Plannen voor geregistreerd partnerschap, melding

Algemeen

U regelt een geregistreerd partnerschap in de plaats waar u het partnerschap laat registreren.

Omschrijving

Bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap krijgt u te maken met een aantal plichten die u moet vervullen. Deze plichten worden hieronder beschreven.

Melding voorgenomen Geregistreerd Partnerschap

Voordat u in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u melding doen van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap (voorheen heette dit ondertrouw). De ambtenaar van de burgerlijkestand controleert op dat moment of u kan en mag trouwen of een partnerschap aan mag gaan. De melding kunt u het beste doen in de gemeente waar u wilt trouwen of een partnerschap wilt aangaan. Het mag ook in uw woongemeente.

Als u een melding wilt doen moet u minimaal 18 jaar zijn.

Locatie geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap wordt aangegaan in het openbaar in het gemeentehuis. Ook kunt u een geregistreerd partnerschap aangaan op alle daartoe door de gemeente aangewezen locaties. U kunt bij uw gemeente informeren naar de mogelijkheden.

Benodigde papieren geregistreerd partnerschap

Bij de aangifte van geregistreerd partnerschap moet u stukken overleggen waaruit blijkt dat u een geregistreerd partnerschap kan en mag sluiten. Welke stukken dit precies zijn, hangt af van de situatie. Burgers die in het buitenland zijn geboren of in het buitenland hebben gewoond hebben doorgaans wel documenten nodig. Tevens geldt dit voor mensen met een vreemde nationaliteit. Informeert u daarom bij de gemeente (14 070) welke documenten u daadwerkelijk nodig heeft.

Wachttijd registratie partnerschap

De melding van voorgenomen partnerschap is, gerekend vanaf de datum van ontvangst, één jaar geldig. Er dienen minimaal 14 dagen te liggen tussen de datum van ontvangst van de melding en de datum van het partnerschap. Alleen in bijzondere gevallen zijn uitzonderingen mogelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een registratie van uw melding voornemen tot geregistreerd Partnerschap.

Getuigen verplicht

Bij de registratie van het partnerschap moeten er meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Er moeten minimaal twee en er mogen maximaal vier getuigen bij zijn. U mag zelf bepalen hoe u het aantal getuigen over uw partner en uzelf verdeelt. Bij een gratis voltrekking mogen het maximaal 2 getuigen zijn. U moet bij de aangifte de volledige namen en adressen en kopie geldig legitimatiebewijs van de getuigen overleggen.

Afleggen verklaring partnerregistratie

U en uw partner maken de partnerregistratie officieel door het afleggen van een verklaring. Die verklaring legt u af ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Partnerschapsakte

Van de voltrekking van het geregistreerd partnerschap wordt een akte opgemaakt. Na het afleggen van de verklaring ondertekenen zowel u, uw partner als de getuigen de akte. Ook de ambtenaar van de burgerlijke stand ondertekent de akte.

Registreren partnerschap Nederlanders in het buitenland

Wanneer u als Nederlander niet meer in een gemeente in Nederland staat ingeschreven omdat u in het buitenland woont, kunt u toch in Nederland een huwelijk of een geregistreerd partnerschap aangaan. U kunt zelf kiezen in welke gemeente u dat wilt doen. Hiervoor moet u zelf contact opnemen met de huwelijksgemeente/ registratiegemeente.

Wel moet de melding plaatsvinden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag.

 

Aanvragen

De gemeente kan onder andere vragen om:

  • geboortebewijs
  • geldig identiteitsbewijs
  • afschrift basisregistratie personen (BRP) met daarin een verklaring burgerlijke staat en nationaliteit
  • de gegevens van de getuigen

Welke gegevens de gemeente van u nodig heeft, verschilt per stel. Neem daarom altijd contact op met de gemeente. Zij kunnen u precies vertellen wat u mee moet nemen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een geregistreerd partnerschap zijn: 

Geregistreerd partnerschap met 1 persoon

In Nederland kan iemand die een geregistreerd partnerschap wil sluiten, dat maar met 1 persoon tegelijkertijd doen. Ook mag u als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, niet op hetzelfde moment getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met een ander. Voor uw geregistreerd partnerschap gaat de ambtenaar van de burgerlijke stand na of u al getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met iemand anders. Als u in het verleden tijdelijk in het buitenland heeft gewoond, vraagt de ambtenaar u om een verklaring van niet-gehuwd zijn. Deze kunt u aanvragen via de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats in het buitenland. Als u de Nederlandse nationaliteit bezit, kan het ministerie van Buitenlandse Zaken bemiddelen.

Geregistreerd partnerschap bij bloedverwantschap

Ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen, (half) broers en (half) zusters kunnen geen geregistreerd partnerschap aangaan. Als broer en zus door adoptie familie van elkaar zijn, kan de minister van Veiligheid en Justitie het verbod opheffen door huwelijksdispensatie te verlenen. Een geregistreerd partnerschap tussen neef en nicht en een huwelijk tussen zwager en schoonzus zijn niet verboden.

Geregistreerd partnerschap bij curatele

Iemand die onder curatele staat wegens verkwisting of drankmisbruik heeft om een geregistreerd partnerschap aan te gaan toestemming van de curator nodig. Als de curator geen toestemming geeft, kan de kantonrechter toestemming geven. Iemand die onder curatele staat wegens een geestelijke stoornis heeft toestemming van de kantonrechter nodig.

Woonachtig in Nederland

Een van de 2 partners moet Nederlander zijn of in Nederland wonen. 

Kosten

Voor een melding voorgenomen geregistreerd partnerschap hoeft u niet te betalen.

Contact

U doet een schriftelijke melding bij de gemeente waarin u het geregistreerd partnerschap wilt aangaan.