Bogaard stadscentrum

Samen naar een ‘groen, levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied: een toekomstbestendig stadscentrum van Rijswijk’. Dat is de ambitie die we in het Masterplan In de Bogaard hebben neergelegd. Met bewoners, ondernemers, eigenaren en gemeente werken we de komende jaren samen om die ambitie werkelijkheid te maken!

Impressie SteenvoordepleinHet nieuwe Bogaard stadscentrum telt over enige jaren talloze nieuwe woningen, nieuwe pleinen en parken, winkels en sociaal maatschappelijke voorzieningen. De bewoners, bezoekers en mensen die hier werken lopen door de nieuwe straten, ontspannen op een terrasje, spelen met de kinderen bij een fontein of bij één van de informele sportveldjes.

Dit toekomstbeeld van Bogaard stadscentrum maakt dat het huidige winkelcentrum op vele fronten ingrijpend verandert. Het wordt minder monotoon; waar het gebied nu nog gedomineerd wordt door winkels, waarvan er erg veel leeg staan, zal er in de toekomst minder vierkante meters aan winkeloppervlakte zijn. Hiervoor in de plaats komen er circa 2.000 woningen bij in het gebied. We zetten daarbij bewust in op variatie in woningtypen en afmetingen zodat we op die manier ook een gevarieerde samenstelling van bewoners in het gebied kunnen verwachten. Bovendien willen we meer sociaal maatschappelijke voorzieningen naar Bogaard stadscentrum trekken. Zo verandert In de Bogaard geleidelijk van een winkelcentrum naar een stedelijk centrum.

Een nieuwe naam!

Om de transformatie van winkelcentrum naar gemengd, groen en levendig stedelijk centrum kracht bij te zetten, gaat In de Bogaard verder onder een nieuwe naam: Bogaard stadscentrum. Daarbij hoort ook een nieuw logo en een nieuwe uitstraling. Hier hoort ook een nieuwe website bij: https://bogaardstadscentrum.nl/. De nieuwe uitstraling en het nieuwe logo zullen het oude logo en de oude kleuren in het winkelcentrum ook vervangen. Dit maakt de nieuwe uitstraling compleet.

Samenwerking

Winkelcentrum In de Bogaard was begin jaren zestig het eerste overdekte winkelcentrum in ons land. Ook functioneerde de omgeving als een belangrijk vestigingsgebied voor kantoren. Maar de wereld veranderde en verandert nog steeds. Er volgden verschillende renovatieprojecten en daarna nog een recessie. Bovendien kwam er steeds meer concurrentie. Internet veranderde het speelveld en ook omringende gemeenten zaten niet stil. Al enkele jaren werkt de gemeente intensief samen met de vastgoedeigenaren en winkeliers. Dit heeft geleid tot een breed gedragen Masterplan. Een stabiele basis voor concrete uitwerking en volop reden om deze samenwerking nog meer te intensiveren en verder te werken aan een toekomstbestendig Bogaard stadscentrum en omgeving.

De panden in het winkelcentrum zijn in eigendom van verschillende eigenaren. Zij gaan dus over de invulling van de functies in het winkelcentrum én over de huurtarieven. Q-park exploiteert de garages in het gebied. Het grootste deel van de openbare ruimte, waaronder het Bogaardplein, valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. We zijn met elkaar in gesprek om het winkelcentrum en het omliggende gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Masterplan In de Bogaard en omgeving

Om de verschillende (her)ontwikkelingen in en rondom Bogaard stadscentrum in samenhang te kunnen laten bijdragen aan de gewenste transformatie van het gebied, is het Masterplan In de Bogaard en omgeving opgesteld. In dit Masterplan geven we richting aan toekomstige ontwikkelingen en initiatieven, om In de Bogaard weer tot een levendig stadscentrum te maken. Hiervoor zijn, net als ten tijde van de Gebiedsvisie, die in 2017 is vastgesteld en waarvan het Masterplan een verdieping en verdere uitwerking is, gesprekken gevoerd met diverse partijen, werksessies georganiseerd met eigenaren, ondernemers en winkeliers en bijeenkomsten georganiseerd met omwonenden en andere belangstellenden in Rijswijk. Uiteindelijk moeten alle ontwikkelingen op elkaar aansluiten en elkaar versterken, waardoor een aantrekkelijk geheel ontstaat. Het Masterplan is op 17 december 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

U kunt de tekening ook downloaden via het bestand rechts op de pagina (groene blok)

Het proces van het Masterplan

Vanaf medio 2018 is samen met de vastgoedeigenaren en met ontwerpbureau PosadMaxwan gewerkt aan een concept Masterplan, dat in januari 2019 is gepresenteerd aan de gemeenteraad. Vervolgens is het plan tijdens een informatieavond op 2 april 2019 ook gepresenteerd aan winkeliers, omwonenden en andere belangstellenden. Tijdens deze informatieavond bleek dat er breed enthousiasme is over de aanpak van leegstand en de vergroening van het centrum, maar ook zorgen over bijvoorbeeld parkeeroverlast, wind- en bezonningshinder als gevolg van de geplande hoogbouw en over de milieusituatie rond de Prinses Beatrixlaan.

Naar aanleiding van deze zorgpunten zijn nadere onderzoeken uitgevoerd naar genoemde aspecten en is het plan op punten aangepast en aangevuld tot een ontwerp ‘Masterplan in de Bogaard’, dat na de zomervakantie 6 weken ter inzage heeft gelegen. Tijdens deze periode kon iedereen een inspraakreactie indienen. Ook hebben we met een aantal bewoners nadere gesprekken gevoerd. Voor de meest genoemde aandachtspunten, te weten parkeeroverlast, bezonning en wind in relatie tot hoogbouw en milieuhinder, zijn nadere onderzoeken uitgevoerd om de gevolgen van de voorgestelde ingrepen scherper in beeld te brengen. De inspraakreacties, gesprekken met bewoners, nieuwe inzichten en initiatieven van vastgoedeigenaren en de nadere onderzoeken hebben er gedurende het proces toe geleid dat het masterplan op onderdelen is aangepast. Het definitieve Masterplan is in december 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. De pdf-stukken behorende bij het Masterplan vindt u rechts op deze pagina.

Laatste nieuws

U leest meer over de huidige ontwikkelingen in het nieuws en de nieuwsbrieven. Of meld u aan, dan blijft u automatisch op de hoogte. 

Open tijdens de bouw

Tijdens de (ver)bouwwerkzaamheden blijft het winkelcentrum gewoon geopend. Bouw- en verbouwactiviteiten geven uiteraard altijd enige mate van overlast. Maar alle betrokken partijen zullen er tijdens de uitvoering van de sloop-, herbouw- en bouwwerkzaamheden op toezien dat de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. De eigenaar, ontwikkelaar of bouwer zal bewoners en ondernemers tijdig informeren over welke werkzaamheden waar en wanneer gaan plaatsvinden.