VR 21 078 Fractie RB - Vragen afhandeling inzake standplaatsvergunning van kerstboomverkopers

Geacht college,

Allereerst dank voor het afgeven van een seizoen vergunning aan dhr. (…) inzake standplaatsen verkoop kerstbomen in Rijswijk van de periode 6 december t/m 24 december 2021.

Vernomen hebben wij als fractie van Rijswijk Belang dat dhr. (…..) gevraagd heeft om net zoals in Den Haag en Leidschendam/Voorburg de verkopers van kerstbomen eerder mogen starten hiermee te weten d.d. 1 december 2021. Hierover heeft een mailwisseling plaatsgevonden met de afdeling Horecaloket, dhr. (…) heeft hiervoor een stevige onderbouwing gegeven en daar kwam helaas een afwijzing op vanuit het standplaatsbeleid Rijswijk.

De fractie van Rijswijks Belang stelt dan ook de volgende vragen met ambtelijke bijstand hierover:

Een eerste verkoopweek voor handelaren is de drukste week omdat mensen steeds eerder hun kerstboom in huis halen, als de omliggende gemeentes wel een verkoop van kerstbomen toestaan vanaf 1 december, kan dhr. (…) omzet verliezen doordat de mensen dan in de omliggende gemeentes hun kerstboom kunnen gaan kopen of zelfs bij de plaatselijk bouw- en supermarkten die al half november starten met het verkopen van kerstbomen.

 1. Bent u bereidt nogmaals naar de aanvraag/ onderbouwing van dhr. (…) te kijken en opnieuw te oordelen  en dhr. (…) alsnog een vergunning  te verlenen voor eerder genoemde datum, te weten 1 december, om alsnog te kunnen starten met de verkoop van de kerstbomen? Zo nee, waarom niet?

De afwijzing die gegeven is vanuit het standplaatsenbeleid gemeente Rijswijk stelt dat de verkoop niet eerder mag beginnen dan 6 december en bevat de zin; hiervan kunnen wij niet afwijken.

 1. Bent u het met Rijswijks Belang eens dat het hier om een seizoensgebonden vergunning gaat? En dat er dan wellicht een uitzondering gemaakt kan worden om deze ondernemer, 5 dagen eerder, ook op 1 december 2021 te laten starten met de verkoop van zijn kerstbomen? Niet alleen zodat hij geen inkomsten mis loopt door concurrentie vanuit buurgemeenten, maar ook omdat we nog steeds  in een coronapandemie leven waarin elke euro die een ondernemer kan verdienen, dan ook verdient mag worden. Zodat we zorgen als gemeente dat ondernemer geen financieel risico loopt op inkomstenderving en later niet bij instanties hoeft aan te kloppen om geholpen te worden met financiële vraagstukken die dan opgelost moeten worden? Zo nee, waarom niet.
   
 2. Bent u het eens met Rijswijks Belang dat het verkopen van kerstbomen op straat ook weer gezelligheid met zich meebrengt in een aantal wijken en dat hier behoefte aan is onder de inwoners van Rijswijk om ook een plaats te hebben om te ontmoeten? Zo nee, waarom niet?

In bijlage ziet u een stuk mailwisseling uit oktober 2020 waar gerefereerd wordt door het horecaloket  naar standplaatsenbeleid Rijswijk 2012.

 1. Kunt u dit beleid uit 2012 naar de fractie van Rijswijk Belang sturen per email, zodat we hier in de toekomst op kunnen acteren? Of andere documenten waarin staat dat; een standplaats ten behoeve van de verkoop van kerstbomen mag gedurende 6 december tot en met 24 december ingenomen worden? Zo nee, waarom niet?

  Aangezien het kort dag is en deze vragen een beantwoordingstermijn heeft van 14 dagen, vraag ik u vriendelijk om te proberen binnen dit termijn dan ook deze vragen te kunnen beantwoorden, zodat we allemaal ons kunnen voorbereiden op een mooie kerstperiode.

  Rijswijks Belang heeft schriftelijk vragen ingediend betreffende de kerstbomen verkoop binnen Rijswijk door dhr. (…). In de vragen wordt deze ook genoemd, maar er is nog een kerstbomen verkoper, dhr. (…) Daar hebben de vragen ook toepassing op.

Alvast dank hiervoor en in afwachting van de beantwoording.
Met vriendelijke groet,

Namens fractie Rijswijks Belang,

Marc Weterings
Bianca Niesen

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Bent u bereidt nogmaals naar de aanvraag/ onderbouwing van dhr. (…) te kijken en opnieuw te oordelen  en dhr. (…) alsnog een vergunning  te verlenen voor eerder genoemde datum, te weten 1 december, om alsnog te kunnen starten met de verkoop van de kerstbomen? Zo nee, waarom niet?Antwoord: Wij hebben besloten de periode van de inname van een standplaats ten behoeve van de verkoop van kerstbomen te verruimen. Daarmee is de kerstbomenverkoop middels een standplaats toegestaan vanaf 1 december.

 

 1. Bent u het met Rijswijks Belang eens dat het hier om een seizoensgebonden vergunning gaat? En dat er dan wellicht een uitzondering gemaakt kan worden om deze ondernemer, 5 dagen eerder, ook op 1 december 2021 te laten starten met de verkoop van zijn kerstbomen? Niet alleen zodat hij geen inkomsten mis loopt door concurrentie vanuit buurgemeenten, maar ook omdat we nog steeds  in een coronapandemie leven waarin elke euro die een ondernemer kan verdienen, dan ook verdient mag worden. Zodat we zorgen als gemeente dat ondernemer geen financieel risico loopt op inkomstenderving en later niet bij instanties hoeft aan te kloppen om geholpen te worden met financiële vraagstukken die dan opgelost moeten worden? Zo nee, waarom niet.
  Zie de beantwoording onder het punt hiervoor. Ons college heeft met de in het beleid bepaalde datum van 6 december getracht oog te hebben voor de decembertradities. Maar om geen concurrentiestrijd te krijgen met kerstboomverkopers in omliggende gemeente en de daar gehanteerde datum van 1 december, volgt Rijswijk dat bij deze ook.
   
 2. Bent u het eens met Rijswijks Belang dat het verkopen van kerstbomen op straat ook weer gezelligheid met zich meebrengt in een aantal wijken en dat hier behoefte aan is onder de inwoners van Rijswijk om ook een plaats te hebben om te ontmoeten? Zo nee, waarom niet?
  De gezelligheid is welkom en gewenst. De standplaats is echter primair een verkooppunt en geen ontmoetingsplek.
   
 3. Kunt u dit beleid uit 2012 naar de fractie van Rijswijk Belang sturen per email, zodat we hier in de toekomst op kunnen acteren? Of andere documenten waarin staat dat; een standplaats ten behoeve van de verkoop van kerstbomen mag gedurende 6 december tot en met 24 december ingenomen worden? Zo nee, waarom niet?
  Ja, het beleid is bijgevoegd. Wij zijn inmiddels afgeweken van dit beleid zoals onder de beantwoording van vraag 1 verwoord.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

 

Politieke partij

Rijswijks Belang