Standplaatsvergunning aanvragen

Algemeen

Wilt u een stand langs de weg zetten om spullen te verkopen? Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Omschrijving

Wilt u vanaf een locatie goederen of diensten te koop aanbieden, verkopen of afleveren? En gebruikt u hiervoor een fysiek middels zoals een kraam, een wagen of een tafel? Dan moet u hiervoor een standplaatsvergunning aanvragen. Voorbeelden hiervan zijn een oliebollenkraam, bloemenverkoop kraam of een ijskraam.

 In Rijswijk zijn er drie soorten standplaatsen.

Vaste standplaats
Deze mag ingenomen worden gedurende 7 dagen per week en gedurende 52 weken per jaar.

Seizoensgebonden standplaats
Een standplaats ten behoeve van de verkoop van oliebollen mag gedurende 1 oktober tot en met 31 januari ingenomen worden.

Een standplaats ten behoeve van de verkoop van kerstbomen mag gedurende 6 december tot en met 24 december ingenomen worden.

Tijdelijke standplaats
Het innemen van een tijdelijke standplaats is toegestaan voor een periode van maximaal vijf dagen aaneengesloten of maximaal tien niet aaneengesloten dagen per jaar. Een combinatie hiervan is ook mogelijk, mits het maximum van tien dagen in het jaar niet wordt overschreden.

Als u een standplaats op de (jaar)markt, kijkt u bij 'Marktstandplaats aanvragen’.

Aanvragen

De vestiging van een vaste en seizoensgebonden standplaats moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.

Standplaatsenbeleid
U kunt allereerst kijken of de locatie is vastgesteld als standplaatslocatie in het standplaatsenbeleid, zie de  ‘standplaatslocaties Rijswijk’ in het formulier.

Bestemmingsplan
Als dit niet het geval is kunt u via de landelijke website ruimtelijke plannen (site met betrekking tot bestemmingsplan) kunt u zelf een eerste check doen of uw (bouw)plan aan de regels van het bestemmingsplan of beheersverordening voldoet.

Afwijken van het bestemmingsplan
Uw plan voldoet wellicht niet aan de regels van dit bestemmingsplan. Er dient onderzocht te worden of deze ontwikkeling past binnen het gemeentelijke kader.

Principe verzoek
Indien u meer informatie wenst, dient u hiervoor een principe verzoek in te dienen via email stadhuis@rijswijk.nl  onder kenmerk WABO PRINCIPEVERZOEK. Om het principe verzoek goed te kunnen beoordelen is het van belang dat wij een volledig ingevuld formulier ontvangen en de van toepassing zijnde bijlage. Voor een goede beoordeling is het van belang dat we de volgende gegevens ontvangen:

 • locatie gegevens (waar heeft het plan betrekking op);
 • planomschrijving (wat gaat u doen, openingstijden, doelgroep, hoeveel personen, hoe komen u klanten na u toe (lopen, fiets of auto (parkeren);
 • plattegrond (schematisch) van het pand / ruimte (horeca, tafels stoelen, verkooppunt en opslag).

Van de behandeling van een principe verzoek zijn kosten verbonden volgens de legesverordening van de gemeente Rijswijk.

Aanvraag standplaatsvergunning
Als de bestemming past, vraagt u zo een standplaatsvergunning aan:

Ook kunt u het per post sturen naar:

Gemeente Rijswijk
College van Burgemeesters en Wethouders
T.a.v.: Horecaloket
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk

Voorwaarden

Op grond van artikel 2.1.1 van de Verordening Fysieke Leefomgeving en het standplaatsenbeleid zijn de voorwaarden voor het verlenen van een standplaatsvergunning als volgt:

 • de seizoengebonden en vaste standplaats het niet in strijd zijn met het bestemmingsplan;
 • de standplaats zelf of de omgeving voldoen aan de redelijke eisen van welstand;
 • het maximum van drie standplaatsen per locatie in eenzelfde week niet bereikt is;
 • het verzorgingsniveau van de consument ter plaatse wordt gewaarborgd;
 • geen gevaar oplevert of kan opleveren voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu;
 • de standplaats geen gevaar oplevert voor bewoners, voetgangers of verkeer;
 • de kabels, leidingen en rioolputten bereikbaar zijn voor onderhoud en reparatie;
 • er geen terras wordt ingenomen bij de standplaats;
 • indien er luifels geplaatst worden, moeten deze minimaal 2,20 meter hoog zijn.

Meesturen met het aanvraagformulier: een situatietekening met reële maatvoering. U maakt deze schets op een plattegrond waarop de straten en gebouwen zijn aangegeven. Op deze schets tekent u de standplaats in. Zonder situatietekening zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Hoe lang gaat het duren?

De vergunning moet minimaal 4 weken van te voren worden aangevraagd. Er wordt namelijk advies gevraagd aan het Wegbeheerdersoverleg en andere diensten. Zij overleggen één keer in de twee weken. Eventuele (aanvullende) voorwaarden worden dan in de vergunning verwerkt.

Kosten

U betaalt in 2023 € 45,20 aan legeskosten voor een standplaatsvergunning.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.