Aanmelden van uw kind voor een basisschool in Rijswijk

Voor aanmelding op het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs gelden per school andere regels. Hiervoor kunt u contact opnemen met de desbetreffende school.

Aanmelden basisschool

In Rijswijk kunnen ouders hun kind aanmelden voor de basisschool vanaf driejarige leeftijd. Uw kind kan vanaf het 4e jaar naar de basisschool, daarvoor kan uw kind naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. U bepaalt zelf bij welke basisschool u uw kind inschrijft. Het kan voorkomen dat de school van uw keuze uw kind niet kan plaatsen. Bijvoorbeeld als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn voor aanstaande vierjarigen of als er een groep vol is en er geen kinderen meer in kunnen worden geplaatst.

Aanmelden kind jonger dan 4 jaar

U kunt uw kind schriftelijk aanmelden voor de basisschool als hij of zij 3 jaar is. U vult hiervoor het aanmeldformulier in. Deze is te vinden op de website van de school en/of op school verkrijgbaar. Sommige scholen hanteren een aantal vaste aanmeldperiodes per jaar. Kijk hiervoor op de website van de school.

Op scholen waar gedurende het schooljaar voldoende plekken zijn, worden kinderen direct geplaatst na aanmelding. Hier zijn voldoende kindplaatsen voor alle aangemelde leerlingen. Kan uw kind niet geplaatst worden, dan krijgt u daarvan bericht. U kunt uw kind maximaal 1 keer aanmelden op een school. Na een afwijzing kunt u uw kind niet nogmaals aanmelden op die school.

Meer aanmeldingen dan plaatsen

Op het moment dat er op een school meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, kunnen kinderen op basis van vooraf vastgestelde voorrangregels geplaatst worden. Scholen maken gebruik van een beperkt aantal voorrangsregels, zoals:

  • broertjes of zusjes van leerlingen die reeds onderwijs volgen op dezelfde school
  • kinderen die ingeschreven zijn op samenwerkende kinderopvang

De criteria staan vermeld in de schoolgids van de betreffende school. De schoolleider heeft de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden kinderen bij voorrang te plaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen met een specifieke zorg- en/of ondersteuningsbehoefte.

Definitieve inschrijving

Er is sprake van een definitieve inschrijving als de school kenbaar heeft gemaakt dat het aangemelde kind plaatsbaar is en de ouders bevestigen dat zij van deze plaats gebruik gaan maken. De leerling wordt geplaatst op de dag waarop het de leeftijd van 4 jaar bereikt, of de eerstvolgende schooldag daarna. Uitzondering hierop kan zijn dat kinderen die eind december of rond de (zomer) vakantie jarig zijn later starten.

Afwijzing

Soms heeft een school wel plaats, maar zijn er zwaarwegende redenen om uw kind niet toe te laten. Bijvoorbeeld omdat de school onvoldoende mogelijkheden heeft om aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind te voldoen. Dan treedt de zogenaamde zorgplicht op. De school heeft dan de zorgplicht om u te begeleiden bij het vinden van een passende andere school voor uw kind. De school heeft 6 weken de tijd om een passende plek te vinden (gewone weken, geen schoolweken). Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.

Aanmelden kind ouder dan 4 jaar

Zit uw kind nu nog op een andere school? Licht dan eerst de huidige school in over uw voornemen. Neem daarna contact op met de school naar voorkeur. De school neemt, als dat kan, contact op met de huidige school van uw kind. De gegevens van de oude school neemt de school mee in de beslissing om uw kind wel of niet toe te laten. 

Gaat de school over tot aanname, dan kunt u het inschrijfformulier invullen. De oude school zal uw kind in dat geval uitschrijven. Soms heeft een school zwaarwegende redenen om uw kind niet te plaatsen, bijvoorbeeld omdat de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind.