VR 21 087 Fractie BVR - Geluidoverlast en vervuiling bij de parkeerplaatsen aan de Reigerweg

Artikel 44 aanvullende vragen over geluidoverlast en vervuiling bij de parkeerplaatsen aan de Reigerweg – Vinkweg
Fractie Beter voor Rijswijk is sinds 13-01-2020 bezig met de problemen in de Vrijenban, en dan met name de Reigerweg - Vinkweg.

Tot 2x toe hebben wij schriftelijke vragen gesteld, diverse vragen in de fora gesteld. Volgens de wethouder Keus is er echter niets aan de hand, echter nog dagelijks ontvangen onze raadsleden wanhopige mails van buurtbewoners.

Onze fractie heeft dan ook de volgende vragen:

 1. Wat is er in de tussentijd gebeurd, welke gesprekken hebben er plaatsgevonden tussen gemeente en bewoners? Graag toelichting.
   
 2. Wat is de status van de gesprekken tussen gemeente en het fastfoodrestaurant? Graag toelichting.
   
 3. Is het college zich ervan bewust dat er sinds kort een autohandelaar zit en haar auto voorraad in de wijk parkeert ook in de nachtelijke uren en de toch al schaarse parkeerplekken bezit houdt?
   
 4. Kan het college uitzoeken als er belanghebbende parkeren ingevoerd kan worden en betaald parkeren voorlopig invoeren van 24.00 uur tot 07.00 uur? Graag uitgebreide toelichting.
   
 5. Nog dagelijks ervaren de bewoners last van dealers in de nachtelijke uren. Wordt er regelmatig gehandhaafd en wat zijn de ervaringen van de politie? Graag uitgebreide toelichting.
   
 6. Bent u het met BVR eens dat de gesprekken tussen de wijk regisseur en de buurtbewoners te wensen overlaat, de bewoners voelen zich absoluut niet serieus genomen? Graag toelichting.

Wij gaan ervan uit dat onze vragen zijn beantwoord voor het forum.
Namens de fractie van Beter voor Rijswijk

Dennis Cupedo
Raadslid

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Wat is er in de tussentijd gebeurd, welke gesprekken hebben er plaatsgevonden tussen gemeente en bewoners. Graag toelichting.
  In de tussentijd hebben er diverse interventies plaatsgevonden door handhaving en politie. Ook zijn er op het bedrijventerrein verschillende maatregelen getroffen met oog op verbetering van de openbare ruimte (denk aan: afsluiten van Emerson in de avonduren en betere verlichting). driehoeksbord geplaatst in verband met het zwerfafval.

Om tot schoon, heel en veilige omgeving te komen is medewerking van de KFC noodzakelijk. Die medewerking ontbreekt helaas ondanks herhaaldelijke verzoeken gericht aan de KFC. Middels een vierde en bestuurlijke brief wil het college die medewerking van de KFC afdwingen.
De gemeente onderhoudt nauw contact met een afgevaardigde van de bewoners. Zo worden ook alle meldingen die gedaan zijn door de bewoners direct opgepakt en heeft het onze prioriteit.

Tot slot is onvoldoende gebleken dat het afsluiten van het bedrijventerrein aan de Reigerweg leidt tot de gewenste oplossing. De politie en hulpdiensten hebben hierin negatief geadviseerd. In opdracht van de wijkwethouder onderzoekt de gemeente nogmaals of het bedrijventerrein afgesloten kan worden. Hiervoor is noodzakelijk dat er voldoende draagvlak is vanuit de wijk. Indien dit het geval is kan aan de hand van dit draagvlak onderzoek/resultaten de gemeente gemotiveerd meegaan of afwijken van het advies van de politie.

 1. Wat is de status van de gesprekken tussen gemeente en het fastfoodrestaurant, graag toelichting.
  In 2021 hebben constructieve gesprekken plaatsgevonden tussen de KFC, wijkwethouder en gebiedsregisseur van de gemeente Rijswijk, de wijkagent en JOVI groep B.V.
  In diverse overleggen is de problematiek op de Reigerweg/Sniplaan besproken. Het gaat dan met name om overlast voor bewoners veroorzaakt door bezoekers van de KFC Vrijenbanselaan (o.a. parkeeroverlast, geluidsoverlast en zwerfafval).
  Ondanks herhaaldelijke verzoeken tot medewerking is tot op heden geen gevolg gegeven aan de eerder gemaakte afspraken en is een ambtelijke brief naar de KFC aan de Vrijenbanselaan verstuurd met het dringend verzoek tot medewerking. Daaropvolgend zijn nog twee ambtelijke brieven uitgestuurd naar KFC Hoofdkantoor gevestigd in Amsterdam en direct aan de Rayon-manager Zuid-holland. Ondanks herhaaldelijke verzoeken ontbreekt de medewerking en is niet gereageerd op brieven die zijn verstuurd. Op dit moment is een bestuurlijke brief aan de KFC verzonden waarin wij onze teleurstelling uitspreken dat er geen gevolg is gegeven aan de eerder gemaakte afspraken en er in zijn geheel niet is gereageerd op de ambtelijke brieven die eerder zijn verstuurd. 
   
