VR 21 077 Fractie RB - Vragen over afvalprobleem bij wooncomplex De Colijn

Waar laten de bewoners van de Colijn hun afval?

84  bewoners staan op het punt om te verhuizen.
Een aantal vertegenwoordigers uit het wooncomplex De Colijn hebben zich gemeld bij Rijswijks-Belang.

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde heeft Rijswijks-Belang de volgende vragen:

 1. Hoe kan het dat er na diverse schriftelijke meldingen vanaf april 2021 tot op heden november 2021, nog steeds geen oplossing is gevonden voor het afvalprobleem bij wooncomplex De Colijn?

  Een van de grootste knelpunten is het storten van restafval in de ondergrondse wijkcontainers. Alhoewel deze containers overal rond het gebouw aanwezig zijn, krijgen de bewoners geen toegang met een pas of een sleutel. 
   
 2. Waarom krijgen de bewoners geen toegang tot deze containers?

  Het beperkt toegankelijk maken van de wijkcontainers veroorzaakt in de omgeving veel zwerfafval. Vuilniszakken blijven soms dagen naast de containers staan en dit trekt veel ongedierte aan.
   
 3. De gemeente stelt dat de bewoners een eigen inpandige ruimte hebben om afval gescheiden aan te bieden. Juist door de stank en de rattenplaag in de wijk willen de bewoners  binnen het gebouw geen afvalinzameling doen plaatsvinden. Begrijpt u waarom deze bewoners het niet op deze manier willen doen?
   
 4. Waarom zijn De Prins en De Robijn wel in aanmerking gekomen voor OC’s en De Colijn niet?
   
 5. Kunnen bewoners van De Colijn een Avalex pas krijgen zodat zij gebruik kunnen blijven maken van de ondergrondse afvalcontainers?
  Zo nee, waarom niet?
   
 6. Wat vindt het College van het feit dat bewoners het gevoel hebben dat zij getreiterd worden in deze kwestie? Dit gevoel zeker al weken speelt?
  6A: Wat gaat het College doen om dit gevoel bij deze bewoners weg te nemen? 
   
 7. De in- en uitrit van de parkeergarage is slecht toegankelijk.

  Is het College bereid om er zorg voor te dragen dat het binnenterrein voorzien gaat worden van leefregels, verkeersregels, parkeerregels en regels die nog meer van toepassing zijn op een binnenterrein? Zo nee, waarom niet? (bv NP borden of verwerkt in de bestrating voor de in en uitrit)
   
 8. Is het College het met de fractie van Rijswijks Belang eens dat een binnenterrein met rondslingerend afval, onkruid, geen goede verlichting en het ontbreken van regels in welke zin dan ook, een onveilig gevoel geeft? Zo nee, waarom niet? (Het binnenterrein is voor een groot deel geen particulier terrein)
   
 9. Bewoners zien vaak ratten over straat lopen, zelfs op klaarlichte dag. Het verbaast de bewoners dat er geen  rattenbestrijding  plaatsvindt rond om hun appartementen.

  Wanneer is het College voornemens om rattenbestrijding te gaan laten plaatsvinden rondom De  Colijn?
   
 10. De rattenplaag wordt mogelijk mede veroorzaakt door rolcontainers gevuld met voedselresten die afkomstig zijn van ondernemingen aan De Colijnlaan die hun afval op het binnenterrein van het wooncomplex De Colijn hebben staan. Behalve de onhygiënische toestanden voor met name de bewoners die hier vlak boven wonen, vrezen de bewoners ook voor mogelijk brandgevaar van deze containers.

  Is het College bereid om met de ondernemers om de tafel te gaan zitten om voor hun afval ook tot een oplossing te komen?  Zodat het afval niet een lange tijd in rolcontainers op het binnenterrein van De Colijn hoeft te staan? Door bv Ondergrondse containers te gaan plaatsen? Dit mogelijk ook zal bijdragen aan minder ratten?
   
 11. Afvoerputten op het terrein zouden vol met vet zitten, zou u willen onderzoeken hoe dit is gekomen., En de putten willen schoonmaken/ leegzuigen?

