VR 21 073 Fractie RB - Vragen over overlast en verloedering Presidentenbuurt

Geacht college,

De Presidentenbuurt is altijd een prettige en rustige leef- en woonomgeving geweest. De afgelopen jaren wordt echter steeds meer overlast ervaren. Deze overlast wordt enerzijds veroorzaakt door overlast van sluipverkeer en autorijscholen. Anderzijds wordt het afgelopen jaar door bewoners steeds meer overlast ervaren van hangjongeren, zwerfafval, drugsoverlast, verloedering van het ongebruikte parkeerdek bij de Kennedylaan/Jeffersonlaan en de parkeerdruk veroorzaakt door busjes en auto’s met buitenlandse kentekens in de wijk.

De bewoners van de Presidentenbuurt zien hun wijk verloederen. Zij hebben zich daarom verenigd in een bewonerscollectief. Samen met de gemeente willen zij een wijkplan opstellen om de overlast aan te pakken. De bewoners willen hierover graag in gesprek met de gemeente, politie en handhaving.

Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde stelt de fractie van Rijswijks-Belang daarom de volgende vragen aan het College van B&W. : 

 1. Het College is al langere tijd bekend met de overlast van sluipverkeer en autorijscholen in de Presidentenbuurt. Na gesprekken met bewoners heeft het College vorig jaar het CBR aangeschreven over deze overlast. Aan alle autorijscholen is destijds een brief verzonden met het verzoek geen gebruik meer  te maken van de Presidentenbuurt. Helaas heeft dit weinig effect gesorteerd. Bewoners zouden daarom graag zien dat de wijk alleen nog toegankelijk gemaakt wordt voor bestemmingsverkeer. Was het College op de hoogte dat de eerder genomen maatregelen onvoldoende effect gesorteerd hebben? Is het College het met ons een dat vervolgactie nodig is om deze overlast aan te pakken? Zo nee, waarom niet?
   
 2. Is het mogelijk om van de Presidentenbuurt een woonerf (bestemmingsverkeer) te maken? Zo nee, waarom niet?
   
 3. Is het mogelijk om bij de in- en uitgang van de wijk borden “spelende kinderen” te plaatsen ? Zo nee, waarom niet?
   
 4. Is het mogelijk om verkeersdrempels aan te leggen in de wijk teneinde sluipverkeer en snel rijdend verkeer terug te dringen?
   
 5. Is het College bekend met de overlast van hangjongeren, drugsoverlast, zwerfafval, verloedering van het ongebruikte parkeerdek bij de Kennedylaan/Jeffersonlaan en de hoge parkeerdruk veroorzaakt door busjes en auto’s met buitenlandse kentekens in de wijk?
   
 6. Bij de flat aan de Jeffersonlaan mogen van de eigenaar geen busjes geparkeerd worden. Hierdoor ontstaat er parkeerdruk in de rest van de wijk. Is het College bereid om hierover in gesprek te gaan met de eigenaar?
   
 7. In de wijk wordt veelvuldig en langdurig geparkeerd door auto’s met buitenlandse kentekens. Is het College hiervan op de hoogte? Ziet het College mogelijkheden om dit terug te dringen door middel van handhaving? Zo nee, waarom niet?
   
 8. Is het College in gesprek met de eigenaar van de parkeergarage aan de Kennedylaan/Jeffersonlaan? Zijn er afspraken met de eigenaar gemaakt over het opknappen van de garage? Zo nee, waarom niet?
   
 9. Hoeveel meldingen van overlast zijn er in 2021 gedaan door de bewoners van de Presidentenbuurt? Kunt u deze meldingen specificeren naar aard en omvang?
   
 10. Ziet het College mogelijkheden om de handhaving (tijdelijk)  in de Presidentenbuurt te intensiveren? Zo nee, waarom niet?
   
 11. Is het College bereid om met het bewonerscollectief Presidentenbuurt in gesprek te gaan? Zo nee, waarom niet?
   
 12. Is het College bereid om met de veiligheidsdriehoek een integraal wijkplan op te stellen om de overlast integraal en adequaat aan te pakken? Zo nee, waarom niet?
   
