossen uw melding zo snel mogelijk op.
  Wat kunt u melden?
  Voorbeelden van meldingen die u kunt doorgeven:

  Afval of grofvuil op straat.
  Kapot asfalt, gaten in de weg of stoep
  Kapotte of gevaarlijke speeltoestellen
  Kapotte verlichting (vermeldt hierbij het nummer van de lantaarnpaal)
  Gevaarlijke situaties bij viaducten of rotondes
  Kapotte of verkeerd afgestelde stoplichten
  Kapotte of verkeerd geplaatste verkeersborden
  Kapot straatmeubilair zoals banken, fietsenrekken en hekken

 • Meldpunt opbrekingen openbare ruimte (MOOR)

  Netbeheerders, die gas, water en elektriciteit leveren en/of transporteren en aanbieders van elektronische communicatiediensten die de straat, berm of plantsoen wil openbreken voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden, moeten dit te melden bij de gemeente.

 • Milieumelding doen

  Voor sommige schadelijke activiteiten van uw bedrijf hoeft u geen omgevingsvergunning voor het milieu aan te vragen. Een milieumelding is dan voldoende. Dit doet u via de Activiteitenbesluit Internetmodule.

 • Milieustraat

  Grofvuil, huishoudelijke apparaten of chemisch afval brengt u naar de milieustraat of naar een afvalinzamelstation. Of u maakt een afspraak om het op te laten halen.

 • Milieuzone

  In een milieuzone mogen alleen voertuigen rijden die voldoen aan de regels. Voldoet uw voertuig niet aan de eisen? En moet u toch de milieuzone in? Vraag dan online een dagontheffing aan.

 • Monument slopen

  Wilt u een monument (of een deel daarvan) slopen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt ook als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Monument verbouwen of slopen

  Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Monumentale boom aanmelden of kappen

  U kunt een bijzondere boom aanmelden als monument. Wijzigingen aan of rondom een monumentale boom moet u melden. Voor het kappen of snoeien heeft u een omgevingsvergunning nodig. U regelt dit via Omgevingsloket online.

N

O

 • Omgevingsplan bekijken

  In een omgevingsplan (vroeger bestemmingsplan) staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Daarnaast staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte. U kunt het  omgevingsplan bekijken op Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl).

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Gaat u iets in uw omgeving aanpassen? Bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen

  Voert uw bedrijf werkzaamheden uit die het milieu beïnvloeden maar niet ernstig belasten? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket online.

 • Omgevingsvergunning voor het aanleggen

  Als u werkzaamheden wilt doen in een gebied met landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde, heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket online.

 • Onderhoud openbaar groen

  Heeft u klachten over onkruid op straat of op de stoep? Of wilt u meer weten over onderhoud aan het openbaar groen? Neem contact op met de gemeente.

 • Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

  Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Neem contact op met de gemeente voor (tijdelijke) ondersteuning.

 • Onderwijs voor volwassenen

  De gemeente is verantwoordelijk voor het bundelen van verschillende vormen van beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen onder de noemer volwasseneneducatie.

 • Ongedierte bestrijden

  Ongedierte zorgt soms voor overlast. Schakel een particulier ongediertebestrijdingsbedrijf in voor het bestrijden van ongedierte. Of vraag de gemeente om advies.

 • Onroerendezaakbelasting betalen (woning)

  Voor onroerendezaakbelasting geldt een eigenarenbelasting op basis van de WOZ-waarde. Wie op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is, wordt bepaald aan de hand van de gegevens van het kadaster. Bij verkoop in de loop van het jaar bestaat er geen recht op ontheffing of teruggave. Wel is het gebruikelijk dat de OZB wordt verrekend bij de notaris.

 • Onttrekkingsvergunning aanvragen

  Wilt u uw woning gebruiken voor een ander doel? U heeft hiervoor een onttrekkingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

 • Ooievaarspas aanvragen

  Rijswijkers met een minimuminkomen krijgen met de Ooievaarspas korting op allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, scouting, recreatie en cultuur. Er zijn ook ondersteunende regelingen voor kinderen met een Ooievaarspas. Zo kunt u met een Ooievaarspas een verjaardagsbox van Stichting Jarige Job aanvragen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De Ooievaarspas is 1 jaar geldig.

 • Op zondag een evenement organiseren

  Als u op zondag of een feestdag een evenement organiseert vóór 13.00 uur, moet u een ontheffing aanvragen. Dit is een ontheffing van de Zondagswet.

 • Openbaar groen, onderhoud

  De gemeente zorgt voor onderhoud aan het openbaar groen. Dit onderhoud bestaat onder andere uit snoeien en onderhouden van plantsoenen. Bomen worden opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door takken te verwijderen.

 • Openbare toiletvoorzieningen

  Iedereen heeft er weleens mee te maken: opeens naar de wc moeten. Daarom hebben wij de belangrijkste openbare toilettenvoorzieningen in Rijswijk voor u op een rij gezet.

 • Opkopersregister bijhouden

  Wilt u handelen in tweedehands goederen? Dan moet u een opkopersregister bijhouden of hiervoor vrijstelling vragen. Dit doet u bij de gemeente.

 • Optreden op straat

  U heeft toestemming nodig om op straat op te treden als straatartiest. Toestemming vraagt u aan bij de gemeente.

