Domeinen

Algemeen

De gemeentelijke organisatie kent vijf domeinen: Directie, Bedrijfsvoering, Maatschappelijke ontwikkelingen, Ruimtelijke ontwikkelingen en het Sociaal Domein. De gemeentesecretaris/algemeen directeur, tevens de domeinmanager van het domein Directie, en de vier domeinmanagers vormen het gemeentelijk managementteam (GMT). De domeinen bestaan uit teams, en een aantal teams kent zogenoemde subteams.

Organogram

Klik op onderstaande afbeelding om de organogram te bekijken of download de afbeelding.

Organogram

Domein Directie

Het domein Directie bestaat voornamelijk uit teams die zorgen voor de eerste lijn ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders. Ook het Programmabureau RijswijkBuiten en het team Concerncontrol maken deel uit van het domein Directie.

 • Bestuursadvisering & Bestuurlijke Besluitvorming (B&B): 
  De bestuursadviseurs zijn verantwoordelijk voor de advisering van de leden van het college. Verder is het team verantwoordelijk voor de voorbereiding, afhandeling en kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming rondom de vergadingen van het college van Burgemeester en Wethouders.
   
 • Bestuurssecretariaat: 
  Verzorgt de secretariële ondersteuning van de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris/algemeen directeur.
   
 • Concerncontrol:  
  Is een onafhankelijke eenheid binnen de organisatie. De belangrijkste taak is om een oordeel te vormen en advies te geven over de beheersing van de processen. Binnen het team is ook gegevensbescherming (AVG) en informatiebeveiliging ondergebracht.
   
 • Strategische Ondersteuning AD/GMT: 
  Is onder andere verantwoordelijk voor de secretariële ondersteuning van de Ondernemingsraad, de adviesraad Sociaal Domein, het lokaal overleg, Raadswerkgroep Samen naar Beter, het Traineeprogramma en verschillende domein overstijgende projecten.
   
 • Programmabureau RijswijkBuiten: 
  Voert regie over de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten (Sion, Parkrijk en Pasgeld) en is primair verantwoordelijk voor de grondexploitatie Sion 't Haantje.

Domein Bedrijfsvoering

Dit domein ondersteunt en adviseert het bestuur en alle teams op het gebied van bedrijfsvoeringstaken. Het domein Bedrijfsvoering bestaat uit de teams Communicatie & Participatie, Facilitair, Financiën, HRM, Informatie en Juridische zaken. Daarnaast behoort de I-fabriek tot dit domein.

 • Communicatie en Participatie:
  Bestaat uit woordvoerders, communicatieadviseurs en een aantal specialistische medewerkers. Rijswijk is voor de gebiedsregisseurs opgedeeld in drie delen, bestaande uit meerdere wijken. Iedere gebiedsregisseur heeft zijn of haar eigen werkgebied.
   
 • Facilitair: 
  Zorgt er voor dat alle collega’s van de gemeente Rijswijk hun werk goed kunnen uitvoeren door ondersteuning en facilitaire dienstverlening.
   
 • Financiën:
  Bestaat uit drie onderdelen: Advies & Control (A&C), Financiële Administratie (FA) en Planning & Control. Het onderdeel A&C bevat vijf controllers, waarvan er vier als controller werken op de vier domeinen van de gemeente Rijswijk en één controller specifiek werkt als treasurer en de financiering (inclusief verwerking van de circulaires). FA voert de debiteuren en crediteurenadministratie uit, alsmede de treasuryfunctie. FA beschikt over een BTW en Vpb  specialist. P&C is verantwoordelijk voor de grootboek administratie, het cijfermatig samenstellen van planning en control documenten, het begeleiden van de controles door de accountant, het aanleggen van dossiers voor controles en onderhouden van contacten met de gehele gemeentelijke organisatie.
   
 • HRM: 
  Stelt personeels- en organisatiebeleid op het gebied van arbeidsmarktbenadering (werving, recruitment, selectie, onboarding), het functiegebouw, loopbaanmanagement en loopbaanontwikkeling, leren en ontwikkelen, de RijswijkAcademie, vitaliteit en verzuim en lokale arbeidsvoorwaarden op. HRM adviseert en faciliteert het management bij de toepassing en uitvoering van het beleid en het instrumentarium en zorgt voor een juiste verwerking van gegevens in het personeelsinformatiesysteem, ook voor een correcte salarisbetaling.
   
