Gebouw als woning gebruiken

Algemeen

Wilt u het gebruik van een gebouw wijzigen? U heeft een omgevingsvergunning nodig als u een gebouw als woning wilt gebruiken of een andere functie geven.

Let op

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Omschrijving

Wilt u het gebruik van een gebouw wijzigen? Onderzoek dan eerst of uw plan in aanmerking komt voor het wijzigen van gebruik.

Wij adviseren u om een concept aanvraag in te dienen, zodat wij uw plan kunnen toetsen aan de geldende regels en het beleid. Indien wijzigen van gebruik mogelijk is wordt in de eindbrief uiteenzet welke vergunningen nodig zijn en welke gegevens u hierbij moet indienen.  

Denk hierbij aan de eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), geluidniveau binnen van de nieuwe functie, brandcompartimentering, draagconstructie.

Aanvragen

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft, bij vraag 7 kunt u kiezen voor (concept) aanvraag.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning  

   U geeft door:
  • Fotorapportage van het gebouw en omgeving;
  • Situatietekening;
  • Planomschrijving, oude en nieuwe functie (concept), doelgroep, meerwaarde, parkeren (auto en fiets), voldoende bergruimte, goed woon-/ werkklimaat);
  • Tekeningen die van belang zijn (plattegronden, gevelaanzichten, doorsnede, details).

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om een gebouw als woning te gebruiken zijn:

 • U bent de eigenaar van het pand. LET OP: dan dient u ook een goedkeuring te hebben van de VvE.
 • Het gebouw voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
 • Het gebouw voldoet aan de eisen van de gemeente. Bijvoorbeeld eisen over de omvang van het gebouw en plaatselijke omstandigheden.

Hoelang gaat het duren?

Concept aanvraag: de gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw concept aanvraag in beginsel een uitspraak. De gemeente streeft er na om afhankelijk van de grote van uw plan deze procedure tijd te verkorten. 

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken. Indien u een conceptaanvraag heeft doorlopen en uw plan aangepast heeft aan de op- en aanmerkingen. Dan verkort dit de doorlooptijd aanzienlijk, omdat de aanvraag al grotendeels is voorgetoetst.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.
Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.
Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.