 • Oud papier inleveren

  Oud papier wordt hergebruikt. Daarom wordt het door de gemeente apart ingezameld. U brengt oud papier en karton naar een papierbak of inzamelpunt.

 • Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

  Ouderlijk gezag of voogdij hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over een kind. Gezamenlijk ouderlijk gezag vraagt u online aan bij de rechtbank. Ook het aanwijzen van een voogd kan online bij de rechtbank of via uw testament.

 • Ouderschap ontkennen

  Het is mogelijk als vader of moeder het ouderschap te ontkennen. Meestal moet u hiervoor naar de rechtbank. U heeft dan een advocaat nodig. Soms kan de moeder ook een akte van ontkenning aanvragen bij de gemeente.

P

 • Parkeervergunning autodate - jaar

  Voor bedrijven die deelauto’s aanbieden is er de 'Parkeervergunning autodate – jaar'. Iedereen kan een deelauto parkeren zonder los te betalen. Dit geldt voor alle parkeerzones.

 • Parkeervergunning autodate - maand

  Voor bedrijven die deelauto’s aanbieden is er de 'Parkeervergunning autodate – maand'. Iedereen kan een deelauto parkeren zonder los te betalen. Dit geldt voor alle parkeerzones.

 • Parkeervergunning bedrijven heel Rijswijk - jaar

  Heeft u een bedrijf in een gebied met betaald parkeren? Met een 'Parkeervergunning bedrijven heel Rijswijk - jaar' kunt u het hele kalenderjaar parkeren in alle parkeergebieden, zonder los te betalen.

 • Parkeervergunning bedrijven heel Rijswijk - maand

  Heeft u een bedrijf in een gebied met betaald parkeren? Met een 'Parkeervergunning bedrijven heel Rijswijk - maand' kunt u het hele kalenderjaar parkeren in alle parkeergebieden, zonder los te betalen.

 • Parkeervergunning bedrijven in de Bogaard - jaar

  Heeft u een bedrijf in een gebied met betaald parkeren? Met een 'Parkeervergunning bedrijven In de Bogaard – jaar' kunt u het hele kalenderjaar parkeren zonder los te betalen binnen het betaald parkeren gebied waarvoor u de vergunning aanvraagt.

 • Parkeervergunning bedrijven in de Bogaard - maand

  Heeft u een bedrijf in een gebied met betaald parkeren? Met een 'Parkeervergunning bedrijven In de Bogaard – maand' kunt u het hele kalenderjaar parkeren zonder los te betalen binnen het betaald parkeren gebied waarvoor u de vergunning aanvraagt.

 • Parkeervergunning bedrijven maatschappelijke instelling - jaar

  Voor werknemers van maatschappelijke instellingen is er de 'Parkeervergunning bedrijven maatschappelijke Instelling – jaar'. Hiermee kunt u het hele kalenderjaar parkeren zonder los te betalen binnen het parkeergebied waarvoor u de vergunning aanvraagt.

 • Parkeervergunning bedrijven maatschappelijke instelling - maand

  Voor werknemers van maatschappelijke instellingen is er de 'Parkeervergunning bedrijven maatschappelijke Instelling – maand'. Hiermee kunt u het hele kalenderjaar parkeren zonder los te betalen binnen het parkeergebied waarvoor u de vergunning aanvraagt.

 • Parkeervergunning bedrijven overige gebieden Rijswijk - jaar

  Heeft u een bedrijf in een gebied met betaald parkeren? Met een 'Parkeervergunning bedrijven overige gebieden Rijswijk – jaar' kunt u het hele kalenderjaar parkeren in de zones 2, 3 en 4, zonder los te betalen. Onder zones 2,3 en 4 vallen de wijken Cromvliet, Leeuwendaal, Oud Rijswijk, Bomenbuurt, Rembrandtkwartier, Havenkwartier, Stationskwartier, Te Werve en Huis te Lande. Vanwege de parkeerdruk in deze wijken, kunt u maximaal twee parkeervergunningen aanvragen voor deze parkeerzones.

 • Parkeervergunning bedrijven overige gebieden Rijswijk - maand

  Heeft u een bedrijf in een gebied met betaald parkeren? Met een 'Parkeervergunning bedrijven overige gebieden Rijswijk – maand' kunt u parkeren in de zones 2, 3 en 4, zonder los te betalen. Onder zones 2,3 en 4 vallen de wijken Cromvliet, Leeuwendaal, Oud Rijswijk, Bomenbuurt, Rembrandtkwartier, Havenkwartier, Stationskwartier, Te Werve en Huis te Lande. Vanwege de parkeerdruk in deze wijken, kunt u maximaal twee parkeervergunningen aanvragen voor deze parkeerzones.

 • Parkeervergunning beëindigen

  U kunt zelf uw parkeervergunning beëindigen. Dit kan wanneer u wilt. U regelt dit het snelst via het digitaal parkeerloket. Gaat u verhuizen? Dan beëindigt de gemeente Rijswijk uw vergunning automatisch. Dit geldt ook bij overlijden.

