Ontwerpbestemmingsplan ING-blok

Algemeen

Het ontwerpbestemmingsplan en het besluit op de Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling ING-blok liggen voor een ieder ter inzage met ingang van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024.

Aanleiding

De reden voor het nieuwe bestemmingsplan is het voornemen om het ING-blok, gelegen aan de westzijde van Bogaard Stadscentrum tussen de Prinses Beatrixlaan en de Prins Constantijn Promenade, te herontwikkelen naar maximaal 120 woningen en maximaal 1.500 m² aan commerciële voorzieningen op de begane grond. Deze herontwikkeling past grotendeels binnen de kaders van het op 17 december 2019 door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan In de Bogaard.

Aanmeldnotitie

Burgemeester en wethouders van Rijswijk hebben besloten dat geen milieueffectrapport voor deze ontwikkeling hoeft te worden opgesteld. Op grond van de onderzoeken en afwegingen in de “Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling ING-blok” blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet noodzakelijk. De aanmeldingsnotitie is als bijlage 5 bij de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen.

Waar kunt u het nieuwe plan bekijken?

Er zijn verschillende manieren om het nieuwe bestemmingsplan ING-blok in te zien:

  1. Internet op www.ruimtelijkeplannen.nl (vanaf 22 december 2023) Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpINGblok-ON01.
  2. Balie publiekszaken in de hal van het Stadhuis, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Rijswijks Contact Centrum van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070, of een mail sturen naar rcc@rijswijk.nl.  

Informatiebijeenkomst

Op maandag 15 januari 2024 wordt een informatiebijeenkomst in het informatiecentrum Bogaard stadscentrum georganiseerd over dit plan. Meer informatie hierover vindt u op de gemeentelijke website of op de website van Bogaard stadscentrum. Het doel van deze bijeenkomst is om u te informeren over en om u ruimte te bieden voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan, de bestemmingsplanprocedure en de stand van zaken van het bouwplan. Als u na het lezen van het ontwerpbestemmingsplan nog vragen heeft, kunt u deze tijdens de informatieavond stellen. Tijdens deze bijeenkomst zijn medewerkers van Circle Real Estate en Mulderblauw architecten, namens de SVE Group, en van de gemeente Rijswijk aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen, opmerkingen, correcties en/of (gewenste) aanpassingen in het nieuwe bestemmingsplan? 

Zienswijzen

U kunt vanaf 22 december 2023 tot en met 1 februari 2024 een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Dit doet u door:

  1. het sturen van een brief aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk, onder vermelding van ontwerpbestemmingsplan ING-blok;
  2. het mondeling geven van een reactie. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via Team Ruimte (14070) of via ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl.

Hoe gaat het verder?

Zienswijzen (reacties) over het ontwerpbestemmingsplan worden gericht aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt daarover een besluit en stelt het uiteindelijke bestemmingsplan vast.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Rijswijks Contact Centrum van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070.