Verhoogd risico lood in de bodem Ons Ideaal

Op 22 juni zijn het bestuur en gebruikers van elf tuinen op volkstuinlocatie Ons Ideaal op de hoogte gebracht van de gevolgen van de aanwezigheid van hoge concentraties lood op hun tuin. Het volkstuincomplex is begin jaren ‘70 ingericht op de stortlaag van een voormalige vuilstort van voor 1930. Door vermenging van de stortlaag met de bovenste bodemlagen is er bij 72 tuinen in meer of mindere mate lood in de bodem gevonden. Bij elf van deze tuinen overschrijdt het aanwezige loodgehalte de wettelijke norm. Tijdens de bijeenkomst hebben de gemeente, de GGD en de Omgevingsdienst Haaglanden aan de aanwezige tuinders uitleg gegeven over de risico’s en wat dit voor hen betekent.

Risicobeoordeling

De uitkomst van de overschrijding van de wettelijke norm voor lood in de bodem was de aanleiding om voor alle tuinen die zijn ingericht op de stortlaag een risicobeoordeling uit te voeren. In de risicobeoordeling zijn aan de hand van de gegevens uit het bodemonderzoek de risico’s berekend voor de mens in relatie tot het gebruik van de bodem en de risico’s voor de natuur.

De aanwezigheid van lood in de grond levert in het algemeen weinig risico op. Het kan een gezondheidsrisico opleveren als de grond waarin de lood zit wordt ingeslikt. Vooral jonge kinderen tot zeven jaar zijn gevoelig voor lood, omdat zij lood makkelijker in hun lichaam opnemen dan volwassenen. Als jonge kinderen te veel en vaak het metaal binnenkrijgen, kan dat gevolgen hebben voor hun leervermogen. Voor oudere kinderen is het risico klein.

Bij vier tuinen zijn de risico’s zo hoog dat er maatregelen genomen moeten worden. Volgens de Wet bodembescherming moet in deze situatie binnen vier jaar de verontreiniging worden aangepakt. In de tussenliggende periode worden afhankelijk van de situatie tijdelijke beveiligingsmaatregelen genomen. Er wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd voor permanentere maatregelen. Zodra deze is afgerond gaat de gemeente weer met de tuinders in gesprek.

Maatregelen

Omdat kinderen tot zeven jaar bij blootstelling gevoeliger zijn voor de nadelige effecten van lood is, in samenspraak met de GGD en de provincie, de aanbeveling voor deze tuinen een tijdelijke gebruiksbeperking voor kinderen in te stellen. Ook is het dringend advies aan de tuinders om kinderen in deze leeftijdscategorie geen gewassen uit deze tuinen te laten eten. Deze aanbeveling geldt niet voor kinderen ouder dan zeven jaar en voor volwassenen. Een andere maatregel is dat er niet dieper dan 30 cm gegraven mag worden. Dit omdat door dieper te graven vermenging met het materiaal van de stortlaag kan ontstaan.

De bijeenkomst met de tuinders was waardevol voor alle betrokkenen. De tuinders hebben hun vragen en zorgen kunnen uitspreken. Niet alle vragen konden tijdens de bijeenkomst beantwoord worden omdat veel antwoorden afhankelijk zijn van de individuele situatie. De gemeente gaat met het bestuur van de volkstuinvereniging en de tuinders verder in gesprek om ook individuele vragen te beantwoorden. De gezondheid van de tuinders staat op nummer één en de gemeente neemt deze situatie daarom uiterst serieus