 • Informatie:
  Bestaat uit vier onderdelen en bedient de organisatie in alles wat raakvlak heeft met informatievoorziening, informatiebeheer en ICT. Informatie-advies ondersteunt en adviseert op het gebied van informatievoorziening. Informatiebeheer beheert alle inkomende, interne en uitgaande documenten en post van de gemeente. Daarnaast adviseren en begeleiden ze bij informatiebeheer(projecten). Functioneel beheer beantwoordt gebruikersvragen, vertaalt gebruikersbehoeften naar functionaliteiten en zorgt ervoor dat de verschillende applicaties goed blijven functioneren. Geo-Informatie verzorgt de topografische kaarten van Rijswijk waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen zijn vastgelegd. Daarnaast beheren zij de basisregistraties met uitzondering van de GBA (Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens).
   
 • i-Fabriek: 
  Is een tijdelijk onderdeel van onze organisatie, dat zich bezighoudt met de uitvoering van grotere IT-projecten, zoals bijvoorbeeld de versaasing van een aantal bedrijfsapplicaties.
   
 • Juridische Zaken: 
  Ondersteunt het bestuur en de organisatie met de (juridische) adviesfunctie. Verder behandelen de juristen bezwaar- en beroepschriften en Woo-verzoeken (Wet open overheid). Zij bieden ook juridisch advies op allerhande terreinen waaronder privacy en adviseren en toetsen (juridisch) verordeningen en beleid. De inkoopadviseurs adviseren en ondersteunen/begeleiden de organisatie bij inkoop- en aanbestedingsprocedures. De klachtencoördinator zorgt voor een optimalisatie van het klachtenwerkproces. Het subteam Juridische Ondersteuning draagt zorg voor het administratieve deel van de verschillende processen

Domein Maatschappelijke ontwikkelingen

Het domein Maatschappelijke ontwikkelingen bestaat uit 7 teams en heeft een breed aandachtsgebied. Het domein kent daarnaast een aantal staffuncties. De activiteiten van dit domein zijn voornamelijk extern georiënteerd op de (maatschappelijke) omgeving van de gemeente.

 • Cultuur & Evenementen: 
  Zet zich in voor kunst, cultuur en evenementen in Rijswijk. Het team bestaat uit beleidsmedewerkers die beleid schrijven en uitvoeren op basis van de cultuurvisie en het evenementenbeleid. Het team adviseert het bestuur, behandelt subsidieaanvragen en onderhoudt relaties met culturele partners. Daarnaast denken ze mee over kunstwerken die in de openbare ruimte (komen te) staan en over andere kunstwerken die de gemeente bezit. De ambtelijk secretaris van de kunstcommissie is werkzaam bij dit team.
   
 • Economische Zaken: 
  Houdt zich naast het accountmanagement richting ondernemers, bezig met beleid en advies op economisch vlak. Met als doel het bereiken en vasthouden van een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat en het bevorderen van de werkgelegenheid in Rijswijk. Dit richt zich bijvoorbeeld op het behouden van ruimte voor werk op de bedrijventerreinen en voldoende ruimte voor voorziening (detailhandel en horeca) binnen Rijswijk. Maar ook op regionale afstemming in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH) en met buurgemeenten en de provincie Zuid-Holland. 
   
 • Energie en Klimaat: 
  Werkt aan beleid, onderzoek, educatie & voorlichting en projecten voor de energietransitie en klimaatadaptatie. De komende jaren schakelt Rijswijk over naar een duurzame toekomst. Voor mens, dier en plant. Dit doen ze stap voor stap én samen met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. Het team helpt met subsidies, praktische adviezen en een tentoonstelling over isolatie en nieuwe bronnen. 
   
 • Jeugd, Onderwijs en Sport: 
  Werkt met interne en externe partners aan het voorzien in de sociale context van jeugdigen, waardoor ze in een veilige omgeving waarin zij zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen ontdekken, opgroeien tot zelfstandige en maatschappelijke betrokken individuen. Binnen- en buitenhuis, fysiek en sociaal, online en offline, met gevraagde en ongevraagde aandacht. Instrumenten die worden ingezet zijn onderwijsbeleid in brede zin, jeugdbeleid, sportbeleid, leerplicht en VSV. En een grote diversiteit aan activiteiten met partners.
   