 • Parkeervergunning bewoners

  Woont u in een gebied waar betaald parkeren geldt, dan kunt u voor uw motorvoertuig een 'Parkeervergunning bewoners' aanvragen. Heeft u meerdere motorvoertuigen op uw naam staan? Dan kunt u voor alle motorvoertuigen een 'Parkeervergunning bewoners' aanvragen. De 'Parkeervergunning bewoners' is geldig in het betaald parkeergebied waar u woont.

 • Parkeervergunning bewoners bestuurders gehandicapten

  Heeft u een 'Gehandicaptenparkeerkaart bestuurders'? Vraag dan een 'Parkeervergunning bewoners bestuurders gehandicapten' aan. Hiermee kunt u parkeren zonder los te betalen binnen alle betaald parkeergebieden in Rijswijk. Vraagt u geen vergunning aan? Dan kunt u niet gratis parkeren op plaatsen waar betaald parkeren geldt. U mag de vergunning aanvragen voor alle motorvoertuigen die op uw naam staan.

 • Parkeervergunning bewoners bestuurders/passagiers gehandicapten

  Heeft u een 'Gecombineerde gehandicaptenparkeerkaart bestuurders'/ passagiers’? Vraag dan een 'Parkeervergunning bewoners bestuurders /passagiers gehandicapten' aan. Hiermee kunt u parkeren zonder los te betalen binnen alle betaald parkeergebieden in Rijswijk. Vraagt u geen vergunning aan? Dan kunt u niet gratis parkeren op plaatsen waar betaald parkeren geldt. U mag de vergunning aanvragen voor alle motorvoertuigen die op uw naam staan.

 • Parkeervergunning bewoners kenteken wijzigen

  Heeft u een parkeervergunning en wilt u het kenteken wijzigen? Dan kunt u dit doen door een wijziging door te geven. Als u tijdelijke, voor maximaal 4 weken, gebruiker (houder) wordt van een motorvoertuig dan heeft u geen verklaring nodig. Bijvoorbeeld als u tijdelijk een auto mee krijgt van de garage als uw eigen auto daar voor reparatie staat.

 • Parkeervergunning bewoners mantelzorg

  Krijgt u mantelzorg en woont u in een gebied waar betaald parkeren geldt? Met een 'Parkeervergunning bewoners mantelzorg' kunnen uw mantelzorgers bij u parkeren zonder los te hoeven betalen. De parkeervergunning bewoners mantelzorg is geldig in het betaald parkeergebied waar u woont.

 • Parkeervergunning bewoners passagiers gehandicapten

  Heeft u een 'Gehandicaptenparkeerkaart passagiers’? Vraag dan een 'Parkeervergunning bewoners passagiers gehandicapten' aan. Hiermee kunt u parkeren zonder los te betalen binnen alle betaald parkeergebieden in Rijswijk.
  Woont u binnen betaald parkeergebied en heeft u een eigen auto? Vraag hiervoor een ‘Parkeervergunning bewoners’ aan. De ‘Parkeervergunning gehandicapten passagiers’ kunt u dan gebruiken om overal in Rijswijk gratis te parkeren.

 • Parkeervergunning bewoners tweede woning

  U komt mogelijk in aanmerking voor een 'Parkeervergunning bewoners tweede woning' als u met een koop- of huurovereenkomst kunt aantonen dat u een tweede woning in Rijswijk in gebruikt hebt. Voorwaarde is wel dat u niet staat ingeschreven bij de gemeente Rijswijk en dat u een geldige onttrekkingsvergunning hebt.

 • Parkeervergunning bewoners verhuizing

  Verhuist u naar een andere woning en heeft u tijdelijk twee woonadressen, waarbij u zich nog niet heeft ingeschreven voor het nieuwe adres bij de gemeente? Dan wordt er eenmalig een 'Parkeervergunning bewoners verhuizing' op het nieuwe woonadres verleend voor 6 maanden.

 • Parkeervergunning bewoners wisselende voertuigen

  Woont u in een gebied waar betaald parkeren geldt en krijgt u bijvoorbeeld vaker dan 6 keer per jaar een andere auto mee van uw werkgever? Met een 'Parkeervergunning bewoners wisselende voertuigen' kunt u onder voorwaarden vaker een ander kenteken opgeven.

 • Parkeervergunning bezoekers

  Woont u in een gebied met betaald parkeren? Dan kunt u voor dit gebied een bezoekersvergunning aanvragen. Uw bezoek parkeert dan tegen een goedkoper tarief. U kunt de auto van uw bezoekers eenvoudig digitaal of telefonisch aan- en afmelden. Betalen bij de parkeerautomaat of mobiele parkeerapp is dan niet nodig.

 • Parkeervergunning evenementen

  Organiseert u een evenement binnen een parkeerzone met betaald parkeren? Dan is er de 'Parkeervergunning evenementen'. Hiermee kunt u maximaal twee weken parkeren zonder los te betalen binnen het parkeergebied waarvoor u de vergunning aanvraagt.

 • Parkeervergunning maatschappelijke instellingen

  De 'Parkeervergunning maatschappelijke instellingen' is voor vrijwilligers en medewerkers van algemeen nut beogende instellingen (zoals kerken en welzijn-instellingen) die voor het uitoefenen van hun werkzaamheden – in geheel Rijswijk – moeten kunnen parkeren.

