Tegemoetkoming in de meerkosten van zorg

Algemeen

Rijswijkse inwoners die door een beperking of chronische gezondheidsproblemen hoge zorgkosten hebben, kunnen de financiële tegemoetkoming in de meerkosten van zorg aanvragen. De tegemoetkoming bedraagt € 100,00.

Mededeling

Eén formulier per persoon. Als u gehuwd bent of samenwoont, moet u elk apart een aanvraag invullen. Extra aanvraagformulieren te downloaden op deze pagina. Vul het formulier volledig in door het schema te volgen. De gemeente Rijswijk heeft deze gegevens nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Omschrijving

Er zijn drie groepen inwoners die voor de tegemoetkoming in aanmerking kunnen komen:

  1. inwoners die een factuur van het CAK hebben ontvangen met betrekking tot de eigen bijdrage voor een Wmo-maatwerkvoorziening (niet zijnde € 0,--) zoals bijvoorbeeld individuele begeleiding, dagbesteding, dagopvang of hulp bij het huishouden. De  tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners met een Wmo-voorziening en een inkomen boven 130% van het sociaal minimum omdat zij een eigen bijdrage voor de Wmo-maatwerkvoorziening betalen. Inwoners met een inkomen onder 130% van het sociaal minimum komen niet voor deze bijdrage in aanmerking. Zij krijgen al een tegemoetkoming in hun zorgkosten doordat zij de eigen bijdrage aan het CAK niet hoeven te betalen;
  2. inwoners die een factuur van het CAK hebben ontvangen met betrekking tot een eigen bijdrage voor de levering van de zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz); (niet zijnde € 0,--) 
  3. inwoners die geen indicatie voor een Wmo-maatwerkvoorziening of indicatie op grond van de Wlz hebben maar aan kunnen tonen dat ze het verplichte eigen risico van de zorgverzekering de afgelopen twee voorgaande jaren volledig verbruikt hebben.

De tegemoetkoming in de meerkosten van zorg kan alleen voor het lopende kalenderjaar aangevraagd worden. De aanvraagdatum geldt als peildatum.

Aanvragen

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd met het formulier ‘Tegemoetkoming in de meerkosten van zorg’.

Voorwaarden

Voeg een kopie bij van:

  1. een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument;
  2. het rekeningnummer (kopie-bankafschrift met leesbare tenaamstelling);
  3. de CAK- beschikking voor een Wmo-maatwerkvoorziening van het lopende kalenderjaar, waarbij door het CAK een eigen bijdrage is vastgesteld  (niet zijnde € 0,--), of;
  4. de CAK- beschikking voor een Wet langdurige zorg- voorziening van het lopende kalenderjaar, waarbij door het CAK een eigen bijdrage is vastgesteld (niet zijnde € 0,--), of;
  5. een bewijs van de Zorgverzekeringswet dat het volledige verplichte eigen risico is overschreden in de twee voorgaande jaren. De tegemoetkoming in de meerkosten van zorg kan slechts voor het lopende kalenderjaar aangevraagd worden. De aanvraagdatum geldt als peildatum.