Wet open overheid

Iedereen heeft recht op openbare informatie van de overheid. Dat staat in de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Veel informatie staat al online en kunt u zelf vinden. Als u hulp nodig heeft kan de Woo-contactpersoon u helpen. Als daarna blijkt dat de informatie die u wilt opvragen (nog) niet openbaar is gemaakt, dan kunt u een aanvraag doen.

Routekaart actieve openbaarmaking

Om te voldoen aan de verplichtingen van de Woo maakt gemeente Rijswijk de komende jaren steeds meer informatie uit eigen beweging openbaar. Bekijk onderstaande routekaart om inzicht te krijgen in de informatie die op korte termijn beschikbaar komt op deze website.

Routekaart Wet open overheid 2024

Voltooid

Routekaart Wet open overheid 2024

Voltooid

De Woo draagt bij aan een open en transparante overheid. Het actief openbaar maken van overheidsinformatie is daar onderdeel van. Daarom gaan wij stapsgewijs informatie publiceren uit de voor gemeente Rijswijk geldende informatiecategorieën.

Voltooid

Wat doen we al?

Voltooid

De gemeente Rijswijk publiceert actief informatie op de website. Verderop op deze pagina vindt u de informatie die al openbaar is.

Actief

Wat komt eraan?

Actief

De komende jaren zetten wij ons in om ook informatie uit andere informatiecategorieën te publiceren. In 2024 volgt onder meer de publicatie van convenanten.

Openbare informatie

Woo-verzoeken en -besluiten

Op deze pagina vindt u afgehandelde Woo-verzoeken en -besluiten.

Woo-verzoeken en besluiten

Regelgeving en besluiten in uw buurt

Bekendmakingen van algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking , waaronder vergunningen, gemeentelijke besluiten, beleid en regels van gemeente Rijswijk.

Officiële bekendmakingen

Openbare informatie

Jaarplannen en -verslagen

Jaarplannen en jaarverslagen van gemeente Rijswijk inzake de voorgenomen uitvoering van haar taken en de verantwoording van die uitvoering.

Jaarplannen en jaarverslagen

Organisatie en werkwijze

Inzicht in de organisatie en werkwijze van gemeente Rijswijk, waaronder de taken en bevoegdheden van de verschillende organisatieonderdelen. 

Organisatie en werkwijze

Bereikbaarheidsgegevens

Informatie over de bereikbaarheid van gemeente Rijswijk en de verschillende organisatieonderdelen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend.

Bereikbaarheidsgegevens

Openbare informatie

Vergaderstukken en -verslagen van de gemeenteraad

Vergaderstukken en -verslagen van de gemeenteraad, waaronder de agenda's, bijlagen bij de agendapunten en besluitenlijsten van raadsvergaderingen. 

Vergaderstukken

Ingekomen stukken bij de gemeenteraad

Bij de gemeenteraad ter behandeling ingekomen stukken, met uitzondering van ingekomen stukken die  betrekking hebben op individuele gevallen.

Ingekomen stukken

Agenda's en besluitenlijsten college B&W

Agenda’s en besluitenlijsten van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.

Agenda's en besluitenlijsten

Hulp bij informatie vragen

Vaak is informatie openbaar of kunt u informatie bij ons opvragen. Een Woo-verzoek is dan niet nodig. Als u hulp nodig heeft bij het vinden van informatie kan iemand u helpen. Dit is de Woo-contactpersoon. Bel daarvoor naar 14 070, of mail naar stadhuis@rijswijk.nl.

Woo-verzoek

Als informatie niet openbaar is en u wilt dat de gemeente dit openbaar maakt dan kunt u een Woo-verzoek doen.

Bekijk ook