Terinzagelegging voornemen tot het indienen van een verzoek tot aanwijzing ter onteigening aan de Kroon op basis van het bestemmingsplan “Pasgeld-West”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied “Pasgeld-West op 10 februari 2023 het ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-exploitatieplan “Pasgeld-West” ter inzage heeft gelegen. Het plangebied wordt globaal begrensd door de A4 aan de noordzijde, de spoorlijn aan de westzijde, de Lange Kleiweg aan de oostzijde en de gemeentegrens met Delft aan de zuidzijde Het gebied is globaal verdeeld in drie delen: sportpark Elsenburg aan de noordkant, het te ontwikkelen woongebied tussen het sportpark en de Laan van het Haantje, en ten zuiden daarvan een doortrekking van de bedrijvenstrook met lintbebouwing langs de Kerstanjewetering en ‘t Haantje. Ten noordoosten hiervan bevinden zich binnen de Pasgeld-driehoek onder andere het Elsenburgerbos, de TNO-locatie en de ontwikkellocatie Pasgeld-Oost.

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor een nieuwe woonwijk met bijbehorende voorzieningen in Rijswijk-Buiten.

Om ervoor te zorgen dat de gemeente in ieder geval de voorziene bestemmingen (Woongebied en Water, en de dubbelbestemming Archeologie) tijdig kan realiseren, wordt de raad op 27 juni 2023, ná de vaststelling van het bestemmingsplan “Pasgeld-West”, voorgesteld om de Kroon te verzoeken de administratieve onteigeningsprocedure voor de realisering van dat gedeelte van het bestemmingsplan te starten.

Het voornemen van de raad tot het indienen van een verzoek tot aanwijzing ter onteigening aan de Kroon op basis van het bestemmingsplan “Pasgeld-West” ligt met ingang van maandag 28 maart tot en met maandag 9 mei 2023 ter inzage bij de balie publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur en op donderdag ook van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Gedurende de termijn kan een ieder (bij voorkeur schriftelijk) zienswijzen op het voornemen van de raad tot het indienen van een verzoek tot aanwijzing ter onteigening aan de Kroon aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt met dhr. A. de Jong of met de heer G. Smits via telefoonnummer (070) 326 1975.