Rijswijks-Belang,

Bianca Niesen
Marc Weterings

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Hoe kan het dat er na diverse schriftelijke meldingen vanaf april 2021 tot op heden november 2021, nog steeds geen oplossing is gevonden voor het afvalprobleem bij wooncomplex De Colijn?
  Het bestuur van de VvE heeft ons benaderd omdat ze niet content zijn met inpandige inzameling. Het bestuur ziet dit liever anders, namelijk inzameling met ondergrondse containers. De projectontwikkelaar heeft echter besloten dat ondergrondse containers voor de Colijn te duur waren. Normaliter betalen de ontwikkelaars van nieuwbouw de inzamelfaciliteiten (ook in de openbare ruimte), als onderdeel van het project. Deze ontwikkelaar heeft aangegeven dat hij de lijn volgt van het gemeentelijke beleid: inpandige inzameling via rolcontainers waar mogelijk. Wij hebben toegelicht aan het VvE bestuur dat dit keuzes zijn geweest die door de ontwikkelaar zijn genomen en dat dit is opgenomen in de ontwikkeling van de bouw. Het was al ruim bekend, voordat de woningen werden opgeleverd, dat er inpandige inzameling plaatsvindt en dat de appartementen ook zodanig zullen worden verhuurd/verkocht.
  Echter naar aanleiding van de melding van het VvE bestuur, hebben wij in overleg met Avalex gekeken naar andere mogelijkheden die beter aansluiten bij de wensen van het bestuur: afvalinzameling via ondergrondse containers. Hieruit bleek dat omringende ondergrondse containers voor grondstoffen (pmd, oud papier en gft-e) capaciteit hebben om de inwoners van de Colijn op aan te sluiten. Voor restafval is deze capaciteit er niet. Dit betekent dat restafval inpandig ingezameld moet worden. Dit is zo besproken met het VvE bestuur en zo hebben wij dit ook ingeregeld. Vervolgens hebben we het signaal gekregen dat het bestuur van VvE de inpandige ruimte op slot heeft gedaan, waardoor andere inwoners van de Colijn hier geen gebruik van kunnen maken. Wij hebben dan ook gevraagd aan het bestuur om deze ruimte beschikbaar te stellen aan de inwoners, zodat zij het afval kwijt kunnen. Inwoners van de Colijn gaven recentelijk aan dat er een probleem is ontstaan met het bestuur VvE.
   
 2. Waarom krijgen de bewoners geen toegang tot deze containers?
  Hoogbouwwoningen maken in de meeste gevallen gebruik van rolcontainers in inpandige ruimtes. Dit betekent dat 4 soorten afval (gft-e, papier en karton, pmd en restafval) inpandig voorzien zijn. In het geval van de Colijn kunnen de inwoners zoals bij vraag 1 toegelicht gebruik maken van de ondergrondse containers voor gft-e, papier en karton en pmd.
   
 3. De gemeente stelt dat de bewoners een eigen inpandige ruimte hebben om afval gescheiden aan te bieden. Juist door de stank en de rattenplaag in de wijk willen de bewoners  binnen het gebouw geen afvalinzameling doen plaatsvinden. Begrijpt u waarom deze bewoners het niet op deze manier willen doen?
  Nee, juist bij een inpandige ruimte kan potentiële overlast beperkt blijven. De ruimte kan schoon worden gehouden en en er kunnen geen bijplaatsingen door onbekenden plaatsvinden. Geur kan grotendeels worden tegengegaan door het gebruik van zakken en ventilatie/afzuiging. Een schone en afgesloten ruimte is niet aantrekkelijk voor ongedierte (ratten). Dit is het geval bij veel andere appartementencomplexen.
   
 4. Waarom zijn De Prins en De Robijn wel in aanmerking gekomen voor OC’s en De Colijn niet?
  De projectontwikkelaar van de Colijn vond ondergrondse containers te duur en het beleid is inpandig wanneer dat kan. De projectontwikkelaar heeft er dan ook voor gekozen om dat beleid te volgen. Met de ontwikkeling van de Colijn is dus rekening gehouden met de inpandige inzameling
   
 5. Kunnen bewoners van De Colijn een Avalex pas krijgen zodat zij gebruik kunnen blijven maken van de ondergrondse afvalcontainers? Zo nee, waarom niet?
  Nee, er is niet genoeg capaciteit in de ondergrondse containers voor 80 extra huisaansluitingen, zonder dat er veel vaker geleegd moet worden of extra containers worden geplaatst. Dit brengt hogere kosten met zich mee. De projectontwikkelaar koos voor inpandige inzameling en het verstrekken van afvalpassen is dus tegen de afspraken in, ook zoals die met huurders en kopers zijn gemaakt.
   