 • Parkeervergunning meldnummer/pincode kwijt of wijzigen

  Bent u uw meldnummer of pincode van uw parkeervergunning kwijt? In het Digitaal Parkeerloket kunt u de codes terugvinden. Log in en klik op de naam van de vergunning. Open daarna het tabblad documenten. Hier vindt u de brief terug. In deze brief staan uw meldnummer en pincode vermeld.
  In het digitaal parkeerloket kunt u ook uw pincode wijzigen.

 • Parkeervergunning tijdelijk gebruik - jaar

  Heeft u in Rijswijk als bedrijf tijdelijke werkzaamheden te doen in een zone met betaald parkeren? Dan is er de 'Parkeervergunning tijdelijk gebruik – jaar'. Hiermee kunt u een heel kalenderjaar parkeren zonder los te betalen binnen het parkeergebied waarvoor u de vergunning bij de gemeente aanvraagt. Het gaat bijvoorbeeld om aannemers, klusbedrijven en onderhoudsbedrijven.

 • Parkeervergunning tijdelijk gebruik - maand

  Heeft u in Rijswijk als bedrijf tijdelijke werkzaamheden te doen in een zone met betaald parkeren? Dan is er de 'Parkeervergunning tijdelijk gebruik – maand'. Hiermee kunt u een hele maand parkeren zonder los te betalen binnen het parkeergebied waarvoor u de vergunning bij de gemeente aanvraagt. Het gaat bijvoorbeeld om aannemers, klusbedrijven en onderhoudsbedrijven.

 • Parkeervergunning tijdelijk gebruik - week

  Heeft u in Rijswijk als bedrijf tijdelijke werkzaamheden te doen in een zone met betaald parkeren? Dan is er de 'Parkeervergunning tijdelijk gebruik – week'. Hiermee kunt u een hele week parkeren zonder los te betalen binnen het parkeergebied waarvoor u de vergunning bij de gemeente aanvraagt. Het gaat bijvoorbeeld om aannemers, klusbedrijven en onderhoudsbedrijven.

 • Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart

  Iedereen met een gehandicaptenparkeerkaart mag gratis parkeren in Rijswijk. Ook als u geen inwoner van Rijswijk bent. Vraag hiervoor wél een vergunning aan. Deze is gratis en geldig zolang uw gehandicaptenparkeerkaart geldig is. Vraagt u geen vergunning aan? Dan kunt u niet gratis parkeren op plaatsen waar betaald parkeren geldt.

 • Paspoort aanvragen

  Vraag een paspoort of identiteitskaart aan bij de gemeente waarin u woont. Bij de afspraak moet u zelf aanwezig zijn. Na 5 werkdagen kunt u het reisdocument ophalen.

 • Paspoort of identiteitskaart met spoed aanvragen

  Een nieuw reisdocument kunt u na 5 werkdagen ophalen. Duurt dit te lang? Dan kunt u er een met spoed aanvragen. Dit kost meer dan bij een gewone aanvraag. U krijgt uw paspoort dan meestal binnen 2 werkdagen. Is uw reisdocument vermist? Dan is een spoedprocedure niet altijd mogelijk. Informeer hiernaar bij de gemeente.

 • Persoonsgebonden budget

  Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelt u zelf de zorg of ondersteuning die u nodig heeft. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 • Petitie indienen

  Wilt u een onderwerp onder de aandacht van de gemeente brengen? Dien een petitie in bij de gemeente.

 • Precariobelasting betalen

  U betaalt precariobelasting als u gebruikmaakt van openbare gemeentegrond. Meld bij de gemeente dat u gebruikmaakt van de grond. U krijgt vanzelf een belastingaanslag toegestuurd.

Q

 • Quickscan woningisolatie VvE

  De komende jaren schakelt Rijswijk over naar een duurzame toekomst. We gaan minder fossiele brandstoffen gebruiken en stappen over naar schone energiebronnen. Dit doen we stap voor stap én samen. De eerste belangrijke stap: onze huizen beter isoleren en meer energie besparen. Wij helpen u en uw VvE hier graag bij op weg met een QuickScan. De regeling loopt tot en met 31 december 2026.

R

 • Radicalisering melden

  Denkt u dat iemand in uw omgeving radicaliseert? Bijvoorbeeld door het uiten van extreme ideeën of plannen om uit te reizen naar strijdgebieden? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

 • Rechtmatigheidsformulier invullen

  Als u een uitkering ontvangt, vult u elke maand een rechtmatigheidsformulier in. Zo controleert de gemeente of u nog steeds recht heeft op de uitkering. U krijgt het formulier toegestuurd.

 • Referendum aanvragen

  Zijn u en andere inwoners het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u de gemeente vragen om een referendum te houden.

 • Registreren en aangifte doen van een levenloos geboren kind

  Als uw kind levenloos geboren is, dan doet u aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind is geboren. U krijgt van de gemeente een akte van geboorte (levenloos). U kunt uw kind ook registreren in de basisregistratie personen (BRP). Dit doet u bij de gemeente waar u woont.

 • Reinigen openbare weg

  De gemeente reinigt openbare wegen, pleinen en voetgangersgebieden. Dit gebeurt volgens een vast rooster. Net als het ophalen van afval en het legen van de afvalbakken. Heeft u klachten over deze dienst? Of vindt u dat uw omgeving ernstig is vervuild? Ga naar de gemeente en vraag of het vuil kan worden opgeveegd. U krijgt er ook antwoord op vragen.

