Verkeersmaatregelen (tijdelijke), melden van

Algemeen

Als wegbeheerder is de gemeente Rijswijk mede verantwoordelijk voor bereikbaarheid, de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en het onderhoud van wegen ten bate van de veiligheid en doorstroming van het verkeer. Als er wegwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd is in veel gevallen een vergunning nodig.

Omschrijving

Wanneer bij werkzaamheden of evenementen tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen moeten worden, moet de gemeente daarvan op de hoogte gesteld worden, zodat maatregelen besproken en afgestemd kunnen worden en kennisgevingen kunnen worden opgesteld. Deze kennisgevingen worden gebruikt om hulpdiensten in de lichten over mogelijke stremmingen waardoor zij hun aanrijroutes eventueel kunnen aanpassen.

Aanvragen

 1. Aanvrager moet het verkeersplan conform bijgevoegd format mailen in .docx formaat naar verkeersmaatregelen@rijswijk.nl. Dit verkeersplan dient te worden voorzien van eventuele verkeersmaatregelen tekeningen waarop de tijdelijke verkeersmaatregelen zijn ingetekend.
 2. Het ingediende verkeersplan wordt behandeld in het wegbeheerdersoverleg (WBO), waarin zowel de gemeente, de nood- en hulpdiensten als de vervoerders vertegenwoordigd zijn. Het WBO Rijswijk vindt elke 2 weken in de oneven weken plaats .
 3. De aanvrager ontvangt via verkeersmaatregelen@rijswijk.nl een terugkoppeling op het ingediende verkeersplan (toestemming of aanpassing plan).
 4. Nadat aanvrager vanuit het WBO toestemming heeft ontvangen, mag deze de tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen. Deze toestemming moet de aanvrager op verzoek kunnen tonen (politie, toezicht en handhaving gemeente Rijswijk).

Algemene uitgangspunten

 1. Alle te nemen verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie 96b.
 2. Alle te plaatsen bebording dient te voldoen aan de eisen uit het RVV 1990 en het BABW.
 3. Toegangen tot panden moeten altijd bereikbaar te blijven.
 4. Er dient rekening gehouden te worden met de bereikbaarheid van minder validen.
 5. Aangetoond dient te worden dat er voor het openbaar vervoer en hulpdiensten een vrije doorgang van 3,5 meter beschikbaar is.
 6. Woningen in het plangebied moeten op een afstand van minimaal 40 meter bereikbaar zijn (brandweervoertuigen), voor alle andere bestemmingen (bijvoorbeeld kantoren, scholen, bedrijven) geldt een afstand van minimaal 10 meter.
 7. Indien sprake is van tijdelijke maatregelen (dagdeel) is het uitgangspunt dat deze worden uitgevoerd buiten de spitsperioden (tussen 09.30 – 15.30 uur).
 8. Voor werkzaamheden die plaats vinden voor 07.00 uur of na 19.00 uur of op een weekenddag dient respectievelijk een nachtoverwerk/ weekend-ontheffing te worden aangevraagd (conform APV) minimaal 4 weken voor start uitvoering via nacht-overwerkontheffing@rijswijk.nl.
 9. Indien sprake is van werkzaamheden waarbij een volledige rijrichting geblokkeerd wordt dient vooraf overleg plaats te vinden. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt.

Welke gegevens moeten aangeleverd worden?

De volgende gegevens moeten bij de melding van verkeersmaatregelen worden verstrekt:

 1. Locatie van de verkeersmaatregelen
 2. Start- en einddatum van de verkeersmaatregelen
 3. Omschrijving van de werkzaamheden of evenementen
 4. Is er sprake van permanente verkeersmaatregelen (24 uur per dag) of tijdelijke verkeersmaatregelen (dagdeel)? Welke opruimmaatregelen worden, in geval van nood, getroffen.
 5. Hoe worden belanghebbenden geïnformeerd?
 6. Naam firma, adresgegevens en e-mailadres
 7. Naam en telefoonnummer van contactpersoon tijdens werk of evenement
 8. Een tekening met de te nemen verkeersmaatregelen

Voorwaarden

 1. Indien tijdelijke verkeersmaatregelen geplaatst worden op de rijbaan moeten de maatregelen minimaal 4 weken voorafgaand aan de start van het werk te worden aangevraagd.
 2. Indien tijdelijke verkeersmaatregelen geplaatst worden op een fiets- of voetpad moeten deze maatregelen minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de start van het werk te worden aangevraagd.

Formulieren