 6. Wat vindt het College van het feit dat bewoners het gevoel hebben dat zij getreiterd worden in deze kwestie? Dit gevoel zeker al weken speelt?
  6A: Wat gaat het College doen om dit gevoel bij deze bewoners weg te nemen? 

  Dat vinden wij erg betreurenswaardig. Wij zijn in gesprek met diverse inwoners, waaronder het VvE bestuur. In deze gesprekken merken we dat het bestuur en de inwoners niet op één lijn zitten. Wij blijven in gesprek. 
   
 7. De in- en uitrit van de parkeergarage is slecht toegankelijk. Is het College bereid om er zorg voor te dragen dat het binnenterrein voorzien gaat worden van leefregels, verkeersregels, parkeerregels en regels die nog meer van toepassing zijn op een binnenterrein? Zo nee, waarom niet? (bv NP borden of verwerkt in de bestrating voor de in en uitrit)
  Op het terrein zijn de gebruikelijke verkeersregels van toepassing.
   
 8. Is het College het met de fractie van Rijswijks Belang eens dat een binnenterrein met rondslingerend afval, onkruid, geen goede verlichting en het ontbreken van regels in welke zin dan ook, een onveilig gevoel geeft? Zo nee, waarom niet? (Het binnenterrein is voor een groot deel geen particulier terrein)
  Wij zijn het eens dat er een verbetering mogelijk is om het terrein beter te verlichten, wij zullen hier actie op ondernemen.
   
 9. Bewoners zien vaak ratten over straat lopen, zelfs op klaarlichte dag. Het verbaast de bewoners dat er geen  rattenbestrijding  plaatsvindt rond om hun appartementen.
  Wanneer is het College voornemens om rattenbestrijding te gaan laten plaatsvinden rondom DeColijn?
  Er is 1 melding gedaan van rattenoverlast door een inwoner, waarna direct actie ondernomen is door het trimmen van de bossages aan de Colijnlaan en P.C. Bouterslaan tot enkelhoogte. Hierdoor hebben ratten geen schuilplaats meer. Daarnaast is de rattenbestrijder actief in de buurt en heeft de melding opgevolgd. We roepen iedereen op om altijd melding te maken van ratten via stadhuis@rijswijk.nl of telefoonnummer 14 070. Hiervoor zijn wij een campagne gestart. Meer info via www.rijswijk.nl/ratten
   
 10. De rattenplaag wordt mogelijk mede veroorzaakt door rolcontainers gevuld met voedselresten die afkomstig zijn van ondernemingen aan De Colijnlaan die hun afval op het binnenterrein van het wooncomplex De Colijn hebben staan. Behalve de onhygiënische toestanden voor met name de bewoners die hier vlak boven wonen, vrezen de bewoners ook voor mogelijk brandgevaar van deze containers. Is het College bereid om met de ondernemers om de tafel te gaan zitten om voor hun afval ook tot een oplossing te komen?Zodat het afval niet een lange tijd in rolcontainers op het binnenterrein van De Colijn hoeft te staan? Door bv Ondergrondse containers te gaan plaatsen? Dit mogelijk ook zal bijdragen aan minder ratten?
  Ja, dit zal worden besproken met de ondernemers die het betreft. Ondernemers zorgen zelf voor de inzameling en verwerking van het afval. De gemeente heeft hier geen zorgplicht, zoals we wel hebben bij huishoudens.      
   
 11. Afvoerputten op het terrein zouden vol met vet zitten, zou u willen onderzoeken hoe dit is gekomen., En de putten willen schoonmaken/ leegzuigen?
  Als het gaat om kolken (kolken zijn putten waarmee het regenwater van de straat wordt afgevoerd), dan hoort er geen vet in te zitten. Als er wel vet in zit, dan heeft iemand een frituurpan (of iets anders waar vet in zit) geleegd op straat. Dit is verboden. Kolken worden regelmatig gereinigd door de gemeente. Als een kolk verstopt zit, dan kan dit worden gemeld en maken wij de kolk schoon.
  Als het gaat om een vetafscheider, dan is de eigenaar verplicht om deze regelmatig te reinigen. Vetafscheiders worden geplaatst bij restaurants om te zorgen dat er zo min mogelijk vet in de riolering komt. De eigenaar van het restaurant is verplicht om de vetafscheider te onderhouden. De omgevingsdienst Haaglanden keurt vanuit de vergunningverlening of de restauranthouder dit ook doet.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Rijswijks Belang