Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen

Algemeen

Voert uw bedrijf werkzaamheden uit die het milieu beïnvloeden maar niet ernstig belasten? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket online.

Omschrijving

Sommige activiteiten van bedrijven beïnvloeden het milieu. Hiervoor doet u een melding. Soms heeft u daarnaast ook een eenvoudige omgevingsvergunning zonder voorschriften nodig. Dit is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).

Meld het altijd vooraf als uw bedrijf activiteiten wil doen op het gebied van:

 • afvalstoffen (zoals het slopen van autowrakken en het opslaan van asbestafval van eigen werkzaamheden)
 • het houden van landbouwhuisdieren
 • voedingsmiddelen (zoals bierbrouwerijen en zuivelfabrieken)
 • materiaalbewerking (zoals betonfabrieken en textielveredelingsbedrijven)
 • installaties en overige activiteiten (zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties en gesloten bodemenergiesystemen)

Met een milieutoets bekijkt de gemeente hoe erg uw bedrijf het milieu belast. Zijn de activiteiten niet erg belastend voor het milieu? Dan kunt u een OBM krijgen.

Blijkt uit de milieutoets dat uw bedrijf het milieu zwaar belast? Of gaat uw bedrijf het milieu zwaar belasten? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

Aanvragen

Zo vraagt u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aan:

 • U overlegt eventueel met de gemeente.
 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningscheck. U ziet dan meteen of u een OBM nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.
 • U kunt daarna meteen de melding doen of de vergunning aanvragen.
 • Log in met eHerkenning.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) zijn afhankelijk van het soort bedrijf dat u heeft.

De voorwaarden kunnen zijn:

 • een milieueffectrapport is niet nodig
 • eventuele afvalstoffen beheert u doelmatig
 • u blijft binnen de geluidsgrenswaarden
 • u blijft binnen de grenswaarden voor fijnstof (PM10)
 • u blijft binnen de luchtkwaliteitsnormen
 • er is geen onaanvaardbare stankhinder
 • er is geen onaanvaardbaar veiligheidsrisico
 • een gesloten bodemenergiesysteem kan geen storing veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem

Hoelang gaat het duren?

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De gemeente kan deze termijn verlengen met 6 weken.

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.