Zo gaat de gemeente om met uw privacy

Algemeen

De gemeente beschikt over veel informatie van haar inwoners. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en uw informatie is beveiligd. Alles wat wij doen met uw informatie is ondergebracht in 5 categorieën. Per categorie geven wij aan wat wij doen, wat wij niet doen en geven wij aanvullende informatie vanuit onze praktijk.

Infographic

De onderstaande tekst is ook gepubliceerd als infographic. U vindt de infographic op de pagina Privacy.

1. Publieke taak

 • De gemeente gebruikt uw informatie als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar publieke taak of haar wettelijke plicht. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van een uitkering, het financieren van zorg of het handhaven van de openbare orde. 
 • De wet bepaalt wat onze taken zijn. Wij mogen niet zelf bepalen waarvoor wij uw informatie gebruiken. Ook niet als gebruik van informatie efficiënt of handig is. 
 • Welke informatie wij van u gebruiken, hangt af van de diensten die u van de gemeente ontvangt.

2. Leveranciers en diensten

 • Soms is het nodig dat externe partijen toegang hebben tot onze informatie. Denk bijvoorbeeld aan automatiseringsdiensten. Deze partijen krijgen (indien nodig) dan (beperkt) toegang tot onze systemen of ontvangen hieruit informatie. De gemeente blijft verantwoordelijk voor zorgvuldig delen van uw informatie. 
 • Wij geven geen informatie die partijen niet nodig hebben en zij mogen deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken. Wij leggen afspraken over het zorgvuldig en veilig omgaan met informatie vast in een ‘verwerkersovereenkomst’.

3. Onderzoek en besluiten

 • De gemeente wil haar taken goed doen. Om te weten wat beter kan, gebruikt de gemeente informatie van inwoners voor onderzoek. Wij zorgen ervoor dat onderzoeksresultaten niet te herleiden zijn tot individuele personen. 
 • Het kan voor sommige taken van de gemeente noodzakelijk zijn om profielen van mensen te gebruiken, zodat de juiste zorg kan worden geboden of de juiste acties kunnen worden ondernomen. Besluiten die worden genomen op basis van profielen en die rechtgevolgen hebben voor Rijswijkers worden niet volledig geautomatiseerd genomen. Een medewerker van de gemeente zal dit besluit bekijken. De gemeente maakt in specifieke gevallen wel gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

4. Samenwerken

 • De gemeente werkt samen met andere instanties zoals politie, hulpverleners of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Soms geven of krijgen wij daarbij informatie over u. We maken afspraken over de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en houden ons aan de privacywetgeving. Binnen samenwerkingen met (zorg)partners respecteren wij naast privacywetgeving ook het beroepsgeheim. Ook samenwerking tussen ambtenaren vraagt om een zorgvuldige afweging: de beste dienstverlening en tegelijk uw privacy beschermen.
 • Wij verkopen, verruilen of verhandelen uw persoonsgegevens nooit aan derden.

5. Meetellen en meedoen

 • De gemeente is soms wettelijk verplicht informatie uit de Basisregistratie personen (BRP) te verstrekken aan derden. Daarnaast kunnen wij informatie verstrekken aan derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang, vastgelegd in de Verordening Basisregistratie personen gemeente Rijswijk 2019. Als u niet wilt dat wij informatie uit de BRP verstrekken, dan kunt u om gedeeltelijke geheimhouding vragen. 
 • Wij verstrekken geen informatie aan andere inwoners of voor commerciële doeleinden.

Uw rechten

Privacywetgeving geeft naast verplichtingen voor de gemeente, ook diverse rechten aan u als betrokkene. Zo heeft u het recht op onder andere inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Dien een verzoek in via de pagina Verzoek over persoonsgegevens indienen. Zie ook de pagina Uw recht op privacy. De gemeente heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld die zich speciaal richt op de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met deze functionaris als u meer wilt weten over de wijze waarop de gemeente omgaat met uw persoonlijke informatie via de pagina Toezicht op privacy.