Ontwerpbesluit in het kader van Kessler Park

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk maken bekend dat voor de locatie Kessler Park in Rijswijk, de ontwerpen van de volgende besluiten via coördinatie met ingang van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 ter inzage liggen:

  1. Ontwerp bestemmingsplan ‘Campus At the Park’;
  2. Ontwerp besluit aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de gebouwen A, B en C, Kessler Park 1, Rijswijk, kadastraal bekend G 3385 en G 3386.

Aanleiding

In februari 2022 is het "Ontwikkelkader Kessler Park en omgeving" vastgesteld. Dit kader schetst de visie en principes voor de ontwikkeling van Kessler Park. Het plangebied van Kessler Park is gesitueerd aan de westzijde van het bedrijventerrein Plaspoelpolder, één van de grootste bedrijventerreinen in de regio. 

Het ontwikkelkader wijst At The Park als faciliteitencampus aan, met een omgeving waar wordt gewerkt en gewoond en waar tevens plaats is voor ontmoeting, cultuur en ontspanning. Het is bedoeld voor zowel de mensen die er wonen en werken als voor bedrijven in de Plaspoelpolder en de Rijswijkse inwoners. 

Het ontwerp bestemmingsplan Campus At the Park is een uitwerking van genoemd ontwikkelkader. Samen met de ontwikkelaars is er gewerkt aan een ontwerp bestemmingsplan dat voorziet in een faciliteitencampus “At the Park” en in een ontwikkelgebied “Here At the Park”.

“At the Park” betreft een mix van innovatieve bedrijven en organisaties mét ook onderwijs, vakopleidingen, laboratoria en een informatie- en bezoekerscentrum. In het noordoostelijke deel van het gebied is men na de sloop voornemens circa 1370 wooneenheden te realiseren verspreid over meerdere gebouwen. De woonfunctie wordt gecombineerd met commerciële en maatschappelijke voorzieningen om zodoende de campusgedachte optimaal uit te dragen. In de parkeerbehoefte wordt voorzien door middel van de bestaande 2-laagse ondergrondse parkeergarage die zich onder het Kesslerveld bevindt, in het noorden van het ontwikkelgebied.

Het zuidwestelijke deel van het plangebied wordt ontwikkeld onder de projectnaam 'Here At The Park'. Het kantoorpand dat zich daar bevindt wordt gesloopt. Het project Here At The Park betreft de realisatie van circa 530 wooneenheden gecombineerd met commerciële voorzieningen in de plint. Parkeren zal op eigen locatie worden voorzien of in directe nabijheid (binnen een straal van circa 250 meter) van de locatie, maar niet in het openbaar gebied). 

Op deze locatie het bestemmingsplan “Plaspoelpolder, 1e algehele herziening” van toepassing. Op basis van dit bestemmingsplan zijn woningbouw, commerciële en maatschappelijke functies ter plaatse niet toegestaan. Dit is aanleiding geweest voor het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan ‘Campus At the Park’. Er wordt een coördinatieprocedure gevolgd waarbij gelijktijdig het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning (bouw van de gebouwen A, B en C met in de plinten commerciële en maatschappelijke functies van de ontwikkelaar miss Clark) ter inzage worden gelegd.

Coördinatieregeling

De gemeentelijke coördinatieregeling maakt het mogelijk om de procedure voor de benodigde vergunningen gelijktijdig op te laten lopen met de procedure van het bestemmingsplan. Met de coördinatieregeling worden de betrokken besluiten gezamenlijk voorbereid en gelijktijdig bekendgemaakt. Ook vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat kan worden volstaan met het indienen van één zienswijze tegen één of meer van de gecoördineerde besluiten. Hierdoor kan de besluitvorming efficiënter, sneller en meer inzichtelijk plaatsvinden. Met toepassing van het coördinatiebesluit op grond van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn de volgende ontwerpbesluiten met de daarop betrekking hebbende stukken gelijktijdig ter inzage gelegd.

De besluitvormingsprocedure wordt uitgevoerd met toepassing van de ‘Coördinatiebesluit Kessler Park” om toepassing te geven aan artikel 3.30, lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening (gemeentelijke coördinatieregeling) ten behoeve van de realisatie van het project ‘Kessler Park’ dat op 21 september 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk hebben op 23 november 2023 dit coördinatiebesluit van de gemeenteraad van Rijswijk bekendgemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Campus At the Park” (NL.IMRO.0603.bpcampusatthepark-ON01) wordt daarom nu gelijktijdig met de ontwerp omgevingsvergunning Kessler Park (gebouwen A, B en C, aangevraagd op 16-11-2023 en bekend onder nummer OLO 8201567) gebundeld ter inzage gelegd (deze besluiten vallen dus onder de coördinatieregeling).

Aanmeldnotitie

Burgemeester en wethouders van Rijswijk hebben besloten dat geen milieueffectrapport voor deze ontwikkeling hoeft te worden opgesteld. Op grond van de onderzoeken en afwegingen in de “Aanmeldingsnotitie Campus At the Park” blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet noodzakelijk. De aanmeldingsnotitie is als bijlage 14 bij de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen.

Waar kunt u het nieuwe plan bekijken?

Er zijn verschillende manieren om het nieuwe bestemmingsplan Campus At the Park, de aanmeldnotitie M.E.R. en de ontwerp vergunning gebouwen A,B en C, Kessler Park 1, Rijswijk in te zien:

  1. Internet op www.ruimtelijkeplannen.nl (vanaf 22 december 2023) Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpcampusatthepark-ON01 
  2. Balie publiekszaken in de hal van het Stadhuis, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Rijswijks Contact Centrum van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070. 

Informatieavond

Op 9  januari 2024 wordt er van 19:00 uur tot 20:30 uur een informatieavond georganiseerd over dit plan op de locatie Kessler Park 1, Rijswijk. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Kessler Park en op de website van Wonen at the Park. Het doel van deze bijeenkomst is om u te informeren over en om u ruimte te bieden voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan, de bestemmingsplanprocedure en de stand van zaken van het bouwplan. Als u na het lezen van het ontwerpbestemmingsplan nog vragen heeft, kunt u deze tijdens de informatieavond stellen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de ontwikkelaars en medewerkers van de gemeente Rijswijk aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

U hoeft zich voor deze informatieavond niet aan te melden. U kunt tussen deze tijden binnen lopen wanneer het u het beste schikt.

Vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen, correcties en/of (gewenste) aanpassingen in het nieuwe bestemmingsplan? 

Zienswijzen

U kunt vanaf 22 december 2023 tot en met 1 februari 2024 een zienswijze indienen bij  het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Dit doet u door:

  1. het sturen van een brief aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk, onder vermelding van ontwerpbestemmingsplan Campus At the Park;
  2. het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk, onder vermelding van ontwerp vergunning gebouwen A, B en C, Kesslerpark 1, Rijswijk;
  3. het mondeling geven van een reactie. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via Team Ruimte (14070) of via ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl.

Het is overigens niet mogelijk om te reageren op het besluit op de Aanmeldingsnotitie op andere wijze dan via het indienen van een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan. 

Hoe gaat het verder?

Zienswijzen (reacties) over het ontwerpbestemmingsplan of over het ontwerp vergunning worden gericht aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt daarover een besluit en stelt het uiteindelijke bestemmingsplan vast.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Rijswijks Contact Centrum van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070.