 13. Rondom de nabijgelegen Parking de Schilp wordt ook veel overlast ervaren van hangjongeren, drugsgebruik en zwerfafval. Hierover worden al langere tijd gesprekken gevoerd tussen bewoners, verenigingen en gemeente. Kan het College aangeven in hoeverre de overlast rondom Parking de Schilp en de overlast in de Presidentenbuurt aan elkaar te relateren zijn? Gaat het hier bijvoorbeeld om dezelfde groepen overlastgevende jongeren die zich verplaatsen?
   
 14. Op meerdere plekken in Rijswijk wordt nu al langere tijd gelijksoortige overlast ervaren. Het lukt gemeente, handhaving en politie maar niet om deze overlast terug te dringen. Is het College het met Rijswijks-Belang eens dat het vergroten van de huidige handhavingscapaciteit wenselijk is gezien de langdurige en aanhoudende overlast? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Rijswijks-Belang,                                              
A. Koegler-Böhm
M.Weterings                             

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Het College is al langere tijd bekend met de overlast van sluipverkeer en autorijscholen in de Presidentenbuurt. Na gesprekken met bewoners heeft het College vorig jaar het CBR aangeschreven over deze overlast. Aan alle autorijscholen is destijds een brief verzonden met het verzoek geen gebruik meer  te maken van de Presidentenbuurt. Helaas heeft dit weinig effect gesorteerd. Bewoners zouden daarom graag zien dat de wijk alleen nog toegankelijk gemaakt wordt voor bestemmingsverkeer. Was het College op de hoogte dat de eerder genomen maatregelen onvoldoende effect gesorteerd hebben? Is het College het met ons een dat vervolgactie nodig is om deze overlast aan te pakken? Zo nee, waarom niet?
  Het college is ervan op de hoogte dat bewoners overlast ervaren. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met bewoners en de 30 km/uur-wegmarkeringen zijn opnieuw aangebracht.  Daarnaast heeft het college dit jaar contact opgenomen met het CBR en een brief gestuurd naar rijscholen. Een groep bewoners heeft bepaalde rijscholen gesignaleerd en deze doorgegeven aan de gemeente. Op basis daarvan is de brief naar de betreffende rijscholen gestuurd. In die brief hebben wij verzocht om rekening met elkaar te houden en gevraagd of de lessen breed verspreid kunnen worden over wijken in en om Rijswijk, zodat gevoelens van overlast en hinder kunnen verminderen. Het CBR gaf aan dat er geen examens meer in de wijk plaatsvinden. Daarnaast ontvingen wij van de zijde van rijschoolhouders signalen van situaties waarin zij zich bedreigd en geïntimideerd voelden door bewoners, nadat zij bijvoorbeeld onheus werden aangesproken en gefilmd. Het is niet verboden om rijles op de openbare weg in Rijswijk te geven. De Presidentenbuurt wordt net als andere wijken bezocht door rijscholen en examinatoren. Het CBR is immers in Rijswijk gevestigd, dus het is niet vreemd dat dit gebeurt. Wij willen, als vervolgactie, wel helpen om meer wederzijds begrip te kweken, door een gesprek te faciliteren.
   
 2. Is het mogelijk om van de Presidentenbuurt een woonerf (bestemmingsverkeer) te maken? Zo nee, waarom niet?
  De inrichting van de Presidentenbuurt is niet geschikt om er een woonerf van te maken. Een woonerf heeft een totaal andere inrichting dan de wijk nu kent. Het betekent dat er geen stoepen meer zijn en de weg niet meer van asfalt, maar van straatstenen (klinkers) is. Auto’s, fietsers en voetgangers maken dan door elkaar gebruik van de gehele wegbreedte. Het plaatsen van borden ‘’uitgezonderd bestemmingsverkeer’’ is door de politie afgewezen, omdat dit niet kan worden gehandhaafd en beboet. Het grootste bezwaar is dat er geen criterium is voor wie of wat ‘’bestemmingsverkeer’’ is en dat er dan sprake zal zijn van willekeur. Ook een woonerf is voor iedereen toegankelijk, er is hier dus ook geen restrictie voor alleen bestemmingsverkeer.
   
