De Griffie

De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en ondersteunen van de gemeenteraad.

De griffier en de griffie zijn er voor de gemeenteraad. De griffie behoort niet tot de ambtelijk organisatie, maar is benoemd door en in dienst van de raad.

Wat doet de griffie?

De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie adviseert, ondersteunt en faciliteert de griffie de raad en de individuele raadsleden. De griffie:

  • Adviseert de raad over bestuurlijke processen;
  • Zorgt ervoor dat vergaderingen van de raad en de fora in goede banen worden geleid;
  • Plant vergaderingen en bewaakt dat de raad volledige en juiste vergaderstukken krijgt;
  • Stelt de vergaderagenda’s samen;
  • Adviseert de raadsvoorzitter en de forumvoorzitters bij het uitoefenen van hun voorzitterschap;
  • Helpt raadsleden bij het formuleren van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen;
  • Is vraagbaak voor inwoners en organisaties over onderwerpen die bij de raad liggen;
  • Organiseert diverse bijeenkomsten over lokale politiek voor o.m. scholen en inwoners.
  • Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffie intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt veelvuldig met directie, wethouders, beleidsmedewerkers en de griffies van andere gemeenten.

Ook de samenleving kan een beroep doen op de griffie. Zoekt u contact met raad, raadsleden en/of fracties? Wilt u gebruik maken van het spreekrecht of een burgerinitiatief indienen? Dan staat de griffie voor u klaar!

Griffier

De Gemeentewet bepaalt dat elke raad een griffier benoemt. De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad van Rijswijk. Hij adviseert de burgemeester, raadsleden en het presidium, zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter om haar in haar taak als voorzitter van de vergadering te ondersteunen en raadsbesluiten vast te leggen. De griffier geeft leiding aan de griffie en is dus ook de manager van de griffiemedewerkers.

Contactgegevens

We zijn op alle werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar:
Telefoonnummer 014 070, optie 1
Per e-mail griffie@rijswijk.nl

Bezoekadres:
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk

Postadres:
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk

Samenstelling van de Griffie

John Massaar | Griffier

 Contactgegevens: griffie@rijswijk.nl en 070-326 1800.

John Massaar

Jan Hoefnagel | Plaatsvervangend Griffier | Raadsadviseur | Forumgriffier

Contactgegevens: griffie@rijswijk.nl en 070-326 1803.

Jan Hoefnagel

Manuella Tittse | Raadsadviseur | Forumgriffier

Contactgegevens: griffie@rijswijk.nl en 070-326 1251.

Manuella Tittse

Faaria Habiboellah | Office Manager

Contactgegevens: griffie@rijswijk.nl en 070-326 1802.

Faaria Habiboellah | Office Manager

Rolf Rams | Algemeen medewerker

Contactgegevens: griffie@rijswijk.nl en 070-326 1801.

Rolf Rams