Kamers verhuren

Algemeen

Voor het verhuren van kamers heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig en een vergunning in het kader van de huisvestigingsverordening .

Omschrijving

U wilt u kamers gaan verhuren? Onderzoek dan eerst of uw woning in aanmerking komt voor kamergewijze verhuur. In het paraplubestemmingsplan “wonen Rijswijk” en in de “Beleidsregels wijzigen samenstelling woonruimtevoorraad gemeente Rijswijk 2023” zijn regels opgenomen voor het kamergewijze verhuur.
Wij adviseren u om een concept aanvraag in te dienen, zodat wij uw plan kunnen toetsen aan de geldende regels en het beleid. Indien kamergewijze verhuur mogelijk is wordt in de eindbrief uiteenzet welke vergunningen u moet indienen en welke gegevens u hierbij moet indienen.  
Denk hierbij aan de eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), geluidniveau binnen de woning, brandcompartimentering, draagconstructie.

Aanvragen

Zo vraagt u een concept aanvraag voor kamerverhuur aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft, bij vraag 7 kunt u kiezen voor (concept) aanvraag.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • Planbeschrijving, welke doelgroep is de kamerverhuur, parkeren (auto en fiets), voldoende bergruimte (kliko’s, fietsen, aparatuur (wasmachine, ect);
  • Situatie met auto en fiets parkeren
  • Hoeveel kamers wilt u gaan verhuren;
  • Plattegrond van alle verdiepingen met oppervlakte van kamer, vluchtwegen en rookmelders.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor woningsplitsing zijn:

 • U bent de eigenaar van het pand. LET OP: dan dient u ook een goedkeuring te hebben van de VvE.
 • Het gaat om een woning.

Hoelang gaat het duren?

Concept aanvraag: de gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw concept aanvraag in beginsel een uitspraak. De gemeente streeft er na om afhankelijk van de grote van uw plan deze procedure tijd te verkorten. 
Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken. Indien u een conceptaanvraag heeft doorlopen en uw plan aangepast heeft aan de op- en aanmerkingen. Dan verkort dit de doorlooptijd aanzienlijk, omdat de aanvraag al grotendeels is voorgetoetst.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.
Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.
Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.