 2. Is het college zich ervan bewust dat er sinds kort een autohandelaar zit en haar auto voorraad in de wijk parkeert ook in de nachtelijke uren en de toch al schaarse parkeerplekken bezit houdt.
  Handhaving is bekend met dat er een nieuw bedrijf gaat komen/al zit. Het bedrijf heeft inderdaad meerdere voertuigen staan. Handhaving staat in contact met het bedrijf.
   
 3. Kan het college uitzoeken als er belanghebbende parkeren ingevoerd kan worden en betaald parkeren voorlopig invoeren van 2400uur uur tot 0700 uur. Graag uitgebreide toelichting.

Afbeelding 1: Deelgebied 3 betreft resultaat onderzoek parkeerregulering Reigerweg/Vinklaan

Naar aanleiding van het voornemen om parkeerregulering in te voeren heeft de Gemeente meerdere bezwaren ontvangen tegen dit voornemen. Vanwege de vele bezwaren is het besluit om het gebied wel/niet te reguleren uitgesteld en is er gekozen om eerst met de bewoners in gesprek te gaan over de parkeeroverlast en de mogelijke oplossingen. De werkgroepsessies en participatiebijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden. Zowel uit de parkeerdrukmeting, ingediende bezwaren alsook uit de bijeenkomsten blijkt onvoldoende draagvlak voor het reguleren van parkeren. Voor regulering is draagvlak in de wijk een noodzakelijke vereiste.

 1. Nog dagelijks ervaren de bewoners last van dealers in de nachtelijke uren. Wordt er regelmatig gehandhaafd en wat zijn de ervaringen van de politie, graag uitgebreide toelichting.
  De wijkagent heeft aangegeven dat de problemen corona gerelateerd zijn en dat op dit moment nauwelijks nog sprake is van overlast. Er lijkt daarmee, ook gezien het negatieve advies van de politie, onvoldoende grond om de Reigerweg op te schalen in prioriteit.
  Handhaving neemt regelmatig de wijk Vrijenban mee met de dagelijkse surveillance. Dit geschiedt door meerdere en verschillende controles aldaar. Er wordt gehandhaafd op foutief parkeergedrag, achterlaten van zwerfafval, afvaldumpingen en bij plaatsingen, APV feiten (voertuig/fiets wrakken), gebruik van (soft) drugs, gebruik van lachgas en nuttigen van alcohol in de openbare ruimte.

  Gedurende de controlemomenten is slechts een enkele keer een proces verbaal opgemaakt. Vanuit handhaving wordt er zo nu en dan nog wel zwerfafval gezien afkomstig van de KFC. We zien wel dat er af en toe personen in voertuigen daar komen chillen. Dit is echter niet te beletten aangezien de weg niet afgesloten is voor (onbevoegd) verkeer. Handhaving neemt de locatie regelmatig mee in de controles en zal optreden tegen overtredingen. Concreet betekent dit:

Cijfers per 1 januari 2021 tot december 2021;

Reigerweg; Totaal 38 interventies à waarvan 2 waarschuwingen avondklok, 31 waarnemingen (situatie oke), 5 waarnemingen (niet oke)

 1. Bent u het met BVR eens dat de gesprekken tussen de wijk regisseur en de buurtbewoners te wensen overlaat, de bewoners voelen zich absoluut niet serieus genomen. Graag toelichting .
  In Vrijenban zijn de bewoners niet verenigd in een buurtvereniging of commissie. Een aantal bewoners hebben zich informeel verenigd. Zoals is afgesproken heeft de gebiedsregisseur met twee afgevaardigden van de groep maandelijks contact om ze te voorzien van een stand van zaken. Daarnaast is de gebiedsregisseur in gezamenlijkheid met de wijkagent meerdere malen ter plaatste geweest om situatie aldaar te bespreken. Tot slot onderhoudt de gebiedsregisseur ook contact met de wijkagent en directeur van het bedrijventerrein.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Beter voor Rijswijk