 3. Is het mogelijk om bij de in- en uitgang van de wijk borden “spelende kinderen” te plaatsen ? Zo nee, waarom niet?
  Bij de ingangen van de wijk is dat mogelijk. Er zullen, in januari of begin februari 2022, twee borden geplaatst worden.
   
 4. Is het mogelijk om verkeersdrempels aan te leggen in de wijk teneinde sluipverkeer en snel rijdend verkeer terug te dringen?
  Ja, dat is voor elke wijk mogelijk als daar aanleiding voor is. Er zijn al op verschillende kruisingen verkeersdrempels aanwezig in de wijk, passend bij een 30 km/uur-inrichting. De locaties zijn een aantal jaar geleden in overleg met de wijkvertegenwoordigers van destijds, gekozen en aangebracht. Wij verzamelen in de eerste maanden van 2022 snelheidsgegevens en nemen op basis daarvan een besluit.
   
 5. Is het College bekend met de overlast van hangjongeren, drugsoverlast, zwerfafval, verloedering van het ongebruikte parkeerdek bij de Kennedylaan/Jeffersonlaan en de hoge parkeerdruk veroorzaakt door busjes en auto’s met buitenlandse kentekens in de wijk?
  College is bekend met sommige van de genoemde signalen maar dat wil niet zeggen dat er ook sprake is van meervoud of zorgwekkende signalen. 
   
 6. Bij de flat aan de Jeffersonlaan mogen van de eigenaar geen busjes geparkeerd worden. Hierdoor ontstaat er parkeerdruk in de rest van de wijk. Is het College bereid om hierover in gesprek te gaan met de eigenaar?
  Het College is bereid een gesprek aan te gaan met de eigenaar als blijkt dat busjes zorgen voor parkeerdruk in de omliggende wijk. Het is echter de beslissingsbevoegdheid van de eigenaar om toe te staan dat busjes bij de flat worden geparkeerd.
   
 7. In de wijk wordt veelvuldig en langdurig geparkeerd door auto’s met buitenlandse kentekens. Is het College hiervan op de hoogte? Ziet het College mogelijkheden om dit terug te dringen door middel van handhaving? Zo nee, waarom niet?
  Bij het college is niet bekend dat er langdurig en veelvuldig auto’s met buitenlandse kentekens geparkeerd staan in deze buurt. Dat soort registraties vinden ook niet plaats. Auto’s van anderen dan de bewoners, ook met een buitenlandse kenteken, mogen in de wijk parkeren. Dat bewoners daardoor parkeeroverlast ervaren kunnen wij ons wel voorstellen. Er is echter geen mogelijkheid om handhavend op te treden.
   
 8. Is het College in gesprek met de eigenaar van de parkeergarage aan de Kennedylaan/Jeffersonlaan? Zijn er afspraken met de eigenaar gemaakt over het opknappen van de garage? Zo nee, waarom niet?
  Nee, het college is niet in gesprek met de eigenaar. Er was geen aanleiding voor een gesprek omdat  er geen signalen bekend waren over dat de staat van onderhoud ondermaats is. N.a.v. deze vragen is de parkeergarage bezocht door een toezichthouder. De toezichthouder heeft geen (constructieve) onvolkomenheid geconstateerd. De parkeergarage is verder in goede staat en ligt er goed bij. Het parkeerdek behorende bij deze garage wordt al jaren niet gebruikt omdat er geen vraag naar is
   
 9. Hoeveel meldingen van overlast zijn er in 2021 gedaan door de bewoners van de Presidentenbuurt? Kunt u deze meldingen specificeren naar aard en omvang?
  Er zijn het afgelopen jaar twee meldingen gedaan bij de politie over overlast in relatie tot gebruik van lachgas. In één geval is iemand aangetroffen met lachgas en in het andere geval werd niemand aangetroffen. Bij de gemeente (handhaving) zijn er in 2021 twaalf meldingen gedaan in de categorieën overlast fiets (3), verkeerd/hinderlijk geparkeerde voertuigen (5) en afvalcontainers die te lang staan (4).
   
