Brandveilig gebruik van gebouwen

Algemeen

Een gebouw moet brandveilig zijn. Voor sommige gebouwen moet u melden dat u het gaat gebruiken. Voor sommige gebouwen vraagt u een vergunning aan. Dit doet u via Omgevingsloket online.

Omschrijving

Er zijn landelijke richtlijnen voor het brandveilig gebruiken van gebouwen. Wilt u een gebouw gaan gebruiken? Soms moet u dit melden.

Er zijn extra eisen aan de brandveiligheid van basisscholen, dagverblijven en verzorgingstehuizen. Voor deze gebouwen vraagt u een omgevingsvergunning aan. U mag het gebouw niet gebruiken voordat u de vergunning heeft.

Heeft u een brandveiligheidsinstallatie, zoals een sprinklerinstallatie? Zorg dat u kunt laten zien dat de installatie aan de gestelde eisen voldoet.

Kijk voor meer informatie op de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik

Aanvragen

Zo doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een melding moet doen of een vergunning aan moet vragen. U kunt dit direct doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Voorwaarden

U doet een melding als:

 • u een gelijkwaardige oplossing voor het garanderen van de vereiste brandveiligheid heeft
 • in het gebouw meer dan 50 mensen aanwezig zullen zijn
 • u in het gebouw aan meer dan 4 personen kamers verhuurt

U vraagt een omgevingsvergunning onder andere aan als:

 • uw bedrijf of verzorgingsinstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 10 personen
 • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar
 • uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten
 • het gebruik van het gebouw risico’s met zich meebrengt voor de brandveiligheid

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente neemt binnen 6 maanden een besluit. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Kosten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief € 301,15 voor het verlenen van een vergunning als hier bedoeld en wordt het hiervoor genoemde bedrag verhoogd voor inrichtingen met een oppervlakte tussen:  
 • 0 en 100 m² met € 195,30
 • 101 en 500 m² met € 1,85 per m²
 • 501 en 2000 m² met € 644,70 + € 0,60 per m²
 • 2001 en 5000 m² met € 1.647,55 + € 0,15 per m²
 • 5001 en 50.000 m² met € 2.301,50 + € 0,05 per m²
 • boven 50.000 m² met € 3.232,15 + € 0,05 per m²

Tarief 2022

Bezwaar

U geeft eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u tegen het besluit van de gemeente in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen over brandveiligheid? Neem contact op met de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik. Of kijk op Ondernemersplein.nl.