Flyeren, algemene regels

Algemeen

Wilt u reclamemateriaal verspreiden? Houd u aan de regels voor huis-aan-huisreclame. Voor reclame op straat heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Omschrijving

U mag op basis van algemene regels op straat of huis aan huis reclame verspreiden zoals folders en proefmonsters. 

De gemeente let op de gevolgen voor openbare orde en zedigheid. Zo mag de reclame bijvoorbeeld geen opruiend karakter hebben of seksueel getinte afbeeldingen bevatten.

Voor het sampelen met gebruik van een object zoals een kraam of promotievoertuig moet u contact opnemen met het Horecaloket. Dit valt niet onder de algemene regels.

Voorwaarden

Voor het verspreiden van folders en proefmonsters gelden de volgende voorwaarden:

Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden:

  • Op doordeweekse dagen tussen 22.00 uur en 10.00 uur;
  • In de overdekte winkelpassages in winkelcentrum In de Boogaard.

Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.

Tijdens het op openbare plaatsen verspreiden dan wel openlijk aanbieden van gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder het publiek:

  • Mag de veiligheid van het publiek op geen enkele wijze in gevaar worden gebracht;
  • Moeten alle bevelen en aanwijzingen van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde en veiligheid, stipt en onmiddellijk worden opgevolgd;
  • Mogen evenementen niet worden verstoord.

Na het op openbare plaatsen verspreiden dan wel openlijk aanbieden van gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder het publiek dient al het uitgereikte, weggeworpen en resterende (folder)materiaal onmiddellijk te worden verwijderd.