Leidingvergunning

Omschrijving

Ieder die de straat, berm of plantsoen wil openbreken voor het uitvoeren van werken aan leidingen of voor het aanbrengen van ondergrondse objecten moet een vergunning aanvragen. 

Aanvragen

De leidingvergunningvergunning kan aangevraagd worden met het aanvraagformulier leidingvergunning of middels het door de gemeente gehanteerd meldsysteem Melding Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR).

Voorwaarden

Bij welke werkzaamheden?

Voor de aanleg, voor het wijzigen, verplaatsen, verwijderen, etc. van kabels, buizen en ondergrondse objecten, heeft u een vergunning op grond van de ' Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2017' nodig. Deze vergunningen worden verstrekt via afdeling Stadsbeheer.

Wie moet aanvragen?

Dit geldt voor netbeheerders die gas, water of elektriciteit leveren en/of transporteren.

Dit geldt ook als u een bedrijf bent die in eigen naam en voor eigen rekening kabels ten dienste van een netbeheerder aanlegt, in stand houdt en opruimt.

Wanneer aanvragen?

Wij raden u aan om ruim van te voren met de coördinator kabels en leidingen van de afdeling Stadsbeheer te overleggen over de uit te voeren werkzaamheden. Dit geldt zeker indien het ingewikkelde grootschalige projecten betreft.

De behandeltermijn voor een vergunningsaanvraag is maximaal 8 weken na de ontvangst van de volledige aanvraag. Wij proberen om uw aanvraag zo spoedig mogelijk af te handelen. 

Tijdelijke Verkeersmaatregelen

In uw aanvraag moet u rekening houden met tijdelijke verkeersmaatregelen. Hiervoor moet u vooraf overleg gevoerd hebben met coördinator tijdelijke verkeersmaatregelen.

Hoelang gaat het duren?

Wij proberen om uw vergunningsaanvraag zo spoedig mogelijk af te handelen. Wanneer uw aanvraag tijdig en ook met de coördinator kabels en leidingen is overlegd kan een vergunning binnen 8 weken verleend worden.

Procedure

Onderstaande procedure dient u te volgen:

  • Voordat u een aanvraag leidingvergunning indient kunt u in overleg treden met de coördinator Kabels en Leidingen van afdeling Stadsbeheer. In dit overleg kunnen de randvoorwaarden van de vergunningsaanvraag worden uitgelegd en kan het door u gewenst tracé worden getoetst op de mogelijkheden.
  • Uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de werkzaamheden aan uw leidingen moet u een aanvraag voor een vergunning in bij de coördinator kabels en leidingen. Aan deze aanvraag is mogelijk overleg voorafgegaan.
  • De coördinator kabels en leidingen neemt uw aanvraag aan en neemt de daarbij verstrekte gegevens in behandeling en beoordeelt of aan u een vergunning verleend wordt.
  • Als de vergunning wordt verleend dan wordt dit gepubliceerd op de gemeentelijke pagina. Belanghebbende hebben de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Een ingediend bezwaar schorst niet de uitvoering van uw vergunning. 
  • Uiterlijk 5 werkdagen voor start uitvoering moet u uw werkzaamheden te melden via het geautomatiseerde registratiesysteem Melding Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR).

Kosten

Deze vergunning kost € 5,25.