 • Reisdocument bezorgen

  U kunt uw paspoort of identiteitskaart laten bezorgen. Dat kan alle werkdagen en ook 's avonds en op zaterdag. Bezorgen kan in heel Nederland, behalve op de Waddeneilanden. U maakt de keuze voor het laten bezorgen bij de aanvraag van uw reisdocument. Deze keuze kunt u later niet meer wijzigen. Voor de bezorging betaalt u bezorgkosten.

 • Reizen met kinderen

  Als u met uw kinderen naar het buitenland reist, hebben zij een eigen identiteitskaart of paspoort nodig. Het maakt niet uit hoe oud uw kind is.

 • Rijbewijs aanvragen

  Optie 1: u vraagt een verlenging van het rijbewijs online aan via de website van RDW. Na 2 werkdagen is uw rijbewijs klaar.                                                                                                                                     Optie 2: u vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente waarin u woont. Na 5 werkdagen kunt u het rijbewijs ophalen.

 • Rijbewijs met beperkende bepalingen aanvragen

  Om verschillende redenen kan uw rijbevoegdheid worden ingeperkt. Bijvoorbeeld door een ongeval of ziekte. U moet dan een nieuw rijbewijs aanvragen waarin de inperking is verwerkt. U krijgt dan een rijbewijs met beperkende bepalingen. Een beperkende bepaling is bijvoorbeeld dat u niet meer elk voertuig mag besturen. Of dat u alleen in een aangepast voertuig mag rijden.

 • Rijbewijs verloren of gestolen

  Vraag een nieuw rijbewijs aan als uw oude rijbewijs kwijt of gestolen is. Aangifte doen bij de politie is niet nodig.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De gemeente zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. Bent u nog niet aangesloten? Dien een aanvraag in bij de gemeente.

 • Rioolheffing betalen

  Eigenaren en gebruikers van een woning of bedrijf betalen rioolheffing. Dat kan zijn over (een deel van) een woning, gebouw of stuk land.

 • Rioolverstopping

  Heeft u een klacht over het riool? Bijvoorbeeld omdat het riool verstopt is of stinkt? Als de oorzaak buiten uw erf ligt, meldt u dit bij de gemeente.

S

 • Schenking aan de gemeente

  Misschien wilt u geld schenken of uw erfenis nalaten aan de gemeente. U doet de schenking direct aan de gemeente. Voor meer informatie over de aftrek van belastingen neemt u contact op met de Belastingdienst.

 • Sociaal Raadslieden

  Sociaal raadslieden geven advies over alles wat te maken heeft met wetten en regels. Een gesprek is gratis en vertrouwelijk.

 • Spandoek ophangen

  Wilt u een spandoek langs of over de weg ophangen? Voor een spandoek met een persoonlijke boodschap houdt u zich aan de regels. Voor een spandoek met reclame vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Speelterreinen

  De gemeente biedt speelruimtes voor kinderen van alle leeftijden. Een melding over een speelterrein of speeltoestel doet u bij de gemeente. Ook als het om overlast gaat. Bij dringende overlast belt u de politie.

 • Splitsingsvergunning

  Voor het splitsen van een woning heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

 • Starterslening

  De starterslening is een lening waarmee u net een beetje extra kunt lenen voor de aankoop van uw eerste woning in Rijswijk. Om de starterslening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn), moet u eerst toestemming vragen aan de gemeente.

 • Studietoeslag aanvragen

  Bent u een student met een beperking en kunt u niet of nauwelijks bijverdienen? Vraag dan een studietoeslag aan bij de gemeente.

 • Subsidie procesbegeleiding woningisolatie VvE

  Via E-herkenning kan de VvE subsidie aanvragen voor advies en procesbegeleiding. Met deze subsidie kan uw VvE onderzoeken laten verrichten.Het is van belang dat de subsidieaanvraag voor procesbegeleiding vooraf wordt ingediend. Wanneer de werkzaamheden zijn gestart dan kunt u geen subsidie meer aanvragen.  Ook kunt u de subsidie inzetten voor externe procesbegeleiding. Uw VvE wordt dan geholpen om de mogelijke verduurzamingsmaatregelen af te stemmen met alle eigenaren en het besluitvormingsproces in goede banen te leiden.  
  De hoogte van de subsidie voor advies en procesbegeleiding is afhankelijk van de grootte van de VvE, en bedraagt maximaal 25% van de daadwerkelijke kosten. Vanuit het RVO is ook subsidie beschikbaar voor procesbegeleiding, SVVE voorwaarden energieadvies.De subsidie van het RVO bedraagt maximaal 75% van de daadwerkelijke kosten. U mag de subsidie van de gemeente Rijswijk en het RVO combineren, waardoor u 100% van de daadwerkelijke kosten (tot een maximumbedrag) van de procesbegeleiding vergoed krijgt. De VVE moet alleen de kosten voorschieten en krijgt de kosten vanuit de subsidie achteraf vergoed. 
  In onderstaande tabel ziet u wat het maximale subsidiebedrag is waar uw VvE aanspraak op kan maken.
  Omvang van de VVE 


  Maximumbedrag subsidie gemeente 
  Klein: 2 tot en met 10 woningen 


  € 3.000,-
  Midden: van 11 tot en met 30 woningen  


  € 5.000,-
  Groot: vanaf 31 woningen  


  € 6.000,- 
   

 • Subsidie voor Wijkfeesten

  De subsidie voor wijkfeesten is er om bewoners meer te betrekken bij de buurt en actief in te zetten voor de leefbaarheid van de buurt.