 10. Ziet het College mogelijkheden om de handhaving (tijdelijk)  in de Presidentenbuurt te intensiveren? Zo nee, waarom niet?
  Nee, het College ziet geen mogelijkheid en ook geen aanleiding voor (tijdelijke) intensivering van handhaving. Dit zou allereerst ten koste gaan van handhaving elders in Rijswijk wat niet wenselijk is. Daarnaast ziet het College geen aanleiding omdat er géén signalen afgegeven zijn door de professionals, zoals de gemeentelijke BOA’s, de wijkagenten en leefbaarheid coördinatoren, die gebonden zijn aan de buurten/wijken. De meldingen van overlast en criminaliteit die bij de politie en gemeenten worden ingediend worden door deze professionals gemonitord. Deze hebben een signaalfunctie en indien uit deze monitoring blijkt dat er binnen deze buurten/wijken sprake is van structurele overlast of toename van bepaalde vormen van criminaliteit, zoals woninginbraken, en deze niet door interventie door een van deze professionals kan worden aangepakt. In dergelijke gevallen worden deze signalen ingebracht in het Wijkveiligheidsoverleg waar samen met de partners een integrale aanpak wordt geformuleerd en ingezet. Dergelijke signalen over deze buurt zijn niet ingebracht in dit overleg.
   
 11. Is het College bereid om met het bewonerscollectief Presidentenbuurt in gesprek te gaan? Zo nee, waarom niet?
  Het College is uiteraard bereid om met het bewonerscollectief Presidentenbuurt in gesprek te gaan
   
 12. Is het College bereid om met de veiligheidsdriehoek een integraal wijkplan op te stellen om de overlast integraal en adequaat aan te pakken? Zo nee, waarom niet?
  Nee. Het opstellen van een integraal wijkplan is nu prematuur. In het wijkveiligheidsoverleg, waar de beelden over overlast en criminaliteit worden gedeeld, is deze buurt niet naar voren gekomen als de buurt waar een integrale aanpak op moet worden gepleegd
   
 13. Rondom de nabijgelegen Parking de Schilp wordt ook veel overlast ervaren van hangjongeren, drugsgebruik en zwerfafval. Hierover worden al langere tijd gesprekken gevoerd tussen bewoners, verenigingen en gemeente. Kan het College aangeven in hoeverre de overlast rondom Parking de Schilp en de overlast in de Presidentenbuurt aan elkaar te relateren zijn? Gaat het hier bijvoorbeeld om dezelfde groepen overlastgevende jongeren die zich verplaatsen?
  Uit navraag bij de partners komt naar voren dat er nagenoeg geen relatie is tussen de ervaren overlast bij de Schilp en de ervaren overlast in de Presidentenbuurt.
   
 14. Op meerdere plekken in Rijswijk wordt nu al langere tijd gelijksoortige overlast ervaren. Het lukt gemeente, handhaving en politie maar niet om deze overlast terug te dringen. Is het College het met Rijswijks-Belang eens dat het vergroten van de huidige handhavingscapaciteit wenselijk is gezien de langdurige en aanhoudende overlast? Zo nee, waarom niet?
  Het beeld dat het College heeft is dat de overlast in veel gevallen beheersbaar is en de huidige handhavingscapaciteit voor wat betreft de gemeentelijke handhavers (BOA’s) dit aan kan. Wel is het een feit dat politie Team Rijswijk onderbezet is omdat de huidige formatie geijkt is op ca. 45000 inwoners en opnieuw herijkt moet worden. Het College ziet daarom wel in dat (handhavings)capaciteit van de politie zou moeten worden vergroot omdat vaker patrouilleren wel kan helpen zodat de patrouillefrequentie hoger wordt. De vraag is wel of dat ook tot stand kan komen aangezien de politie grote capaciteitsproblemen heeft en extra formatie aan team Rijswijk ten koste gaat van andere teams.
  Met de huidige beschikbare handhavingscapaciteit wordt veel ingezet op het reduceren of beëindigen van overlast, waarbij een deel van het probleem is dat overlast vaak subjectief is en niet door iedereen hetzelfde wordt ervaren. De handhavingscapaciteit dusdanig uitbreiden zodat een constant toezicht op alle overlastlocaties ontstaat lijkt ons niet betaalbaar en ook niet nodig
   

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Rijswijks Belang