VR 21 083 Fractie Majjaoui - Vragen over mogelijke verkeersdrukte door Omgevingsplan Binckhorst

Geacht college,

Op de website van de gemeente Den haag is het volgende te lezen:

Op 24 november jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan met betrekking tot het Omgevingsplan Binckhorst. In de uitspraak heeft de Afdeling geoordeeld dat de manier van planologisch inrichten van de Binckhorst niet in strijd is met de rechtszekerheid. Hiermee is het Omgevingsplan Binckhorst op een paar kleine punten na onherroepelijk is geworden. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de verdere transformatie van de Binckhorst waarmee de eerste 5000 woningen en alle overige activiteiten die het omgevingsplan mogelijk maakt juridisch planologisch geborgd zijn.

De gemeente Den Haag is blij met de uitspraak van de Raad van State waarmee het Omgevingsplan “Binckhorst” voor het grootste deel onherroepelijk is verklaard.

College,

De Binckhorst ondergaat dus de komende jaren een grootschalige transformatie van werkgebied (industrie en kantoren) naar gemengd woon- en werkgebied. Mede gevoed door de gemeentelijke ambitie om een woonplaats te bieden aan het stijgende inwonersaantal.

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het College van de gemeente Rijswijk.

 1. Welke gevolgen heeft deze uitspraak voor de logistiek en de verkeersdrukte in bepaalde wijken in Rijswijk?
   
 2. Het Maanplein op De Binckhorst, zal hier het autoverkeer de komende jaren explosief toenemen en dus ook richting Rijswijk. Is Rijswijk hier goed op voorbereid?
   
 3. Welke plannen zijn er gereed om het (toekomstige) sluipverkeer tegen te gaan?

  Huidige stand van zaken:
  Den Haag heeft verschillende maatregelen reeds getroffen, om de inwoners te beschermen tegen de blootstelling aan luchtvervuiling, lawaai en verkeersdrukte (stress). Zoals bv. milieuzones, Pollergebieden, drukke gebieden autoluw gemaakt en de sloopregeling voor oude vervuilende motorvoertuigen geïntroduceerd…
   
 4. Bent u het met mij eens dat er in Rijswijk nog helemaal niets is geregeld, terwijl onze stad zich bevindt in de meest luchtverontreinigende omgeving? (mede door externe factoren).
   
 5. Ondanks de plannen en veel debatten over dit onderwerp (bv. de Beatrixlaan) is er nog steeds geen actie ondernomen. Bent u het met mij eens dat elke dag die voorbij gaat, waarbij onze inwoners blootgesteld worden aan luchtverontreiniging dat dat 1 dag te veel is?
   
 6. Wist u dat er sinds de milieuzones in Den Haag zijn ingevoerd, het steeds drukker wordt op onze wegen, met name de hoofdwegen (rondom PlasPoelPolder, Beatrixlaan, Haagweg..). bent u het met mij eens dat deze (eenzijdige) maatregelen tot het waterbedeffect kunnen leiden?
   
 7. Wanneer kan er alvast begonnen worden met korte termijn oplossingen? Alvorens wij de lange termijn oplossingen kunnen gaan uitvoeren, zoals bijvoorbeeld de tunnel Beatrixlaan in 2030?

Fractie Majjaoui.

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

De Binckhorst ondergaat dus de komende jaren een grootschalige transformatie van werkgebied (industrie en kantoren) naar gemengd woon- en werkgebied. Mede gevoed door de gemeentelijke ambitie om een woonplaats te bieden aan het stijgende inwonersaantal.

 1. Welke gevolgen heeft deze uitspraak voor de logistiek en de verkeersdrukte in bepaalde wijken in Rijswijk?
  De uitspraak van de Raad van State betrof een positieve toets van het gebruik van bepaalde juridische instrumenten om te komen tot een Omgevingsplan. De Raad van State heeft geoordeeld dat de toepassing van deze instrumenten niet in strijd is met de rechtszekerheid van belanghebbenden. De juridische uitspraak op zichzelf heeft geen gevolgen voor de logistiek en verkeersdrukte. Gebiedsontwikkelingen zorgen voor mobiliteitsbehoeften voor nieuwe gebruikers en hebben mobiliteitseffecten op de huidige infrastructuur. De komende jaren transformeert de Binckhorst en het Central Innovation District  van een bedrijventerrein naar gemengd woon-werkgebied met 25.000 woningen en 30.000 banen.

  Om deze transformatie mogelijk te maken is er een MIRT Verkenning gestart om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren. Deze MIRT verkenning is gestart door Den Haag met Leidschendam- Voorburg, het Rijk en de regio. Rijswijk is hierbij betrokken. Onderdeel van deze MIRT verkenning is de haalbaarheid naar een openbaar vervoer verbinding, onder andere naar Rijswijk. Verkeersonderzoeken zijn hiervan onderdeel. De effecten op de Geestbrugweg/Haagweg zijn nog niet bekend, maar we volgen de ontwikkeling nauwgezet (we maken onderdeel uit van het projectteam). Naast de verkenning voor het Openbaar Vervoer werkt Den Haag met buurgemeenten, rijk, provincie en regio aan een maatregelenpakket “No Regret”. Dat gaat over korte termijn maatregelen met meer ruimte voor fietsverkeer, looproutes en logistieke hubs (https://binckhorstbereikbaar.nl).
   