 • Subsidie woningisolatie voor woningeigenaren en VvE's

  De gemeente wil zoveel mogelijk Rijswijkse inwoners helpen bij het isoleren van hun woning. Daarom kunt u hier subsidie aanvragen. Om in aanmerking te komen moet uw aanvraag voldoen aan voorwaarden.
  Waar kunt u subsidie voor aanvragen? 
  U kunt subsidie aanvragen voor het isoleren van uw:  

  Dak 
  Zolder 
  Vliering 
  Gevel 
  Spouwmuur 
  Vloer- of bodem
  Ramen  Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de energiebesparende isolatiemaatregelen aan minimumeisen voldoen. Bekijk hier de specificaties.

  Voor wie is de subsidie? 
  De subsidie is bedoeld voor: 

  Woningeigenaren  
  Vereniging van Eigenaren (VvE) 

  De subsidie is voor het isolatiemateriaal en het aanbrengen hiervan. U moet de subsidie voordat u gaat isoleren aanvragen. Deze subsidie mag u combineren met de subsidies en leningen die landelijk beschikbaar zijn. Kijk snel naar de voorwaarden en vraag aan!
  VvE`s kunnen subsidie voor procesbegeleiding aanvragen. Voor meer informatie (Subsidie procesbegeleiding woningisolatie VvE | Gemeente Rijswijk)
   

T

 • Taxatieverslag

  Het taxatieverslag geeft u informatie over hoe de waarde van uw woning of niet-woning is bepaald. 

 • Tegemoetkoming in de meerkosten van zorg

  Rijswijkse inwoners die door een beperking of chronische gezondheidsproblemen hoge zorgkosten hebben, kunnen de financiële tegemoetkoming in de meerkosten van zorg aanvragen. De tegemoetkoming bedraagt € 100,00.

 • Tegemoetkoming schoolreis en werkweek

  Heeft u schoolgaande kinderen en een laag inkomen? De gemeente verstrekt via Stichting KEI Rijswijk een tegemoetkoming in de kosten voor een schoolreis of werkweek.

 • Telecommunicatiekabels, instemmingsbesluit

  Ieder die de straat, berm of plantsoen wil openbreken voor het uitvoeren van werken aan kabels of voor het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse objecten dient voor Telecommunicatiekabels een instemming aan te vragen.

 • Tijdelijke ontheffing van een straf aanvragen

  Heeft u ernstig overlast veroorzaakt en hiervoor een straf gekregen binnen uw gemeente? Kunt u zich om een goede reden niet aan uw straf houden? Vraag dan een tijdelijke ontheffing aan bij de burgemeester.

 • Toiletvoorzieningen (openbaar)

  Iedereen heeft er weleens mee te maken: opeens naar de wc moeten. Daarom hebben wij de belangrijkste openbare toilettenvoorzieningen in Rijswijk voor u op een rij gezet.

 • Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont

  Als u in het buitenland woont, kunt u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U meldt uw plannen bij de gemeente waar u trouwt of het partnerschap aangaat. Als u allebei in het buitenland woont, doet u een melding bij de gemeente Den Haag.

 • Tweede Nederlands paspoort of zakenpaspoort aanvragen

  Reist u vaak naar het buitenland? Dan kunt u een zakenpaspoort of tweede Nederlands paspoort aanvragen. Vraag het reisdocument persoonlijk aan bij de gemeente waarin u woont. Na 6 werkdagen kunt u het reisdocument ophalen.

U

 • Uitkering voor oudere gestopte ondernemers

  Bent u zelfstandig ondernemer en stopt u met uw bedrijf? Een IOAZ-uitkering vult uw inkomen aan nadat u gestopt bent. Vraag de IOAZ aan bij de gemeente vóórdat u stopt met uw bedrijf.

 • Uitkeringsfraude melden

  Hebt u het vermoeden dat iemand die een uitkering ontvangt fraude pleegt? U kunt ervoor kiezen om anoniem of met uw gegevens via een formulier een fraudesituatie te melden. U helpt ons door zoveel mogelijk en duidelijke informatie te geven zodat wij een goed onderzoek kunnen starten.

 • Uitstel begrafenis of crematie, toestemming

  U moet een overledene uiterlijk 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Vraag dan om toestemming voor uitstel van de begrafenis of crematie. Dit kan alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld bij een misdrijf of omdat familieleden niet op tijd aanwezig kunnen zijn.

 • Urgentieverklaring woningzoekende

  Heeft u dringend een andere woonruimte nodig? Maar lukt het u niet om een geschikte woning voor uzelf te vinden? Bij een hoge uitzondering kunt u misschien in aanmerking komen voor een urgentieverklaring.

