Adviesraad Sociaal Domein

Graag stellen wij ons aan u voor: de Adviesraad Sociaal Domein. Als raad geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om onderwerpen als persoonsgebonden budget, Wet maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, sociale werkvoorziening, schuldhulpverlening, jeugdhulp en thema's die hiermee te maken hebben zoals veiligheid en wonen.

De Adviesraad behartigt de belangen van en voor alle inwoners. Met onze adviezen willen wij eraan bijdragen dat iedereen in Rijswijk zo goed mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en een sociaal netwerk om zich heen heeft. Onze inbreng over wat goed gaat, maar vooral over wat beter kan, halen wij uit de Rijswijkse samenleving.

Onderwerp onder de aandacht brengen
Wilt u een onderwerp vanuit het sociaal domein bij ons onder de aandacht brengen? Dat kan door een e-mail te sturen aan adviesraadsociaaldomein@rijswijk.nl. Licht uw onderwerp wel in de mail toe. Om goed te kunnen adviseren horen we namelijk graag van inwoners, organisaties en instellingen hun ervaringen met gemeentelijke voorzieningen. Wij behandelen geen individuele situaties maar alleen beleidszaken en de uitvoering daarvan.

Vergadering bijwonen
Met de Adviesraad vergaderen wij negen keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u de vergadering bijwonen? U bent van harte welkom. Ook als u geen onderwerp heeft ingebracht. Het is wel belangrijk om te weten dat alleen leden van de Adviesraad spreekrecht hebben tijdens de vergaderingen. U kunt dus niet meepraten. De vergaderingen zijn nu online via teams van 18.00 tot 20.00 uur. Wilt u deelnemen, stuur dan een e-mail naar adviesraadsociaaldomein@rijswijk.nl. In ons vergaderschema staan alle data van 2023.

De leden van de Adviesraad
De adviesraad Sociaal Domein bestaat uit twaalf leden, een secretaris en een voorzitter. De input krijgen we vanuit de praktijk want wij zijn allemaal actief in maatschappelijke organisaties of deskundig op een of meerdere gebieden waarover we adviseren. De raad heeft een zittingsperiode van vier jaar.

Contact adviesraad Sociaal Domein
Wilt u contact opnemen met de adviesraad?
Telefoon: 14 070
E-mail: adviesraadsociaaldomein@rijswijk.nl