Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie

Algemeen

Als vreemdeling kunt u zich laten naturaliseren om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Een verzoek hiervoor dient u in bij de gemeente. De Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) neemt de beslissing.

Omschrijving

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

De snelste manier is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Meer informatie hierover vindt u bij: 'Nederlandse nationaliteit verkrijgen, optieprocedure'. 

Voldoet uw situatie aan de eisen? Dan kunt u bij de sectie Burgerzaken de benodigde documenten overleggen :

 • Geldig paspoort
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Gelegaliseerde geboorteakte

De gemeente controleert of u voldoet aan alle eisen en of de door u overgelegde documenten juist zijn. Voldoet u aan de eisen dan stuurt zij een uitnodiging voor het afleggen van een verklaring dat u Nederlander wil worden, dit heet optieverklaring.

Daarna wordt u voor de naturalisatieceremonie uitgenodigd en krijgt u tijdens de ceremonie de optiebevestiging uitgereikt. U bent Nederlander zodra aan u de verklaring van het Nederlanderschap tijdens de ceremonie is uitgereikt.

Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? U kunt ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedure.

Aanvragen

U moet meenemen:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • een geldig verblijfsdocument
 • geboorteakte
 • inburgeringsdiploma

Heeft u een rapport van eerste of nader gehoor? Neem dit ook mee.

Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten.

Nadat bovenstaande is ingeleverd wordt er een vooronderzoek gedaan om te kijken of alle gegevens goed zijn. 

Als dit akkoord is krijgt u een uitnodiging van de gemeente met daarin het bedrag wat u moet komen betalen.

Voorwaarden

Voor naturalisatie moet u onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft 5 jaar voor het verzoek onafgebroken en legaal gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba met een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent drie jaar getrouwd of geregistreerd partner van een Nederlandse man of vrouw.
 • U bent oud-Nederlander: u hebt de Nederlandse nationaliteit gehad en deze weer verloren.
 • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving. U kunt Nederlands spreken, lezen, schrijven en verstaan. Dit bewijst u door het afleggen van een naturalisatietoets. Deze plicht vervalt als u een inburgeringstoets succesvol hebt afgerond of een gelijkwaardig Nederlands diploma heeft behaald.
 • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland. vb geen gevangenisstraf, leer- of taakstraf of hoge geldboete.
 • U bent bereid afstand te doen van uw huidige nationaliteit. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Gevolgen van het wijzigen van uw nationaliteit

Door de naturalisatie kan de nationaliteit die u nu hebt veranderen. Er zijn drie mogelijkheden:

 • u verliest automatisch de nationaliteit die u nu hebt
 • u verliest niet automatisch de nationaliteit die u nu hebt, maar u kunt er wel afstand van doen als u dat wilt.
 • als het land waar u vandaan niet accepteert dat u uw nationaliteit verliest krijgt u een dubbele nationaliteit.

Er zijn uitzonderingen op de termijn van 5 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

Kinderen kunnen tot en met 15 jaar met hun ouders mee naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland.
 • Uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond. 

Hoelang gaat het duren?

Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig.

De procedure bestaat uit 3 delen: een deel bij de gemeente, een deel bij de IND en een derde deel bij de gemeente voor de naturalisatieceremonie.

Kosten

Voor de naturalisatieprocedure moet u betalen.

 • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 1.023,00.
 • Voor een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) is het bedrag € 1305,00
 • Voor een minderjarige zijn de kosten € 151,00.

Er zijn verlaagde tarieven voor personen die staatloos zijn of een verblijfsvergunning asiel hebben:

 • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 760,00.
 • Voor een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) is het bedrag € 1044,00.

Tarieven 2024

Contact