Subsidie procesbegeleiding woningisolatie VvE

Algemeen

De komende jaren schakelt Rijswijk over naar een duurzame toekomst. We gaan minder fossiele brandstoffen gebruiken en stappen over naar schone energiebronnen. Dit doen we stap voor stap én samen. De eerste belangrijke stap: onze huizen beter isoleren en meer energie besparen. Wij helpen u en uw VvE hier graag bij op weg met een subsidieregeling voor procesbegeleiding. De regeling loopt tot en met 31 december 2026.

Omschrijving

Via E-herkenning kan de VvE subsidie aanvragen voor advies en procesbegeleiding. Met deze subsidie kan uw VvE onderzoeken laten verrichten, zoals een financieel haalbaarheidsonderzoek of een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opstellen. Ook kunt u de subsidie inzetten voor externe procesbegeleiding. Uw VvE wordt dan geholpen om de mogelijke verduurzamingsmaatregelen af te stemmen met alle eigenaren en het besluitvormingsproces in goede banen te leiden 

De hoogte van de subsidie voor advies en procesbegeleiding is afhankelijk van de grootte van de VvE, en bedraagt maximaal 25% van de daadwerkelijke kosten. Vanuit het RVO is ook subsidie beschikbaar voor procesbegeleiding, SVVE voorwaarden energieadvies.De subsidie van het RVO bedraagt maximaal 75% van de daadwerkelijke kosten. U mag de subsidie van de gemeente Rijswijk en het RVO combineren, waardoor u 100% van de daadwerkelijke kosten (tot een maximumbedrag) van de procesbegeleiding vergoed krijgt. De VVE moet alleen de kosten voorschieten en krijgt de kosten vanuit de subsidie achteraf vergoed. 

In onderstaande tabel ziet u wat het maximale subsidiebedrag is waar uw VvE aanspraak op kan maken.

Omvang van de VVE 

Maximumbedrag subsidie gemeente 

Klein: 2 tot en met 10 woningen 

€ 3.000,-

Midden: van 11 tot en met 30 woningen  

€ 5.000,-

Groot: vanaf 31 woningen  

€ 6.000,- 

 

Aanvragen

We hebben een aantal gegevens van u nodig voor het verwerken van de aanvraag. De volgende bijlagen moet u indienen:  

 • De splitsingsakte van de vereniging.
 • Een begroting die door de algemene ledenvergadering is vastgesteld.
 • Goedgekeurde jaarcijfers van uiterlijk 2 jaar geleden.
 • Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Let op: Het niet volledig invullen van dit formulier en/of niet inleveren van de benodigde gegevens kan leiden tot het niet in behandeling nemen van uw aanvraag. Voor het indienen van de aanvraag moet u verschillende documenten digitaal toevoegen. Tussentijds worden er geen gegevens opgeslagen.  

Hoe werkt het?

 1. U vraagt de subsidie voor advies en procesbegeleiding online aan met eHerkenning.
 2. De gemeente toetst of de VvE in aanmerking komt voor procesbegeleiding.
 3. Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u een brief van de gemeente met een toekenning en wordt het subsidiebedrag dat voor de VvE beschikbaar is gereserveerd. Uw VvE heeft vanaf dat moment 2 jaar de tijd om de procesbegeleiding uit te voeren.
 4. Uw VvE kan een adviesbureau inschakelen om het verduurzamingsproces te begeleiden of onderzoeken te laten uitvoeren.
 5. Als de werkzaamheden zijn afgerond dan moet u een vaststellingverzoek indienen voor uw subsidieaanvraag. Bij dit vaststellingsverzoek verstuurt u de factuur en betaalbewijzen naar de gemeente. Het vaststellingverzoek mag uw VvE tot 2 jaar na de toekenning indienen.
 6. De gemeente besluit over de vaststelling van de subsidie.
 7. Het bedrag wordt uiterlijk 4 weken na de vaststelling overgemaakt.

Voorwaarden

Voor VvE’s is een uitvoeringstermijn van maximaal 2 jaar aangehouden. Vanaf de toekenning heeft uw VvE twee jaar de tijd om de isolatiewerkzaamheden uit te voeren. Na uitvoering vult uw VvE een digitaal aanvraagformulier in voor de vaststelling van de subsidie. 

 Hieronder is voor de verschillende opties aangegeven welke voorwaarden gelden: 

Energieadvies  
 • Het rapport is niet ouder dan twee jaar 
 • Het rapport is opgesteld door een EP-adviseur  
 • Het rapport bevat een nauwkeurige omschrijving op basis van een ter plekke door een EP-adviseur uitgevoerde technische en bouwkundige beoordeling van de schil en de installaties van het gebouw  
 • Het rapport bevat een nauwkeurige omschrijving van de huidige situatie van het gebouw met betrekking tot isolatie 
 • Het rapport bevat een beschrijving van de mogelijke energiebesparende maatregelen de duurzame warmte- en elektriciteitsopties. In deze beschrijving staan ook de voor- en de nadelen per optie 
 • Bevat een inschatting van de investering en hoeveel energiebesparing elke optie oplevert 
 • Geeft een onderbouwde volgorde van investeringen aan 
 • Geeft uitleg over de mogelijkheden voor het realiseren van een zeer energiezuinig pakket of een Nul-op-de-Meter-gebouw 
Duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) 
 • Het DMJOP is niet ouder dan twee jaar 
 • Heeft een doorlooptijd van dertig jaar  
 • Bevat de onderhouds-, herstel- en vernieuwingswerkzaamheden die gedurende de looptijd van het plan nodig worden geacht 
 • Bevat een kostenberekening van de geplande werkzaamheden en spreidt deze over de duur van het plan 
Flora- en faunaonderzoek  
 • Is niet ouder dan twee jaar  
 • Het onderzoek is opgesteld door een ecoloog:
  • die werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau;
  • zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van soortenmonitoring - bescherming en;
  • werkzaam is voor een Nederlandse organisatie die zich aantoonbaar inzet voor soortenmonitoring of -bescherming daarvan.
Financieel haalbaarheidsonderzoek  

Financieel haalbaarheidsonderzoek voor minimaal twee verduurzamingsmaatregelen dat in ieder geval bevat:  

 • Investeringen
 • Terugverdientijd 
 • Effecten op de woonlasten 
 Procesbegeleiding  
 • De procesbegeleiding zijn niet later dan twee jaar na indiening van de aanvraag voor de subsidie voor procesbegeleiding aangeleverd.
 • De procesbegeleiding mag maximaal 60 uur duren.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 5305, 2280 HH, Rijswijk. Dit kan ook digitaal. Het digitale formulier “Bezwaarschrift indienen” vindt u op: https://www.rijswijk.nl/bezwaarschrift-indienen .

U moet hiervoor wel beschikken over DigiD.