VR 21 085 Fractie Majjaoui - Vragen over het niet onderhouden van bomen bij Steenvoorde Zuid

Geacht College,

In de afgelopen zomerperiode heb ik verzocht de grote bomen gelegen aan de achterkant van de 4 sterflats (Steenvoorde Zuid) terug te laten snoeien. Beide wethouders, alsook Rijswijk Wonen hadden beloofd hier werk van te maken. De inwoners, met name die op een gelijke hoogte wonen van deze bomen hebben gedurende de hele zomerperiode (bijna) geen zonlicht in huis.

In de loop der jaren zijn deze bomen fors gegroeid en steken enkele meters boven deze appartementen uit. Volgens deze bewoners zijn de bomen in de afgelopen 10 jaar noch gesnoeid noch bijgewerkt. De betreffende bewoners ervaren veel hinder van deze bomen, omdat door de schaduwvorming te weinig tot geen zonlicht in de woningen doorschijnt. Kortom, gedurende de hele zomer nemen de bomen het zonlicht in de woningen weg.

Toevallig zag ik vorige week (week 48) dat men bezig was rijplaten aan te leggen, tevens zag ik een hoogwerker op de locatie staan. Ik ging ervan uit dat de bomen eindelijk gesnoeid zouden worden. Bij navraag bleek dat dit materieel voor andere werkzaamheid bestemd was. En dus niet om de bomen te snoeien. (de betreffende bewoners zijn blij gemaakt met een dode mus)

College,

 1. Bent u het met mij eens dat nu de gelegenheid zich voordoet om de bomen terug te snoeien, het nodige materiaal op locatie is immers al aanwezig? (2 vliegen in 1 klap!)
   
 2. Bent u het met mij eens dat het uitermate jammer is om weer hetzelfde materiaal op een ander moment weer te laten plaatsen (dubbelwerk), terwijl nu ook de bomen gesnoeid kunnen worden?
   
 3. Bent u het met mij eens dat we als gemeentebestuur (college en raad) onvoorwaardelijk staan voor onze inwoners en voor hun belangen dienen op te komen?
   
 4. Bent u het met mij eens dat schaduwvorming onrechtmatige hinder is en deze mogelijk gezondheidsklachten op termijn met zich mee kan brengen, voor met name de oudere en minder mobiele bewoners die niet (makkelijk) naar buiten kunnen?
   
 5. Gaat u direct hiermee aan de slag en neemt u contact op met Rijswijk Wonen? (opdrachtgever huidige werkzaamheden)
  Zo ja, wanneer? zo niet, waarom niet?

Mohamed el Majjaoui
Gemeenteraadslid (Fractie Majjaoui)
Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Bent u het met mij eens dat nu de gelegenheid zich voordoet om de bomen terug te snoeien, het nodige materiaal op locatie is immers al aanwezig? (2 vliegen in 1 klap!)
  Nee. Een aantal van bovengenoemde bomen zijn gemeentelijke bomen (buiten het voetpad) en de overige (tussen het voetpad en de appartementencomplexen) zijn van Rijswijk Wonen.
  De gemeente Rijswijk voert vanaf 2021 jaarlijks een boomveiligheidscontrole uit van een kwart van de gemeentelijke straatbomen. Tijdens de boomveiligheidscontrole wordt iedere gemeentelijke straatboom gecontroleerd op gebreken die de standvastigheid in gevaar brengt, of er dood hout in de kroon zit wat eruit kan vallen en andere zaken die te maken hebben met de veiligheid van de boom. Daarnaast worden jonge bomen gecontroleerd op het ontwikkelen van een gelijkmatige kroon.

  Dit jaar zijn de straatbomen in Cromvliet, Leeuwendaal, Oud Rijswijk, Welgelegen, Boombuurt, Rembrandtkwartier en het Havenkwartier gecontroleerd. Hiervoor is gekozen omdat de bomen in deze wijken het langst geleden gesnoeid zijn. Momenteel worden hier snoei- en kapwerkzaamheden uitgevoerd. De wijk Steenvoorde staat in 2023 op de planning. Het dusdanig drastisch snoeien van bovengenoemde bomen zodat er geen (schaduw)hinder meer van ondervonden wordt, valt niet onder reguliere snoei en is bovendien niet wenselijk. Dit zou zorgen voor een mismaakte boomkroon, op de middellange termijn zal de boom nog harder groeien (snoeien doet groeien) en op de lange termijn vormen snoeiwonden ingangen voor schimmels en rotting, waardoor de levensduur van de boom ernstig verkort wordt.
   
 2. Bent u het met mij eens dat het uitermate jammer is om weer hetzelfde materiaal op een ander moment weer te laten plaatsen (dubbelwerk), terwijl nu ook de bomen gesnoeid kunnen worden?
  Nee, het is immers nog niet vastgesteld dat het technisch noodzakelijk is om de bomen te snoeien. Dit wordt in 2023 gecontroleerd en, indien vastgesteld wordt dat snoeiwerkzaamheden nodig zijn, zo snel mogelijk uitgevoerd.
   
 3. Bent u het met mij eens dat we als gemeentebestuur (college en raad) onvoorwaardelijk staan voor onze inwoners en voor hun belangen dienen op te komen?
  Jazeker.
   
 4. Bent u het met mij eens dat schaduwvorming onrechtmatige hinder is en deze mogelijk gezondheidsklachten op termijn met zich mee kan brengen, voor met name de oudere en minder mobiele bewoners die niet (makkelijk) naar buiten kunnen?
  Het is bekend dat schaduw enerzijds wordt ervaren als overlast, anderzijds draagt het ook bij aan het verkoelen van een steeds warmer wordende stad, gezien de klimatologische veranderingen. Dit laatste is juist een risico voor de volksgezondheid. Dit is één van de redenen waarom het college het behoud van bomen belangrijk vindt, ondanks dat er ook negatieve aspecten zijn, zoals overlast (zie het beleidskader ‘Juiste boom op de juiste plaats’). In het huidige groenbeleid is ervaren overlast geen reden om een boom te snoeien of rooien, veiligheid en ‘technische’ staat van de boom wel.
   
 5. Gaat u direct hiermee aan de slag en neemt u contact op met Rijswijk Wonen? (opdrachtgever huidige werkzaamheden) Zo ja, wanneer? Zo niet, waarom niet?
  Het college ziet geen aanleiding om af te wijken van haar gemaakte werkplanning. We vinden het passend om eerst de bomen in andere wijken te snoeien omdat die het langst geleden aan de beurt zijn geweest, zoals uitgelegd bij antwoord 1.
  Wel vragen we aandacht bij Rijswijk Wonen voor de ervaren overlast en zo kan deze partij eigenstandig een afweging maken ten aanzien van hun bomenonderhoud.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Fractie Majjaoui