Persoonsgebonden budget jeugdhulp

Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf de hulp, zorg en ondersteuning inkoopt die uw kind nodig heeft. U mag zelf uw hulpverleners uitkiezen. Dit kan een zorgaanbieder zijn die geen contract met de gemeente heeft, of een zelfstandig werkende professioneel hulpverlener. Heeft u liever dat iemand uit uw naaste omgeving de zorg verleent, dan kan dat ook. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Wanneer is een pgb mogelijk?

Tijdens het gesprek met het jeugdteam kunt u aangeven dat u de jeugdhulp wil inkopen met een pgb. Het jeugdteam zal dan samen met u in gesprek gaan en onderzoeken of pgb in uw situatie van toepassing is. Daarbij is het van belang dat u kunt onderbouwen waarom u gebruik wil maken van een pgb en dat u aan de voorwaarden van een pgb voldoet. 

Welke regels gelden er bij een pgb?

Het pgb geeft u vrijheid en ruimte. U kunt zelf regelen welke hulpverleners bij u over de vloer komen, en wanneer ze komen. Maar wilt u het pgb goed inzetten, dan vraagt dat ook wat van u. Kiest u voor een pgb, dan brengt dat dus een aantal verantwoordelijkheden en vaardigheden met zich mee. Meer informatie vind u in de folder.

Wie kan een pgb beheren?

Wanneer een jeugdige een individuele voorziening middels een pgb krijgt, is de jeugdige verantwoordelijk voor het pgb. Het komt vaak voor dat een jeugdige niet in staat is om het pgb te kunnen beheren. Er kan dan een budgetvertegenwoordiger worden aangesteld. 

Een budgetvertegenwoordiger mag een wettelijke vertegenwoordiger zijn of iemand uit het sociaal netwerk zoals bijvoorbeeld een oom of tante. Wel is het belangrijk dat degene die de taak van budgetvertegenwoordiger op zich neemt, niet tevens de uitvoerder kan zijn. 

Een budgetvertegenwoordiger houdt toezicht op de ingekochte zorg en kan hierdoor niet zelf ingekocht worden in verband met belangenverstrengeling. Mocht u als wettelijk vertegenwoordiger uzelf willen inkopen en geen geschikte vertegenwoordiger in uw netwerk hebben kunt u een beroep doen op een bemiddelingsbureau. Deze dient u zelf uit te kiezen. 

Een bemiddelingsbureau kan dan voor u als budgetvertegenwoordiger optreden. Wilt u gebruik maken van een bemiddelingsbureau, dan betaalt u de kosten hiervoor zelf. Het bureau kan niet uit het pgb worden betaald. Ook mag het bureau niet de hulpverlener zijn.

Wanneer is een pgb niet mogelijk?

In de volgende situaties is een pgb niet mogelijk, of slechts bij uitzondering:

  • Als er sprake is van ondersteuning in een spoedeisende situatie (crisis).
  • Voor besteding van het pgb in het buitenland, tenzij hier vooraf expliciet toestemming voor is gegeven. In dat geval onderzoekt de gemeente of de besteding van het pgb past binnen het ondersteuningsplan.
  • Voor bemiddelings- of administratiekosten die u maakt voor de aanvraag of de uitvoering van het pgb. Hieronder vallen ook de kosten van de vertegenwoordiger.

Bent u pgb-vaardig?

Kiest u voor een pgb, dan moet u of uw vertegenwoordiger in staat zijn hiermee te werken. Dit noemen wij pgb-vaardig. U ontvangt van de medewerker van het jeugdteam een blanco Pgb-plan wat u verder dient in te vullen. Meer informatie vind u in de folder. Het toetsen van het pgb-plan is maatwerk. 

Bij zwaardere ondersteuning stelt de gemeente ook meer eisen aan de kwaliteit. Krijgt u zwaardere ondersteuning in het informele circuit, dan controleren wij de personen die de ondersteuning geven. Hebben zij een relevante beroepsopleiding? Of kunnen ze de ondersteuning bieden door een combinatie van opleiding en ervaring?

Welke tarieven gelden?

De pgb-tarieven hangen samen met de afspraken die de gemeente met de gecontracteerde zorgaanbieders heeft gemaakt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen formeel tarief en informeel tarief. Het formele tarief geldt voor professionele organisaties en hulpverleners. Het informele tarief geldt voor hulpverleners uit het sociale netwerk. U vindt de tarieven op de ‘tariefbladen pgb’. Deze kunt u opvragen bij de medewerker van de gemeente.

Hoe wordt het pgb uitbetaald?

Heeft u een pgb aangevraagd, dan krijgt u van de gemeente Rijswijk een brief met ons besluit. Hierin leest u voor welke termijn u het pgb krijgt, welk bedrag het pgb is, met welk doel u het krijgt en onder welke voorwaarden. De gemeente stuurt uw gegevens naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

De gemeente Rijswijk stort het pgb niet op uw eigen rekening, maar aan de SVB. De SVB betaalt het geld aan uw hulpverlener(s). Dit heet trekkingsrecht. De administratie en verantwoording van het pgb is zo geregeld dat u daar zo min mogelijk werk aan heeft. Meer informatie vindt u in de folder.