 • Publieke Dienstverlening: 
  Dit team houdt zich bezig met de dienstverlening naar de inwoners en ondernemers van Rijswijk. Het team is onderverdeeld in 4 sub-teams. Het Rijswijks contactcentrum is de centrale ingang voor telefonische vragen. Bij Burgerzaken kunnen de inwoners terecht voor o.a. het aanvragen en ophalen van reisproducten en rijbewijzen. Het sub-team Belastingen houdt zich bezig met het financieel beheer en de administratie van gemeentelijke belastingen. Het Kwaliteitsteam toetst de kwaliteit van de dienstverlening door o.a. het analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken en komt met verbetervoorstellen. De Sociaal raadlieden helpen inwoners van Rijswijk met vragen op sociaal en juridisch gebied.
   
 • Vastgoed: 
  Is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het gemeentelijk vastgoed van de gemeente Rijswijk. Hier valt ook het maatschappelijk vastgoed onder zoals de buurt – en wijkcentra, de schouwburg, huisvesting voor het onderwijs, sportvelden, sporthallen/gymzalen en het Huis van de stad.
   
 • Veiligheid, Inspectie & Handhaving: 
  Dit team bestaat uit 3 clusters. Cluster Veiligheid houdt zich bezig met strategische, tactische en operationele vraagstukken op het gebied van openbare orde en veiligheid. De clusters Handhaving en Inspectie richten zich op de toezicht en handhaving om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te bewaken, veiligheids- en gezondheidsrisico’s te verminderen en te zorgen voor rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Ze hebben ten doel te zorgen dat regels worden nageleefd en dat overtredingen worden beëindigd. Ook de Rijswijkse pandbrigade valt onder de verantwoordelijkheid van de manager Veiligheid, Inspectie en Handhaving. De pandbrigade heeft als doel het opsporen, voorkomen en bestrijden van misstanden met betrekking tot oneigenlijk gebruik van woningen en panden.

Domein Ruimtelijke Ontwikkelingen

Het domein Ruimtelijke Ontwikkelingen richt zich op het strategisch plannen en beheren van de ruimtelijke omgeving. Dit omvat de identificatie en promotie van geschikte gebieden voor stadsontwikkeling, infrastructuurprojecten en milieubeheer. Binnen dit domein worden beleidsmaatregelen genomen om de balans te bewaren tussen economische groei, leefbaarheid en duurzaamheid. Het doel is het creëren van een geoptimaliseerde, aantrekkelijke en functionele leefomgeving voor de gemeenschap.

 • Mobiliteit en Parkeren:
  het team Mobiliteit en Parkeren speelt een essentiële rol bij het beheersen en optimaliseren van verkeersbewegingen in de openbare ruimte. Dit omvat diverse taken, waaronder het waarborgen van verkeersveiligheid, het bevorderen van doorstroming en het bewaken van het comfort en de kwaliteit. Het team adviseert bij gebiedsontwikkelingen om ervoor te zorgen dat nieuwe gebieden optimaal worden ingericht met oog voor verkeersstromen, toegankelijkheid en duurzame mobiliteitsoplossingen. Daarnaast adviseert het team bij verschillende infrastructurele projecten, zoals bijvoorbeeld de aanleg of wijzigen van wegen, fietspaden en openbaar vervoersverbindingen, met als doel de mobiliteit te verbeteren. Het team richt zich ook actief op het stimuleren van diverse vormen van mobiliteit. Dit stimuleren omvat het promoten van duurzame vervoersbewegingen zoals fietsen, wandelen, en het gebruik van openbaar vervoer en deelmobiliteit. Door bewustwording te creëren over alternatieve vervoerswijzen en het faciliteren van infrastructuur die deze keuzes ondersteunt, draagt het team bij aan de leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid van de gemeente. Naast deze inspanningen op het gebied van mobiliteit, heeft het team ook de verantwoordelijkheid voor het beheer van parkeervoorzieningen en het toezicht op de keten van betaald parkeren. Deze keten omvat verschillende externe partijen, elk belast met specifieke taken binnen het proces. Het team monitort de parkeerdruk van de auto en de fiets, adviseert bij gebiedsontwikkelingen en communiceert met inwoners en bedrijven over diverse parkeer gerelateerde kwesties, om zo een effectief, kwalitatief en efficiënt parkeerbeleid te waarborgen in de gemeente.
   
