Werkwijze van de gemeenteraad

Werkwijze van de gemeenteraad

Presidium 
Het presidium is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. Het presidium bestaat uit de burgemeester, de griffier en de fractievoorzitters. Belangrijkste taken: het bespreken en voorbereiden van raadsvoorstellen, het vaststellen van de agenda van de raad en de forums en het maken van voorstellen over de werkwijze van de raad. Spoedeisende of vertrouwelijke kwesties worden binnen het presidium besproken. 

Beeldvormende sessies
Beeldvormende sessies zijn sessies met betrokkenen uit de wijk, deskundigen en andere partijen. Deze sessies zijn bedoeld om over een onderwerp meer te weten te komen. Het is een middel om als raad informatie te verzamelen voor een goede oordeelsvorming door de fracties.

Het kan hierbij gaan om:
•    Presentaties en lezingen van derden
•    Themabijeenkomsten
•    Hoorzittingen
•    Brainstormsessies
•    Mindmap
•    Ronde tafelbijeenkomsten
•    Maatschappelijke dialoog
•    Werkbezoek op locatie
•    Expertmeeting
•    Maatschappelijke dialoog

Presentatie aan de raad
Op verzoek van het college of de burgemeester kan een presentatie aan de raad worden gehouden. Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt. De presentaties zijn informatief en dienen als voorbereiding op een raadsbesluit of gemeentelijk beleid. 

Forums
In Rijswijk spreken we niet van een raadscommissie maar van een forum. Rijswijk heeft een forum Stad en een forum Samenleving. Deze 2 forums komen gemiddeld 10 keer per jaar bij elkaar op dinsdagavond, twee weken voorafgaand aan de raadsvergadering.  

De werkwijze van een forum is gelijk aan die van een raadscommissie. Een forum bereidt besluiten van de raad voor en brengt advies uit aan de raad over een raadsvoorstel of bepaald onderwerp. Ook kunnen raadsleden informatiebrieven van het college of brieven aan de raad hier bespreken. De vergadering wordt voorbereid door raadsadviseurs, samen met de door de raad benoemde de forumvoorzitter. 

Een forum heeft vaste agendapunten. Bijvoorbeeld het spreekrecht voor bewoners, het vragenuur, het vaststellen van de lijsten ingekomen stukken en toezeggingen en een terugkoppeling over gemeenschappelijke regelingen.

Forum Samenleving gaat over:
•    Bestuur en financiën
•    Veiligheid
•    Sociaal domein
•    Sport
•    Onderwijs

Forum Stad gaat over:
•    Ruimtelijke ordening (fysieke leefomgeving)
•    Wonen
•    Economie
•    Verkeer en vervoer
•    Milieu
•    Energie
•    Openbare ruimte

Forum Stad en Samenleving
Een aantal keren per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst van forum Stad en forum Samenleving. Dan gaat het om de bespreking en vaststelling van de zienswijzen voor de Gemeenschappelijke Regelingen. Ook de voorbereiding van de kadernota en begroting gebeurt gezamenlijk.

Raadsvergadering 
De raad vergadert in Rijswijk gemiddeld 10 keer per jaar. De burgemeester is de voorzitter van de raad. De burgemeester wordt ondersteund door de griffier. De raad heeft een aantal vaste agendapunten, zoals: 
-    inspreekrecht voor inwoners over agendapunten 
-    een vragenronde voor raadsleden.

Reglement van Orde
In het Reglement van Orde staan de regels over de gang van zaken met betrekking tot raadsvergaderingen. Voor de vergaderorde van de forumvergaderingen geldt een eigen regeling: het Forum reglement.