Extra investering nodig voor start bouw woningen Bogaard Stadscentrum

Er is 1,85 miljoen euro nodig voor de bouw van The Orchard, een van de nieuwbouwprojecten in Bogaard Stadscentrum. Deze bijdrage is bedoeld als cofinanciering bovenop de toegekende subsidie van het ministerie van Economische Zaken van eveneens 1,85 miljoen euro. Met deze investering kan de bouw, die door marktomstandigheden stil dreigt te komen liggen, doorgang vinden, waardoor er in juli 2023 daadwerkelijk gestart kan worden met de bouw van ruim 500 woningen. De gemeenteraad besluit 27 juni of de gemeente Rijswijk akkoord gaat met de bijdrage van 1,85 miljoen.

Bogaard Stadscentrum wordt ontwikkeld tot een veelzijdig, toekomstbestendig en eigentijds Stadscentrum. Onderdeel hiervan is de transformatie van het gebied van enkel winkelruimtes naar woonwerk-gebied. Sterpassage Rijswijk CV (een samenwerking van 3W projects en AT Capital) herontwikkelt de voormalige Sterpassage tot woningen onder de naam The Orchard. Het project draagt, naast een vergroening en herinrichting van de openbare ruimte, met ruim 500 appartementen bij aan het reduceren van het woningtekort in de regio Haaglanden. Een groot deel van de woningen is bestemd voor middenhuur.

Stagnatie bouw

Als gevolg van de stijgende rente, woningprijzen en inflatie vallen in heel Nederland diverse projecten stil en zoeken lokale overheden naar mogelijkheden om cruciale projecten toch te laten starten. Dat geldt ook voor The Orchard. Door onder meer de inflatie en hogere bouwkosten is de bouw niet meer rendabel voor de ontwikkelaar. De extra 3,7 miljoen die het Rijk en de gemeente samen kunnen investeren, moet dit opvangen. Eerder ontving Rijswijk zelf 7,2 miljoen euro van het rijk om de herstructurering van het gebied mogelijk te maken. Op 15 juni is de situatie in een besloten bijeenkomst toegelicht aan de gemeenteraad. Hier is besloten dat er op korte termijn een voorstel door het college voorgelegd kon worden aan de gemeenteraad. Dat voorstel zal 27 juni aanstaande worden behandeld in de openbare raadsvergadering.

Unieke positie The Orchard

De investering is gegrond vanwege de uitzonderlijke situatie. The Orchard ligt midden in het nieuwe Bogaard Stadscentrum van Rijswijk en is daarom van cruciaal belang voor alle projecten in de stadsas van Rijswijk. Het project bevindt zich daarnaast al in een vergevorderd stadium. Alle vergunningen zijn al afgegeven en door de ontwikkelaar zijn voorbereidingskosten gemaakt. De voormalige Sterpassage is reeds gesloopt en de grond is bouwrijp gemaakt. De mogelijke stagnatie van de bouw van The Orchard heeft ook als gevolg dat de totale transformatie van Bogaard Stadscentrum stil komt te liggen. Dat heeft grote invloed op de andere projecten. Het niet starten van The Orchard heeft ook negatieve consequenties voor de ondernemers. Het centrum blijft langer een bouwput, de gewenst transformatie zet niet door en mogelijk lopen ondernemers hierdoor inkomsten mis. Woningzoekenden kunnen niet op korte termijn aan een woning geholpen worden.

Voorwaarden

Aan de bijdrage van de gemeente zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo zal de eerste betaling aan de Sterpassage Rijswijk CV pas gedaan worden nadat met het project The Orchard is gestart. Daarnaast zal de gemeentelijke bijdrage en indien nodig ook de rijksbijdrage van EZK terug worden gevorderd indien de bouw niet wordt afgerond.

De gemeenteraad beslist 27 juni aanstaande over het voorstel. Als deze instemt met het vrijmaken van het benodigde budget, kan de bouw in juli 2023 beginnen.