 • Gebiedsontwikkelingen:
  Geeft sturing aan de grote binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen binnen de Stadsas (Bogaard stadscentrum, Havenkwartier, Kessler Park, Te Werve Oost en mogelijke nieuwe ontwikkeling rond het station). Projectleiders, omgevingsmanagers en projectsecretarissen zorgen voor de integrale aansturing, beheersing en voortgang van deze grote projecten en werken nauw samen met collega’s van andere teams en vakdisciplines zoals RO, stedenbouw, grondzaken, wonen, groen, economie, mobiliteit en parkeren, stadsbeheer en energie en klimaat als het sociaal domein. Als gemeente faciliteren we binnen genoemde gebieden verschillende deelprojecten, binnen de kaders van vastgestelde Masterplannen en Ontwikkelkaders.
   
 • Onderhoud Ruimtelijk Domein (De Gemeentewerf): 
  Is verantwoordelijk voor een schone en veilige buitenruimte. Het team bestaat uit binnen- en buitendienstmedewerkers, verdeeld over de teams Groen, Straatreiniging, Civiele Techniek, Terreinbeheer en Kabels & Leidingen. De binnendienst bereidt het werk voor, geeft opdracht aan diverse aannemers, begeleidt aanbestedingen, houdt toezicht op het werk, pakt meldingen op etc. De buitendienst voert het werk op straat uit. Deze medewerkers legen de afvalbakken, lossen pompstoringen op, vervangen meubilair, controleren de veiligheid van de speeltoestellen, assisteren bij calamiteiten etc. De piketdienst van dit team is 24/7 oproepbaar bij spoedgevallen.
   
 • Ruimte: 
  Bestaat uit de vakgebieden Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Grondzaken, Milieu, Wonen en Groenbeleid. Ze ‘bouwen aan de toekomst van de stad’, in de vorm van ruimtelijke visies, (her)ontwikkelingsprojecten, maar ook door beleidsadvisering en beheersactiviteiten. Ze staan als team aan de lat voor het begeleiden vanaf de initiatieffase van ruimtelijke ontwikkelingen in de stad en voor het doorlopen en begeleiden van ruimtelijke procedures (bestemmingsplannen en sinds 1 januari 2024: (afwijkingen van) het Omgevingsplan). Maar ook voor het bewaken en versterken van ruimtelijke kwaliteit (landschap en stedenbouw), voor verkoop van gronden en strategisch vastgoed, opstellen van (privaatrechtelijke) overeenkomsten, plan economisch advies, milieuadvisering en -beleid, volkshuisvestelijk beleid en -advies en strategisch groenbeleid.
   
 • Stadsbeheer: 
  is verantwoordelijk voor het beheer en de (her)inrichting van de openbare ruimte van o.a. woonwijken, parken, infrastructuur en bedrijventerreinen. Binnen het team zijn drie clusters: het cluster beleid, het ingenieursbureau en het cluster ondersteuning.  Het cluster beleid is verantwoordelijk voor het opstellen van beleid- en beheerplannen, het adviseren van het bestuur, het beheren van de financiën van het team, het verstrekken van opdrachten aan het ingenieursbureau en het bewaken van de voortgang (regie). Het team heeft een eigen ingenieursbureau dat zorgt voor het uitwerken van ontwerpen, het aanbesteden van werken, begeleiden van de aannemer tijdens de uitvoering. Onder dit team vallen dan ook de technische projectleiders, werkvoorbereiders en toezichthouders.
   
 • Vergunningen, Archeologie en Monumentenzorg: 
  Het team bestaat uit drie onderdelen en is verantwoordelijk voor het afhandelen van (concept)aanvragen op grond van de Omgevingswet, de Huisvestingswet & de Huisvestingsverordening en de APV & Bijzondere Wetten. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de monumentenzorg, zowel op het gebied van archeologie als gebouwde monumenten. De medewerkers hebben hierbij een adviserende taak met betrekking tot aanvragen, een uitvoerende taak hebben in het veld en een beleidsmatige taak hebben met betrekking tot het opstellen van rapportages en beleidskaders. Vanuit de diverse onderdelen wordt nauw samengewerkt met zowel interne partners als externe ketenpartners. De secretaris van de Intake- en Omgevingstafel valt ook onder het team Vergunningen, Archeologie en Monumentenzorg. De secretaris draagt zorg voor het hele proces van de intake- en omgevingstafel, inclusief de inhoudelijke voorbereiding, de regiefunctie en het opstellen van het verslag en eventueel het besluit.

