Telecommunicatiekabels, instemmingsbesluit

Algemeen

Ieder die de straat, berm of plantsoen wil openbreken voor het uitvoeren van werken aan kabels of voor het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse objecten dient voor Telecommunicatiekabels een instemming aan te vragen.

Aanvragen

Een instemmingsbesluit kan worden aangevraagd met het aanvraagformulier instemmingsbesluit telecom of middels het door de gemeente gehanteerd meldsysteem Melding Openbrekingen Openbare Ruimte (MOOR).

Voorwaarden

Bij welke werkzaamheden?

Voor de aanleg, het verleggen en/of verwijderen van telecommunicatiekabels, het aanbrengen van handholes en het plaatsen van wijkcentrumkasten dient u instemming aan te vragen bij de gemeente. Voor deze werkzaamheden geldt een gedoogplicht. Dat wil zeggen dat de gemeente moet meewerken aan een verzoek voor de aanleg van kabels en leidingen (instemmingsbesluit).

In een instemmingsbesluit staan de voorwaarden waaronder u werkzaamheden aan uw telecommunicatienetwerk kunt verrichten. De instemmingsbesluiten worden verleend door het hoofd van de afdeling Stadsbeheer namens het college van burg. en wethouders.

Wie moet aanvragen?

Als u een exploitant bent van een telecommunicatienetwerk moet u een melding doen voordat u werkzaamheden aan het telecommunicatienetwerk wilt verrichten. Dit geldt ook als u een bedrijf bent die in eigen naam en voor eigen rekening kabels ten dienste van een telecommunicatienetwerk aanlegt, in stand houdt en opruimt, zonder dat u zelf exploitant van dat telecommunicatienetwerk bent.

Wanneer aanvragen?

Wij raden u aan om ruim van te voren met de coördinator kabels en leidingen van de afdeling Stadsbeheer te overleggen over de uit te voeren werkzaamheden. Dit geldt zeker indien het ingewikkelde grootschalige projecten betreft.

De behandeltermijn voor het instemmingsbesluit is maximaal 8 weken na de ontvangst van de volledige aanvraag. Wij proberen om uw instemmingsbesluit zo spoedig mogelijk af te handelen.

Tijdelijke Verkeersmaatregelen

In uw aanvraag dient u rekening te houden met tijdelijke verkeersmaatregelen. Hiervoor moet u vooraf overleg gevoerd hebben met coördinator tijdelijke verkeersmaatregelen.

Hoelang gaat het duren?

De behandeltermijn voor het instemmingsbesluit is maximaal 8 weken na de ontvangst van de volledige aanvraag. Wij proberen om uw instemmingsbesluit zo spoedig mogelijk af te handelen.

Procedure

Onderstaande procedure dient u te volgen:

  • Voordat u een aanvraag instemmingsbesluit indient kunt u in overleg treden met de coördinator Kabels en Leidingen van afdeling Stadsbeheer. In dit overleg kunnen de randvoorwaarden van de vergunningsaanvraag worden uitgelegd en kan het door u gewenst tracé worden getoetst op de mogelijkheden.
  • Uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de werkzaamheden aan uw leidingen dient u een aanvraag voor een instemmingsbesluit in bij de coördinator kabels en leidingen. Aan deze aanvraag is mogelijk overleg voorafgegaan.
  • De coördinator kabels en leidingen neemt uw aanvraag aan en neemt de daarbij verstrekte gegevens in behandeling en beoordeelt of aan u een instemmingsbesluit verleend wordt.
  • Als het instemmingsbesluit wordt verleend dan wordt dit gepubliceerd op de gemeentelijke pagina. Belanghebbende hebben de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Een ingediend bezwaar schorst niet de uitvoering van uw instemmingsbesluit. 
  • Uiterlijk 5 werkdagen voor start uitvoering dient u uw werkzaamheden te melden via het geautomatiseerde registratiesysteem.

Kosten

Een melding van werkzaamheden van niet ingrijpende aard, als bedoeld in de Verordening werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Rijswijk, voor tracés tot 10 strekkende meter € 311,20
Leges instemmingsbesluit/vergunning 10 - 500 meter € 701,50
Leges instemmingsbesluit/vergunning 500 - 1000 meter € 1.128,25
Leges instemmingsbesluit/vergunning > 1000 meter

€ 1.611,00