Rekenkamercommissie

Betrokken, onafhankelijk en deskundig
Elke gemeente in Nederland heeft een eigen rekenkamer of rekenkamercommissie. De rekenkamer(commissie) doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur en brengt hierover verslag uit aan de gemeenteraad. Door middel van een positief-kritische houding en zorgvuldig onderzoek wil de Rekenkamercommissie Rijswijk dan ook bijdragen aan transparant gemeentelijk handelen en het verbeteren van de kwaliteit van het lokale bestuur. Rekenkamerrapporten worden dan ook altijd openbaar gemaakt.

Werkwijze van de rekenkamercommissie
Sinds februari 2019 heeft de gemeente Rijswijk een rekenkamercommissie gebaseerd op het collegemodel; de rekenkamercommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De missie van de Rekenkamercommissie Rijswijk is om ‘betrokken’, ‘onafhankelijk’ en ‘deskundig’ te zijn. Dit betekent dat de rekenkamercommissie enerzijds oor en oog heeft voor de Rijswijkse raad en inwoners, maar anderzijds ook onafhankelijk is in het doen van onderzoek. Ten slotte houdt ‘deskundigheid’ in dat de raad en inwoners ervan uit mogen gaan dat rapporten van de rekenkamercommissie worden opgesteld op basis van haar expertise.

In de verordening voor de rekenkamerfunctie vindt u de regels voor het functioneren en het raadsvoorstel beschrijft onder andere de aanleiding om tot het collegemodel over te gaan. Ten slotte beschrijft het onderzoeksprotocol van de rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij het uitvoeren van onderzoeken.

Onderzoeken
De rekenkamercommissie kiest zelfstandig de thema’s voor onderzoek. Daarnaast kan de gemeenteraad de rekenkamercommissie vragen ergens onderzoek naar te doen.

In het verleden heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar onder meer informatiebeleid en -voorzieningen van de gemeente Rijswijk, burgerparticipatie, sociale wijkteams en samenwerkingen met andere gemeenten. De rapporten vindt u hieronder.

Heeft u vragen aan de Rekenkamercommissie, of suggesties voor een onderzoek? Neem dan contact op met ons op via rekenkamer@rijswijk.nl(link stuurt een e-mail).

Leden van de rekenkamercommissie (foto's volgen in april 2023):

Boudewijn Steur

Boudewijn Steur (voorzitter) is programmamanager Versterking Democratie en Bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en tevens voorzitter van de Rekenkamer Alphen aan de Rijn en lid van de Referendumcommissie in Capelle aan de IJssel.

Barbara IJselmuiden

Babara IJselmuiden is secretaris/onderzoeker rekenkamer IJsselstein (freelance). Daarnaast bestuurslid van de Wijkorganisatie ''Het Oude Centrum'' en voorzitter van de bewonerscommissie van het ''Heilige Geesthofje”

Bram Aanen

Bram Aanen is directeur bedrijfsvoering bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.