Nadere informatie “Parkeren in Rijswijk”

Door de toename van autobezit en schaarste aan parkeerruimte is in Rijswijk sinds begin jaren 90 sprake van diverse vormen van parkeerregulering. Grofweg ging het om drie soorten systemen. Op een aantal plaatsen (o.a. centrum Oud Rijswijk, Eisenhowerplein en Wethouder Hillenaarplantsoen) goldt betaald parkeren in wijken rondom winkelcentrum de Bogaard voornamelijk vergunning parkeren en elders blauwe zones. Ten gevolge van uitwijkgedrag (s ’avonds en s ’nachts) van parkeerders uit Den Haag zijn in verschillende wijken vergunning zones ingevoerd. Geconstateerd werd dat er behoefte was aan een meer eenduidig en toekomstbestendig parkeerbeleid.

Met de toename van het aantal (handmatig uitgegeven) papieren parkeervergunningen werd uitgifte via de balies van het stadhuis praktisch onwerkbaar. Voor handhaving betekende de uitbreiding van gebieden en met name ook van werkingstijden een zeer zware belasting.

De Kadernota Parkeren Rijswijk 2015-2025, vastgesteld in september 2015, mede gebaseerd op de Structuurvisie Mobiliteit 2020, bevat in hoofdlijnen de nieuwe strategische parkeervisie: In ieder geval streeft Rijswijk naar een toekomstbestendig en betaalbaar parkeerbeleid met een logische en eerlijke verdeling van de schaarse ruimte. Daarnaast zal Rijswijk de komende jaren in de uitvoerende en dienstverlenende taken een digitaliseringslag maken o.a. met betrekking tot het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen (op kenteken), het gebruik van de bezoekersregeling en de handhaving.

Begin 2017 werd als uitwerking van de Kadernota parkeren betaald parkeren ingevoerd. Ondanks allerlei maatregelen is de parkeerdruk in sommige wijken nog steeds heel hoog en ondervinden andere gebieden een verhoogde parkeerdruk als gevolg van uitwijken (het waterbedeffect).

De gemeente wil de parkeersituatie graag verbeteren. Daarom heeft ze veel gegevens verzameld en onderzocht. Zo was er in juni 2019 nog een parkeerdrukmeting en zijn in de zomerperiode gegevens van het parkeeronderzoek, autobezit en parkeervergunningen geanalyseerd.

Parkeeronderzoek

https://rijswijk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e0a763235ace47aa8367223afa24675b