VR 21 075 Fractie D66 - Vragen over veilig verkeer bij storingen van verkeerslichten (VRI's)

In Rijswijk zijn recent een aantal verkeerslichten in storing (geweest) op diverse drukke kruispunten. Niet elke storing is even ernstig, er waren echter ook langdurige storingen op kruispunten die als gevaarlijk bekend staan. Inwoners en verkeersdeelnemers zijn geschrokken van de langdurige storingen en de invloed op het verkeer - hard rijden, voorrang bij kruispunten niet kennen - en maken zich zorgen. De zorgen over verkeersveiligheid zijn eerder naast door D66 ook door onder andere VVD, BVR, RB naar voren gebracht en worden breed in de raad gedeeld. De gemeente Rijswijk maakt met het actieplan verkeersveiligheid, een aantal herinrichtingen in de toekomst en het vervangen van de VRI’s (verkeersregelinstallaties) door i-VRI’s (slimme verkeersregelinstallaties) werk van verkeersveiligheid. Alleen: deze acties en herinrichtingen zijn nog in ontwikkeling en vragen nog tijd. Bij de recente storingen zien we punten voor verbetering voorafgaand aan vervanging of herinrichting.

D66 Rijswijk vraagt het college:

 1. Maakt het college zich ook zorgen over de uitval van verkeerslichten en de gevolgen voor de verkeersveiligheid? Krijgt het college ook signalen en inzicht in de verandering in gedrag in het verkeer bij storingen - zoals het harder doorrijden van auto’s, vrachtwagens en bussen - op de betreffende kruispunten?
   
 2. Kan het college aangeven hoe wordt gemonitord dat de verkeerslichten werken? Van de juiste frequentie, tot uitval, storing en beschadiging? Klopt het dat de gemeente Rijswijk storingen met name verneemt via een melding (digitaal of telefonisch) van een verkeersdeelnemer of inwoner? Of is er ook een melding vanuit het externe bedrijf? Zijn er plannen om verbetering te brengen in het beeld over de meldingen en de reactietijden, ook gezien het aantal van ongeveer 1.400 storingen per jaar?
   
 3. Welke delen van het beheer van VRI’s is uitbesteed aan externe bedrijven? Bij het uitbesteden van taken: welke afspraken zijn er tussen deze bedrijven en de gemeente Rijswijk over het doorgeven van storingen? Zijn er normen (Service level agreement, Key performance indicatoren) afgesproken over de reactietijd, het zorgen voor oplossingen en het aantal storingen? Worden frequenties van storingen aan de VRI’s en de geconstateerde tekortkomingen aan de gemeente gerapporteerd? Zo ja, worden de normen doorgenomen met de externe bedrijven? Wie is verantwoordelijk en wat zijn de afspraken over communicatie richting verkeersdeelnemers en inwoners?
   
 4. Is het college bereid om met de externe bedrijven afspraken te maken over het bij storing op een aantal kruispunten nemen van alternatieve maatregelen, zoals het inzetten van verkeersregelaars (op bv. bepaalde tijdvakken) of het omleiden van (gemotoriseerd) verkeer op de storings locaties? Kan hier een protocol voor worden gemaakt? Dit eventueel in afstemming met de bedrijven, verenigingen en scholen in de omgeving?
   
 5. Is het college bereid om richting de bezorgde inwoners duidelijk aan te geven dat ook bij storingen de kwetsbare verkeersdeelnemers meer aandacht zullen krijgen dan tot nu toe het geval is geweest?

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Maakt het college zich ook zorgen over de uitval van verkeerslichten en de gevolgen voor de verkeersveiligheid? Krijgt het college ook signalen en inzicht in de verandering in gedrag in het verkeer bij storingen - zoals het harder doorrijden van auto’s, vrachtwagens en bussen - op de betreffende kruispunten?
  Verkeerslichten structureren en ondersteunen de afwikkeling van het verkeer, tussen de verschillende richtingen. Als verkeerslichtenregelingen onverhoopt in storing gaan, dan zullen de verkeerslichten op geel knipperen komen te staan. In zéér zeldzame situaties van stroomstoringen staan de verkeerslichten volledig uit. Op die momenten gelden de normale verkeersregels en – tekens. We hebben via onze contacten met de politie of collega’s die voor hun werk ook veel op de weg zijn, geen signalen ontvangen dat knipperende of gedoofde verkeerslichten in Rijswijk zouden leiden tot een toename van asociaal verkeersgedrag
   
