Informatieaanvraag Wet open overheid

Algemeen

U mag de gemeente vragen om het openbaar maken van publieke informatie. Dit komt voort uit de Wet Open Overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het gaat hier om bestuurlijke informatie vastgelegd in documenten, die verband houdt met de publieke taak van de gemeente.

Omschrijving

De gemeente geeft informatie over haar beleid via allerlei kanalen. De informatie vindt u in het overzicht van openbare bronnen. 

Overzicht openbare bronnen:

In een bezwaarprocedure worden de relevante stukken kort voor de hoorzitting ter inzage gelegd. Indien u de stukken wilt inzien, dan kunt u een mail sturen aan JZ@rijswijk.nl. Wij nemen dan contact met u op voor het maken van een afspraak.

Wilt u meer specifieke informatie? Dan kunt u een verzoek indienen op grond van de Wet open overheid (Woo).

Voor een Woo-verzoek geldt:

 • Iedereen mag een Woo-verzoek indienen
 • Een Woo-verzoek dient over informatie van de gemeente te gaan, bijvoorbeeld een project of beleid
 • Geef in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen
 • Gevoelige informatie zal worden gelakt, bijvoorbeeld persoonsgegevens
 • Openbaarmaking van informatie naar aanleiding van een Woo-verzoek aan de indiener leidt tot openbaarmaking van deze informatie alsmede het Woo-verzoek en de beslissing op het Woo-verzoek aan een ieder

Aanvragen

Als u informatie op grond van de Wet open overheid opvraagt, dan vragen wij u om:

 • uw verzoek in te dienen via het webformulier (via ‘Online regelen’ hierboven) of schriftelijk aan postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
  Let op: het is niet toegestaan een Woo-verzoek per e-mail in te dienen
 • zo precies mogelijk aan te geven welke informatie u wilt ontvangen
 • aan te geven hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen
 • uw contactgegevens te vermelden, zodat wij contact met u kunnen opnemen bij vragen.

Voorwaarden

De voorwaarden om een aanvraag voor informatie te doen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de veiligheid van het land gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • de bescherming van het natuurgebied waarover de informatie gaat

Hoelang gaat het duren?

De gemeente neemt binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek een besluit. Deze termijn kan met 2 weken verlengd worden. In dit geval wordt u hier ook binnen 4 weken van op de hoogte gebracht. Is uw verzoek onvoldoende gespecificeerd, dan vraagt de gemeente u binnen 2 weken om uw verzoek te verduidelijken en wordt de termijn opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Kosten

De gemeente kan kosten rekenen. U hoort vooraf wat de kosten voor u zijn.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek, kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? U kunt dan beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

Heeft u een vraag over de beschikbaarheid van publieke informatie? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon van de gemeente Rijswijk. Stuur een e-mail naar stadhuis@rijswijk.nl of bel naar telefoonnummer 14 070.