16 57 Vervolgvragen luchtkwaliteit Rijswijk

Geacht college,

Op 25 oktober ontvingen we uw beantwoording van de schriftelijke vragen over luchtkwaliteit die GroenLinks op 17 september j.l. stelde. Uit de, op het moment van beantwoorden meest recente, NSL monitoringsrapportage 2015 over het jaar 2015 bleek wel degelijk een overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm voor NO2 op de Haagweg en de Prinses Beatrixlaan. In de afgelopen week gepubliceerde monitoringsrapportage NSL 2016 zijn deze overschrijdingen er net niet meer. De concentraties stikstofdioxide en fijn stof liggen echter op veel locaties dicht bij de grenswaarde. Door onzekerheid in de modellering zullen waarschijnlijk vele van deze locaties in werkelijkheid wel boven de grenswaarde zijn.

Voor gezonde lucht is meer nodig dan met enige onzekerheid net wel voldoen aan de wettelijke norm. GroenLinks heeft daarom de volgende vervolgvragen:

  1. Is het college het met GroenLinks eens dat net voldoen aan de wettelijke luchtkwaliteitsnorm niet voldoende is voor gezonde lucht?
  2. In welke vorm en op welke termijn kunnen wij de vernieuwde ambities, mede naar aanleiding van het klimaatakkoord in Parijs, verwachten? Deze week kwam het bericht uit Rotterdam dat de instelling van de milieuzone om vervuilende auto's uit het centrum te weren merkbaar resultaat heeft en nam de Tweede Kamer een motie aan om de verkoop van tweetaktbrommers te beëindigen en afspraken te maken over uitfaseren van de restvoorraad.
  3. Is het college bereid het Rotterdamse voorbeeld te volgen door de milieuzone uit te breiden en zich niet te verschuilen achter het net voldoen aan de wettelijke norm?
  4. Om het gebruik van tweetaktbrommers te ontmoedigen, heeft de gemeente Den Haag sloop- en vervangsubsidies ingesteld voor zowel particulieren als ondernemers. Gaat het college het Haagse voorbeeld volgen en zo het uitfaseren van tweetaktbrommers bespoedigen

Kansen om de luchtkwaliteit in Rijswijk te verbeteren komen vaak overeen met de manieren om geluidsoverlast terug te dringen. Uit de monitoringsgevens blijkt duidelijk dat de lucht rond de snelweg A4 alles behalve gezond te noemen is. Door het verhogen van de maximumsnelheid en de toegenomen verkeersintensiteit ervaren omwonenden vooral ‘s nachts meer geluidsoverlast van het verkeer op de A4 dan voorheen.

  1. Waarom voert het college het voldoen aan de wettelijke luchtkwaliteitsnorm als enige reden op om niet te gaan lobbyen voor snelheidsverlaging op de A4?

 

Namens de fractie van GroenLinks,
Marieke Alberts

 

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

1. Ja, daarom zijn de inspanningen van het college gericht op gezondere lucht waarbij wordt ingezet op de realisatie van een samenhangend pakket aan maatregelen. Zoals:

- het stimuleren van fietsgebruik,

- de milieuzone,

- stimuleren elektrisch rijden,

- verschoning eigen wagenpark,

- schoonwagenpark adviseur voor bedrijven.

  1. Het klimaatakkoord van Parijs wordt vertaald naar de te verwachten consequenties voor Rijswijk en hoe het college hiermee omgaat. Hiermee sluiten wij aan bij het landelijk beleid. In het voorjaar 2017 wordt dit plan aan u gepresenteerd.
  2. Wij zullen dit aspect mee laten wegen bij de doorvertaling van het klimaatakkoord van Parijs naar de Rijswijkse situatie.
  3. Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.
  4. In geval van een overlast situatie gaan wij niet lobbyen maar in gesprek met de wegbeheerder over het beperken of verminderen van de overlast. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de keuze van de maatregel.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

De waarnemend secretaris,                                          de burgemeester,
W. van der Giessen                                                     drs. M.J. Bezuijen 

Politieke partij

GroenLinks