16 33 Onderzoek reizigersorganisatie Rover

Geacht college,

Uit onderzoek van reizigersorganisatie Rover blijkt dat Rotterdam Centraal als het meest gastvrije, veilige en plezierige grote treinstation van Nederland wordt ervaren. Delft scoort het beste wat betreft de middelgrote stations. Overall komt station Rijswijk uit dat onderzoek (Station test 2016) naar voren als het onveiligste en onprettigste. Bij deze beoordelingen gaat het nadrukkelijk om het station én de stationsomgeving. De klachten lijken met name te gaan over de avonduren en de unheimische sfeer rond het station. Na de avondspits stoppen er ook nog eens maar weinig treinen. Fractie van der Horst maakt zich zorgen over de signalen uit de enquête van Rover. Het is slecht dat bij een groot aantal reizigers een gevoel van on-gastvrijheid en onveiligheid bestaat. Wat fractie van der Horst betreft wordt er werk gemaakt van de aantrekkelijkheid van het station en de omgeving.

Gezien het vorenstaande stelt fractie van de Horst, op grond van artikel 42 van het Reglement van orde voor de raad van Rijswijk, de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoe beoordeelt het college het feit dat volgens het onderzoek van Rover station Rijswijk het slechtste, onplezierigste en onveiligste stations van Nederland is?
2. Hoe beoordeelt het college de geschetste veiligheidssituatie in en rond het station?
3.  Wat zou in de ogen van het college aanvullend kunnen worden gedaan om het station op de volgende punten verder te verbeteren, en in samenwerking met welke partners?
a. aantrekkelijkheid van het station
b. aantrekkelijkheid van de stationsomgeving
c. gevoel van veiligheid van de reizigers
4. Het lijkt verstandig om een concreet plan van aanpak voor het in Nederland slechtst scorende station en omgeving op te stellen en dat vervolgens op de kortst mogelijke termijn uit te voeren. Is het college het daarmee eens? Zo ja, op welke termijn kan de raad dit plan tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?

 

Fractie Henny van der Horst

 

Antwoord

Het College beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Alhoewel het onderzoek niet representatief is (zo zijn bijvoorbeeld niet alle stations in het onderzoek meegenomen en is de enquête enkel onder leden van Rover uitgezet), zijn wij van mening dat er verbeteringen in het station en de stationsomgeving wenselijk zijn.
 2. De geschetste situatie (pagina 12 van het rapport “Gastvrije stations” van Rover) komt overeen met het beeld dat wij na een bijeenkomst hebben gekregen.
 3. Tijdens die bijeenkomst bleek dat er een aantal kwesties zijn die door verschillende partijen worden gedeeld:
 1. Veiligheid(sbeleving) station en stationsplein;
 2. Vindbaarheid van bestemmingen vanaf en route naar het station;
 3. Beleving (uitstraling) en identiteit;
 4. Fietsgebruik en fietsenstallingen;
 5. Autoparkeren (P+R, taxi’s en Kiss and ride).
  Met verschillende partijen zijn en worden deze kwesties uitgewerkt om tot een aanpak voor de relatief korte termijn te komen.
   
 6. In het najaar worden de (tussen)resultaten van de bovenstaande vijf kwesties en de specifieke acties besproken. De bijeenkomst in het najaar is een go/no go moment voor de partijen om verdere stappen richting een kwaliteitsverbetering van het station te zetten. We zullen de raad te zijner tijd op de stellen houden van de gemaakte vorderingen.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,                                                                         de voorzitter,
drs. A. de Baat                                                                       drs. M.J. Bezuijen

 

Politieke partij

Rijswijks Belang