 2. Het Maanplein op De Binckhorst, zal hier het autoverkeer de komende jaren explosief toenemen en dus ook richting Rijswijk. Is Rijswijk hier goed op voorbereid?
  We werken al langere tijd aan voorbereidingen en anticiperen op de ontwikkelingen. Hieronder geven we twee voorbeelden. De Victor Boogiewoogie tunnel tussen de snelwegen en het Binckhorstgebied is aangelegd  om de groei van het auto- en logistiek verkeer uit De Binckhorst op te vangen en te laten rijden tussen de snelwegen en het centrum van Den Haag. Deze tunnel wordt nu nog relatief weinig gebruikt en daarmee zien we dat er voldoende “restcapaciteit” is om de groei op te vangen. Zowel Den Haag, Leidschendam-Voorburg als Rijswijk hechten er belang aan dat de tunnel ten volste benut wordt en er geen sluipverkeer door de omliggende wijken gaat. Daar zijn we over in gesprek. Bovenop die voorbereiding in de aanleg van auto-infrastructuur, werken we in Rijswijk zelf aan een herinrichtingsplan van de Geestbrugweg ten gunste van leefbaarheid, verkeersveiligheid en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Ook onderzoeken we het tegengaan van sluipverkeer. Over dat project hebben wij u op 30 september 2021 informatie gezonden (IB 21 102).
   
 3. Welke plannen zijn er gereed om het (toekomstige) sluipverkeer tegen te gaan?
  Zie antwoord 2.

Huidige stand van zaken:

Den Haag heeft verschillende maatregelen reeds getroffen, om de inwoners te beschermen tegen de blootstelling aan luchtvervuiling, lawaai en verkeersdrukte (stress). Zoals bv. milieuzones, Pollergebieden, drukke gebieden autoluw gemaakt en de sloopregeling voor oude vervuilende motorvoertuigen geïntroduceerd…

 1. Bent u het met mij eens dat er in Rijswijk nog helemaal niets is geregeld, terwijl onze stad zich bevindt in de meest luchtverontreinigende omgeving? (mede door externe factoren).
  Nee, niet mee eens. Rijswijk heeft al lange tijd een milieuzone en afgesloten centrumgebieden. Onlangs is de milieuzone op de Haagweg volgens de wettelijke normen verzwaard, is een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar verzwaringen en uitbreiding van de milieuzones in Rijswijk en wordt een invoeringsvoorstel met participatie van inwoners en ondernemers uitgewerkt.
   
 2. Ondanks de plannen en veel debatten over dit onderwerp (bv. de Beatrixlaan) is er nog steeds geen actie ondernomen. Bent u het met mij eens dat elke dag die voorbij gaat, waarbij onze inwoners blootgesteld worden aan luchtverontreiniging dat dat 1 dag te veel is?
  Wij vinden schone lucht belangrijk. Daarom werken wij samen met anderen aan het invullen van het Schone Lucht Akkoord. Zo startten wij bijvoorbeeld recent met een voorlichtingscampagne over houtstook op de gemeentelijke website en de voorbereidingen voor besluitvorming door uw raad over het uitbreiden van de milieuzone(s). Over dat laatste ontving u op 16 december 2021 een brief (IB 21 136). We bevinden ons in sterk verstedelijkt gebied. Zo lang belangrijke oorzaken van luchtverontreiniging in onze regio niet aan de bron zijn opgelost zoals de uitstoot van zeevaart en industrie en de elektrificatie van het auto- en vrachtverkeer, zal er altijd een bepaalde mate van luchtverontreiniging zijn. Ons streven is om met de maatregelen die wij binnen de gemeente en in bovenlokale samenwerkingen ruim aan de (inter)nationale gezondheidsnormen te voldoen.
   
 3. Wist u dat er sinds de milieuzones in Den Haag zijn ingevoerd, het steeds drukker wordt op onze wegen, met name de hoofdwegen (rondom PlasPoelPolder, Beatrixlaan, Haagweg..). bent u het met mij eens dat deze (eenzijdige) maatregelen tot het waterbedeffect kunnen leiden?
  Wij hebben geen direct en aantoonbaar verband kunnen vinden tussen de introductie van milieuzones in Den Haag en een groei van het vrachtverkeer over het wegennet van Rijswijk.
   
 4. Wanneer kan er alvast begonnen worden met korte termijn oplossingen? Alvorens wij de lange termijn oplossingen kunnen gaan uitvoeren, zoals bijvoorbeeld de tunnel Beatrixlaan in 2030?
  Een effectieve korte termijn oplossing voor betere luchtkwaliteit, is de uitbreiding van de milieuzone op de Haagweg en omgeving (voertuigcategorieën) en de introductie van een milieuzone op de Prinses Beatrixlaan en omgeving. Daartoe is een raadsvoorstel in voorbereiding voor behandeling medio  2022. 

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Fractie Majjaoui