V

 • Vaststelling van het ouderschap

  Is niet duidelijk wie de biologische ouder van een kind is? Voor het vaststellen wie de vader of duomoeder van het kind is, gaat u naar de rechtbank. Neem hiervoor contact op met een advocaat.

 • Verdachte situatie melden

  Ziet u een situatie die u niet vertrouwt? Bijvoorbeeld een winkel waar nooit klanten komen? Of een leegstaande schuur waar regelmatig mensen zijn? Meld het bij de gemeente.

 • Vergunning intrekken

  De gemeente kan uw vergunning intrekken. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

 • Verhuizen binnen Nederland

  Gaat u verhuizen? U geeft dit door aan de gemeente waarin u gaat wonen. Dat kan 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing.

 • Verjaardagsbox van Stichting Jarige Job

  Elk kind heeft recht op het vieren van zijn of haar verjaardag. Dit is helaas niet voor elk kind vanzelfsprekend. Daarom heeft de gemeente Rijswijk een samenwerking met Stichting Jarige Job. Inwoners van Rijswijk die een Ooievaarspas hebben kunnen ook een verjaardagbox van Stichting Jarige Job aanvragen voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar of die 4 jaar worden. Deze box heeft een waarde van € 35 en bevat onder andere versiering, ingrediënten om een taart te maken, traktaties voor op school en cadeautjes voor de jarige.

 • Verkeersbrigadier

  Verkeersbrigadiers helpen kinderen veilig oversteken op weg naar school. De school kan u meer vertellen over verkeersbrigadiers.

 • Verkeersmaatregelen (tijdelijke), melden van

  Als wegbeheerder is de gemeente Rijswijk mede verantwoordelijk voor bereikbaarheid, de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en het onderhoud van wegen ten bate van de veiligheid en doorstroming van het verkeer. Als er wegwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd is in veel gevallen een vergunning nodig.

 • Verkeersregelaar bij evenementen

  Een verkeersregelaar zorgt dat het verkeer tijdens evenementen goed door kan rijden. De gemeente stelt verkeersregelaars bij evenementen aan.

 • Verklaring afleggen over uw persoonsgegevens

  Heeft u geen documenten van een officiële gebeurtenis in het buitenland, zoals een huwelijk of overlijden? Leg dan een verklaring over uw persoonsgegevens af bij de gemeente.

 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

 • Verplichting om bouwwerk te verbeteren

  Heeft u een woning, woonwagen of ander bouwwerk dat niet aan de regels voldoet? Dan kan de gemeente u verplichten het te verbeteren. De gemeente neemt contact met u op.

 • Verslag energie-audit indienen

  Als u een groot bedrijf heeft, dan moet u eens in de 4 jaar een energie-audit (laten) uitvoeren. Het verslag hiervan dient u in bij het eLoket van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).

 • Vertrekken uit Nederland (emigreren)

  Woont u in Nederland en verhuist u naar een ander land? U meldt dit bij de gemeente als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar een ander land gaat.

 • Verwijzingsborden plaatsen

  U mag niet zonder toestemming van de gemeente verwijzingsborden plaatsen. Verwijzingsborden verwijzen bijvoorbeeld naar evenementen als een kermis of braderie.

 • Verzoek over persoonsgegevens indienen

  De gemeente verzamelt en bewaart verschillende persoonsgegevens van u. U heeft een aantal rechten over deze persoonsgegevens. Een verzoek over uw persoonsgegevens doet u bij de gemeente.

 • Verzoek over persoonsgegevens indienen na handhaving

  Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) verzamelen en bewaren verschillende persoonsgegevens van u. U heeft een aantal rechten over deze persoonsgegevens. Een verzoek over uw persoonsgegevens doet u bij de gemeente.

 • Verzorgingshuis, indicatie plaatsing

  Het kan zijn dat u moeite heeft om zonder hulp van anderen zelfstandig thuis te wonen. Bijvoorbeeld door ouderdom, een beperking of een ziekte. Een plaats in een verpleeg- of verzorgingshuis kan dan een oplossing zijn. U heeft hiervoor een indicatie nodig. In de indicatie staat wat voor hulp u nodig heeft en hoeveel.

 • Voedselbank

  Als u een laag inkomen heeft en niet genoeg overhoudt voor eten, kunt u naar de voedselbank gaan. Hier kunt u 1 keer per week een voedselpakket ophalen. U vraagt een voedselpakket aan bij de voedselbank.

 • Volledige leerplicht en kwalificatieplicht

  Uw kind is volledig leerplichtig van 5 tot en met 16 jaar. Daarna volgt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt tot uw kind een diploma heeft of tot uw kind 18 jaar is.

 • Vondeling gevonden

  Als u een kind vindt dat te vondeling is gelegd, moet u het naar een arts of het ziekenhuis brengen. Zij brengen de politie op de hoogte.

 • Voorkomen voortijdig schoolverlaten

  Stopt u met school, maar heeft u nog geen diploma? Vraag begeleiding aan bij de gemeente of het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC).

 • Voorlopige voorziening aanvragen

  Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente op uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken of beroep indienen. Daarnaast kunt u de rechter vragen om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. U vraagt dan een voorlopige voorziening aan.