 2. Kan het college aangeven hoe wordt gemonitord dat de verkeerslichten werken? Van de juiste frequentie, tot uitval, storing en beschadiging? Klopt het dat de gemeente Rijswijk storingen met name verneemt via een melding (digitaal of telefonisch) van een verkeersdeelnemer of inwoner? Of is er ook een melding vanuit het externe bedrijf? Zijn er plannen om verbetering te brengen in het beeld over de meldingen en de reactietijden, ook gezien het aantal van ongeveer 1.400 storingen per jaar?
  Nagenoeg alle 43 verkeerslichtenregelinstallaties in Rijswijk zijn aangesloten op de regionale verkeerscentrale van de Provincie Zuid-Holland. Via deze verkeerscentrale wordt door de gemeente continu nagekeken of de verkeerslichten zowel technisch als verkeerskundig goed functioneren. Bij storing wordt via de verkeerscentrale direct een melding gemaakt naar de technisch beheerder en/of de eerstelijns onderhoudsaannemer. Storingen worden, naast meldingen van verkeersdeelnemers en politie, dus via meerdere kanalen waargenomen. Beschadiging zoals het scheef staan van een verkeersmast of -lantaarn, kan niet worden gesignaleerd vanuit de verkeerscentrale zelf. Daar zijn meldingen van verkeersdeelnemers of de collega’s op straat waardevol.
  Het aantal storingen aan verkeersregelinstallaties is de afgelopen jaren fors afgenomen door de vervanging van de lampen door LED. Het getal van 1.400 is het aantal meldingen van zowel de verkeersregelinstallaties als de openbare verlichting. Meldingen over verkeerslichten kunnen gaan over storingen maar het kunnen ook klachten zijn over bijvoorbeeld te lang moeten wachten op groen licht. Van de 1.400 meldingen zijn er ongeveer 400 gerelateerd aan de verkeerslichten en ongeveer 1.000 aan de openbare verlichtingsobjecten.
   
 3. Welke delen van het beheer van VRI’s is uitbesteed aan externe bedrijven? Bij het uitbesteden van taken: welke afspraken zijn er tussen deze bedrijven en de gemeente Rijswijk over het doorgeven van storingen? Zijn er normen (Service level agreement, Key performance indicatoren) afgesproken over de reactietijd, het zorgen voor oplossingen en het aantal storingen? Worden frequenties van storingen aan de VRI’s en de geconstateerde tekortkomingen aan de gemeente gerapporteerd? Zo ja, worden de normen doorgenomen met de externe bedrijven? Wie is verantwoordelijk en wat zijn de afspraken over communicatie richting verkeersdeelnemers en inwoners?
  Het onderhoud aan kapotte masten, lantaarns, detectielussen, drukknoppen e.d., genoemd eerstelijns-onderhoud (buitenwerk), is uitbesteed aan een onderhoudsaannemer.Voor het onderhoud aan het verkeersregeltoestel zelf is met alle leveranciers van de diverse verkeersregeltoestellen een onderhoudscontract afgesloten, het zogenoemd 2e lijns-onderhoud. Alle contractanten moeten binnen een vastgestelde responsetijd ter plaatse zijn om de storing te verhelpen of door op afstand in te loggen. Dit varieert van 1,5 uur van de 1e lijns-onderhoudsaannemer tot maximaal 8 uur van de leverancier. Eenmaal in de twee jaar wordt een totale inspectieronde gehouden van het buitenwerk door de 1e lijns- onderhoudsaannemer. Tekortkomingen worden gerapporteerd aan de gemeente en direct opgelost. Alle leveranciers doen ieder jaar een preventieve onderhoudsronde. De tekortkomingen worden gerapporteerd en direct opgelost. Communicatie over het algemene beleid, projecten, bijzondere storingen en oplossingen zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente. Enerzijds wordt op meldingen die binnenkomen via Melddesk persoonlijk naar de melder gereageerd en anderzijds wordt gecommuniceerd via nieuwsberichten op de social media kanalen van de gemeente.  
   
 4. Is het college bereid om met de externe bedrijven afspraken te maken over het bij storing op een aantal kruispunten nemen van alternatieve maatregelen, zoals het inzetten van verkeersregelaars (op bv. bepaalde tijdvakken) of het omleiden van (gemotoriseerd) verkeer op de storings locaties? Kan hier een protocol voor worden gemaakt? Dit eventueel in afstemming met de bedrijven, verenigingen en scholen in de omgeving?
  Bij te verwachten langdurige uitval omdat een storing niet binnen afzienbare tijd kan worden opgelost door de leverancier van het regeltoestel, wordt op belangrijke kruispunten op hoofdwegen zoals bijvoorbeeld de Prinses Beatrixlaan verkeersregelaars ingezet. Dit is al  onderdeel van het onderhoudscontract met de 1e lijns- onderhoudsaannemer en in die zin te beschouwen als een protocol. 
   
 5. Is het college bereid om richting de bezorgde inwoners duidelijk aan te geven dat ook bij storingen de kwetsbare verkeersdeelnemers meer aandacht zullen krijgen dan tot nu toe het geval is geweest?
  Verkeersveiligheid vinden we erg belangrijk. Daar is communicatie een belangrijk onderdeel van. In de uitwerking van het Actieplan Verkeersveiligheid geven we prioriteit aan campagnes voor bewustwording van verkeersgedrag en trekken we samen met de politie op in preventieve en handhavingsacties.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

D66