Graafvergunning (kabels en leidingen)

Algemeen

Ieder die de straat, berm of plantsoen wil openbreken voor het uitvoeren van werken aan leidingen of voor het aanbrengen van ondergrondse objecten moet een vergunning aanvragen.

Aanvragen

De graafvergunning kan aangevraagd worden met het aanvraagformulier graafvergunning of middels het door de gemeente gehanteerd meldsysteem.

Voorwaarden

Bij welke werkzaamheden?

Voor alle werkzaamheden die niet onder de leidingvergunning of instemmingsbesluit vallen, dient er een graafvergunning aangevraagd te worden. Hiermee kunt u graafwerkzaamheden verrichten om bijvoorbeeld graafprofielen, sonderingen, etc. uit te voeren. Deze vergunningen worden verstrekt via afdeling Stadsbeheer.

Wie moet aanvragen?

Dit geldt alle voor netbeheerders.

Dit geldt ook als u een bedrijf bent die in eigen naam en voor eigen rekening kabels ten dienste van een netbeheerder aanlegt, in stand houdt en opruimt.

Wanneer aanvragen?

Wij raden u aan om ruim van te voren met de coördinator kabels en leidingen van de afdeling Stadsbeheer te overleggen over de uit te voeren werkzaamheden. Dit geldt zeker indien het ingewikkelde grootschalige projecten betreft.

De behandeltermijn voor een vergunningsaanvraag is maximaal 8 weken na de ontvangst van de volledige aanvraag. Wij proberen om uw aanvraag zo spoedig mogelijk af te handelen.

Tijdelijke Verkeersmaatregelen

In uw aanvraag dient u rekening te houden met tijdelijke verkeersmaatregelen. Hiervoor moet u vooraf overleg gevoerd hebben met coördinator tijdelijke verkeersmaatregelen.

Hoelang gaat het duren?

Wij proberen om uw vergunningsaanvraag zo spoedig mogelijk af te handelen. Wanneer uw aanvraag tijdig en ook met de coördinator kabels en leidingen is overlegd kan een vergunning binnen 8 weken verleend worden.

Procedure

Onderstaande procedure dient u te volgen:

  • Voordat u een aanvraag graafvergunning indient kunt u in overleg treden met de coördinator Kabels en Leidingen van afdeling Stadsbeheer. In dit overleg kunnen de randvoorwaarden van de vergunningsaanvraag worden uitgelegd en kan het door u gewenst tracé worden getoetst op de mogelijkheden.
  • Uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de werkzaamheden aan uw leidingen dient u een aanvraag voor een vergunning in bij de coördinator kabels en leidingen. Aan deze aanvraag is mogelijk overleg voorafgegaan.
  • De coördinator kabels en leidingen neemt uw aanvraag aan en neemt de daarbij verstrekte gegevens in behandeling en beoordeelt of aan u een vergunning verleend wordt.
  • Als de vergunning wordt verleend dan wordt dit gepubliceerd op de gemeentelijke pagina. Belanghebbende hebben de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Een ingediend bezwaar schorst niet de uitvoering van uw vergunning. 
  • Uiterlijk 5 werkdagen voor start uitvoering dient u uw werkzaamheden te melden via het geautomatiseerde registratiesysteem Meldingen Openbrekingen Openbare Ruimte (MOOR).

Kosten

Afhankelijk v/d werkzaamheden worden er leges in rekening gebracht.