 • Voornaam of achternaam wijzigen

  Als u een goede reden heeft, kunt u uw naam wijzigen. Voor het wijzigen van uw voornaam dient u een verzoek in bij de rechtbank. Het wijzigen van uw achternaam doet u bij Justis.

 • Voorschot op bijstandsuitkering

  Als u een bijstandsuitkering aanvraagt moet de gemeente eerst een beslissing nemen. Als dit langer duurt dan 4 weken ontvangt u een voorlopig voorschot. De gemeente betaalt aan u het voorschot binnen 4 weken na uw aanvraag van een bijstandsuitkering.

 • Vragen over jeugd en gezin

  Voor vragen over opgroeien, opvoeding en problemen met uw kinderen kunt u naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Heeft u extra ondersteuning nodig? Meld uw hulpvraag dan bij de gemeente.

 • Vreemdelingenpaspoort aanvragen

  Als u de Nederlandse nationaliteit niet heeft, maar wel in Nederland woont en verblijft, kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Dit kan alleen als u kunt aantonen dat u geen paspoort kunt krijgen in het land waar u vandaan komt.

 • Vrijstelling van leerplicht aanvragen

  Wilt u voor uw kind vrijstelling van de leerplicht aanvragen? Of een afwijkende leerplicht? Dit doet u bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

 • Vrijwilligersverzekering

  De groep vrijwilligers groeit nog steeds. Vrijwilligers doen belangrijk werk. En waar gewerkt wordt, kan er wel eens iets mis gaan. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Vanuit een gevoel van zorgplicht naar de groep mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen en door ervoor te zorgen dat ze niet met de financiële gevolgen van schade of letsel blijft zitten, heeft de gemeente Rijswijk de VNG Vrijwilligersverzekering geregeld.

W

 • Waarmerken kopie

  Wilt u een kopie van een belangrijk document laten waarmerken? Neem contact op met de gemeente.

 • Watervergunning aanvragen

  Als u grondwater, regenwater, afvalwater of oppervlaktewater gebruikt, kunt u een watervergunning nodig hebben. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket online.

 • Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

  Gaat u bouwen of verbouwen? Dan moet uw gebouw in de omgeving passen. Daarom beoordeelt de adviescommissie omgevingskwaliteit of uw plannen voldoen aan de welstandseisen die zijn opgenomen in de welstandsnota Rijswijk.

 • Werken onder begeleiding

  Als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft, kunt u beschut werk aanvragen. U werkt dan onder begeleiding, met aangepaste werkzaamheden of op een aangepaste werkplek. U vraagt beschut werk aan bij het UWV.

 • Winkeltijdenwet

  Wilt u een avondwinkel openen? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Woonvoorziening, wonen voor mensen met een beperking

  Als u, uw partner of uw kind door ziekte of een beperking problemen heeft met het gebruik van de woning, dan is een woningaanpassing wellicht een oplossing.
  U vraagt dan een woonvoorziening aan. Voorbeelden van een woonvoorziening zijn aanpassingen aan de badkamer, keuken of toegang tot uw woning.

 • Woonwagen of woonwagenstandplaats huren

  Wilt u een woonwagenstandplaats of woonwagen huren? Dan schrijft u zich in bij de gemeente of een wooninstelling. Wilt u een woonwagen plaatsen? Hiervoor vraagt u een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.

 • WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

  De WOZ-waarde van uw pand of stuk grond staat op de jaarlijkse WOZ-beschikking. U krijgt de WOZ-beschikking van de gemeente. Via de gemeente kunt u ook een taxatieverslag inzien.

 • WOZ-waarde opvragen

  De WOZ-waarde van uw woning staat vermeld op uw aanslagbiljet. Deze kunt u inzien via de Digitale Belastingbalie. De WOZ-waarde van uw woning en die van alle andere woningen staan ook op de website wozwaardeloket.nl. Zo kunt u bijvoorbeeld de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met de buren of een andere woning in de omgeving. Ook notarissen, makelaars en andere gemeenten kunnen via deze website WOZ-waarden inzien.

Z

 • Zakenpaspoort aanvragen

  U kunt een zakenpaspoort aanvragen als u vaak naar het buitenland reist. Dit paspoort heeft 66 pagina’s in plaats van 34. U heeft dan meer ruimte voor visa en stempels. Als u 18 jaar of ouder bent, is uw paspoort 10 jaar geldig. Voor iedereen onder de 18 jaar is het paspoort 5 jaar geldig. In uw paspoort staat tot welke datum het geldig is.
  Reist u met kinderen? Zij moeten een eigen paspoort of identiteitskaart hebben.

 • Zienswijze indienen

  Als u het niet eens bent met een plan of besluit van de gemeente, kunt u uw zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze opsturen of mondeling doorgeven aan de gemeente.

 • Zwerfafval opruimen

  Vindt u zwerfafval op straat ook geen gezicht? Leen gratis onze schoon-aanhanger voor uw eigen schoonmaakactie. In de aanhanger vindt u alles wat u nodig heeft om uw actie tot een succes te maken: afvalgrijpers, vuilniszakken, afvalringen, bezems, veiligheidshesjes, handschoenen en afvalcontainers voor de volle vuilniszakken. Bovendien maakt het opvallende uiterlijk van de aanhanger uw actie goed zichtbaar.