Een open en transparante overheid: meer informatie over uw gemeente op onze website!

Vanaf vandaag vindt u steeds meer informatie over de gemeente op onze website. Deze informatie publiceren wij omdat vanaf 1 mei 2022 een nieuwe wet van kracht is; de Wet open overheid. Deze wet is in plaats gekomen van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van deze wet is een open en transparante overheid. De wet regelt het recht op toegang tot publieke overheidsinformatie.  Op een speciaal hiervoor ingericht gedeelte van onze website; Wet open overheid | Wet open overheid (rijswijk.nl) vindt u:

  • Ingekomen stukken en vergaderstukken van de Raad, 
  • Woo-verzoeken en -besluiten
  • Agenda’s en besluitenlijsten van het College van B&W
  • Regelgeving en besluiten in uw buurt 
  • Jaarplannen en -verslagen

De komende jaren wordt stapsgewijs ook informatie uit andere informatiecategorieën gepubliceerd.

Daarnaast hebben we de informatie over onze organisatie op de website aangevuld met een organogram en een beschrijving van de domeinen en de teams. Deze informatie vindt u op: Over de organisatie | Gemeente Rijswijk

Waarom een nieuwe wet?

Iedereen heeft recht op informatie over wat de overheid doet, hoe ze dat doet en waarom. Overheidsorganisaties moeten die informatie uit zichzelf geven, of als iemand daarom vraagt. De informatie wordt dan openbaar. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Zo kunnen burgers, maar ook bijvoorbeeld Kamerleden of journalisten, de overheid controleren. Openbaarheid is daarom belangrijk voor de democratie in ons land. 

Een open overheid staat open voor wat beter kan. Door het openbaar maken van informatie kan het gesprek over overheidskeuzes eerder en beter gevoerd worden. Dit draagt bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Daarom publiceren wij vanaf nu steeds meer informatie op onze website.