Sociaal domein

Het Sociaal Domein richt zich op het welzijn en de sociale ondersteuning van haar inwoners. Dit omvat diverse aspecten zoals gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en participatie. Binnen dit domein worden beleidsmaatregelen ontwikkeld om de kwaliteit van leven te verbeteren, kwetsbare groepen te ondersteunen en sociale inclusie te bevorderen. Het streven is naar een gemeenschap waarin iedereen, ongeacht achtergrond of omstandigheden, de nodige ondersteuning ontvangt om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

 • Bedrijfsvoering Sociaal Domein (BVSD): 
  Is proceseigenaar van de ondersteunende processen en heeft als doelstelling het ondersteunen van de uitvoerende teams, team beleid en het management van het Sociaal Domein bij het ‘in control’ zijn op de bedrijfsvoering. Ondersteunende processen zijn processen die de primaire processen en de besturingsprocessen ondersteunen. Het zijn de processen die onzichtbaar zijn voor de burger, maar belangrijke ondersteuning leveren aan de uitvoering. Denk aan het realiseren van doelstellingen, inrichten van processen, werken conform wet- en regelgeving, beheersen van risico’s, verantwoorden en sturen op taak en geld. Binnen het team bedrijfsvoering hebben ze hiervoor businesscontrollers, contractmanagers, kwaliteitsmedewerkers en managementondersteuning. De uitvoerende teams binnen het Sociaal Domein nemen de primaire processen voor hun rekening en de managers van de uitvoerende teams zijn resultaatverantwoordelijk.
   
 • Beleid Sociaal domein: 
  Houdt zich bezig met beleidsontwikkeling op een grote variëteit aan beleidsonderwerpen binnen het Sociaal domein, opgedeeld in de clusters ‘Zelfstandig leven’, ‘Meedoen’, Wonen met zorg’ en ‘Veilig opgroeien’.
   
 • Inkomen & Participatie: 
  Zorgt voor de rechtmatige toekenning van uitkeringen op basis van de Participatiewet en andere inkomensmaatregelen die bijdragen aan de bestaanszekerheid van inwoners. Het team is tevens verantwoordelijk voor de begeleiding van klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
   
 • Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd: 
  We zijn wettelijk verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners die niet op eigen kracht zelfredzaam kunnen zijn. Binnen dit team wordt uitvoering gegeven aan deze opdracht. De uitvoering is ondergebracht binnen 3 teams en drie coördinatoren. Het Jeugdteam biedt ondersteuning voor het vinden van passende zorg en ondersteuning binnen een gezin. Het WMO-team biedt ondersteuning bij het vinden van passende zorg en ondersteuning om inwoners zo lang en goed mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te laten zijn. Het Sociaal Wijkteam biedt onafhankelijke ondersteuning bij het vinden van passende ondersteuning en soms kortdurende begeleiding van inwoners. Daarnaast zijn er coördinatoren die zich bezighouden met Zorg & Veiligheid.
   
 • Team Werk en Schuldhulpverlening: 
  De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners op het terrein van het verkrijgen van werk en schuldhulpverlening. 

  Het Werkgevers Service Punt (WSP) ondersteunt Rijswijkers die geen werk hebben door ze te laten ontwikkelen en te begeleiden naar betaald werk. Samen met werkgevers wil het WSP Rijswijk (duurzame) werkgelegenheid creëren voor werkzoekenden, ook zij met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. We laten werkgevers zien welke toegevoegde waarde werkzoekenden met een arbeidsbeperking voor hun bedrijf kunnen hebben, hoe zij deze mensen een kans kunnen geven, hoe zij sociaal kunnen ondernemen en hun MVO-doelstelling kunnen vormgeven. WSP Rijswijk verbindt de personeelsvraag van werkgevers met werkzoekenden, waaronder kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze kandidaten geven we een persoonlijk maattraject en de nodige ondersteuning/begeleiding om hen klaar te maken voor hun nieuwe baan.

  Het Financieel Service Punt (FSP) is er voor inwoners met geldzorgen. Van problemen om rond te komen tot mensen met een noodzaak om een schuldregeling op te starten. Inwoners kunnen terecht bij een inloopspreekuur en kunnen een afspraak maken voor een adviesgesprek.