Denk deze zomer mee over de ruimtelijke puzzel

De ruimtelijke uitdagingen van de toekomst kunnen in onze regio alleen worden opgelost als gemeenten, waterschappen, provincie en het Rijk met elkaar samenwerken. In de bestaande ruimte moeten we met elkaar een oplossing vinden voor de juiste balans tussen natuur, water, woningen en werk. Al deze puzzelstukken komen samen in het document ‘Ruimtelijke puzzel – Handreiking Haagse regio’ die alle samenwerkende partijen op woensdag 12 juli aanboden aan de provincie. De handreiking is opgesteld door de negen gemeenten in de Haagse Regio en het Hoogheemraadschap van Delfland. Rijswijk is ook een van de negen gemeenten. De handreiking is het begin van een samenwerking om de ruimtelijke dilemma’s verder uit te werken.

Samenwerking is nodig omdat de opgaven uitdagend zijn, zeker in een gebied dat zo dicht is bebouwd en waar de steden aan elkaar grenzen en in elkaar overlopen. Aan de ene kant vinden we natuur en water belangrijk. Aan de andere kant hebben we de komende jaren te maken met uitdagingen rond wonen en werken in ons stedelijk gebied. Dat betekent samen creatief naar oplossingen kijken waarbij we de aantrekkelijkheid van de regio (be)houden en waar mogelijk verbeteren.  

Rijswijkse inwoners kunnen ook meedenken

Niet alleen overheden kunnen input aanleveren. Ook inwoners bepalen mee. Moet er bijvoorbeeld meer ruimte worden gemaakt voor woningen, windmolens, water, fietspaden of iets heel anders? Vanaf 5 juli tot en met 20 augustus kunnen inwoners laten weten wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van onze provincie. Iedereen kan meedenken via https://raadplegingruimtezuidholland.nl.

Aantrekkelijke regio 

De gemeenten en het Hoogheemraadschap zijn het met elkaar eens dat voor een aantrekkelijke regio, ook in de toekomst, meer nodig is. De ruimtelijke dilemma’s waar we zowel de uitdagingen als de oplossingen voor zien, zijn: 

  1. Voldoende zoetwater voor mens en natuur
  2. Netwerk realiseren voor krachtige en robuuste natuurlijke en waterrijke omgeving
  3. Bestaande wijken klaarmaken voor de toekomst
  4. Duidelijkheid geven over het gebruik van energie
  5. Voldoende scholen, culturele en sportvoorzieningen, winkels en horeca aanbieden
  6. Regionaal ruimte voor werk maken
  7. Verbetering van stations en spoornetwerk en een goede OV- en fietsverbindingen
  8. Versterking van het kustgebied om veilig te kunnen wonen en leven achter de duinen
  9. Glastuinbouwnetwerk behouden met innovatie, goede verbindingen en voldoende ruimte 
  10. Ruimte geven aan nieuwe vormen van productie en hergebruik 

Achtergrond van de ruimtelijke puzzel 

De provincie Zuid-Holland is op dit moment bezig alle grote ruimtelijke opgaven die spelen in beeld te brengen. Omdat er zoveel tegelijk speelt, wordt dit de ruimtelijke puzzel genoemd. De provincie doet dit op verzoek van Hugo de Jonge, Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening. De minister heeft dit aan alle provincies gevraagd. Hij wil zo een overzicht krijgen van de grote opgaven waar het land voor staat en werkt aan nieuw beleid op het gebied van de inrichting van ons land. De negen gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben zelf, pro-actief, de puzzel ook gelegd. Zo is de Handreiking ontstaan. De regio wil de Handreiking meegeven als bouwsteen voor de provinciale ruimtelijke puzzel.