Overtreding van gemeenteregels melden

Algemeen

Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

Omschrijving

Als u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de Omgevingsdienst Haaglanden. U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens:

 • illegaal afval is gestort
 • de bodem is vervuild
 • de lucht is verontreinigd
 • geluidsoverlast is

U doet dan een verzoek om handhaving. Nadat uw handhavingsverzoek is binnengekomen, kijkt de Omgevingsdienst Haaglandenof de milieuregels worden overtreden. Als dat zo is, kan de Omgevingsdienst Haaglanden maatregelen nemen. De Omgevingsdienst Haaglanden kan:

 • de overtreder dwingen om de milieuregels na te leven (bestuursdwang of dwangsom)
 • besluiten om de vergunning in te trekken

Ook kan de Omgevingsdienst Haaglanden aan de politie vragen strafrechtelijk op te treden.

Aanvragen

Zo dient u een handhavingsverzoek in:

 • U neemt contact op met de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.
  • U geeft door:
  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
  • een duidelijke omschrijving van de overtreding
  • eventuele foto’s of tekeningen

Voorwaarden

De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de regels. Dat betekent dat het handhavingsverzoek gaat over iets dat direct invloed heeft op u of uw directe leefomgeving.

Heeft u geen rechtstreeks belang? Dan kunt u een melding openbare ruimte doen.

Hoelang gaat het duren?

De Omgevingsdienst Haaglanden is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De Omgevingsdienst Haaglanden doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw handhavingsverzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

U doet een handhavingsverzoek bij de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de Omgevingsdienst Haaglanden zijn.

Het is ook mogelijk een klacht in te dienen. Dit kunt u schriftelijk of telefonisch doen.