VR 21 071 Fractie D66 - Vragen over digitale dienstverlening

Het verbeteren van de dienstverlening door de gemeente is een prioriteit van D66 Rijswijk. Hier valt de website ook onder. Dit zodat antwoorden op vragen over je buurt of de hele gemeente makkelijk te vinden zijn. Zowel voor wie een snel antwoord zoekt als voor wie meer achtergrondinformatie zoekt.

De toegankelijkheid van de website - het kunnen lezen, luisteren, bedienen en reageren voor mensen met een beperking - is daarbij ook toegezegd. Inmiddels is dit ook een wettelijk vereiste. D66 Rijswijk heeft op verschillende momenten aangedrongen op verbetering van de informatievoorziening en het aangeven van de planning. Uit de eerdere antwoorden bleek dat er- door Corona - vertraging was. Daarbij is aangegeven dat hier bij de begroting meer duidelijkheid kwam, dan wel bij de stukken over het Groot Project organisatieontwikkeling. Uit de huidige tekst van de begroting halen we de antwoorden niet en de rapportage Groot Project is (nog) niet beschikbaar.

Het college wordt verzocht om voor 5 november 2021 antwoord te geven op onderstaande vragen.

Vragen aan het college:

 1. Wanneer wordt de nieuwe website verwacht? Welke verbeteringen staan daarbij voor het college voorop?
   
 2. Eerder werd aangegeven dat de website vervangen moet worden omdat de code niet meer wordt ondersteund per november 2021. Is dit veiligheidsrisico gemanaged met de nieuwe website? Indien de nieuwe website later dan november 2021 geïmplementeerd wordt, hoe gaat de gemeente dan om met dit risico?
   
 3. Welke diensten kunnen ondernemers en inwoners straks digitaal uitvoeren?
   
 4. De gemeente is verplicht om toegankelijke websites te hebben op basis van de Europese en Nederlandse wetgeving, daar hoort het publiceren van toegankelijkheidsverklaringen per website bij. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning. Hoever is Rijswijk met het per website opstellen van toegankelijkheidsverklaringen? Betrekt het college mensen met een beperking bij de ontwikkeling van nieuwe websites en andere digitale diensten?
   
 5. Volgens de berichtenbox is de gemeente Rijswijk nog niet aangesloten. Dit als één van de laatste gemeente die nog niet gebruik maakt van deze service voor inwoners. Bent u het ermee eens dat dit niet past in het zorgen voor excellente digitale dienstverlening voor inwoners en het op orde hebben van de basis? Wat is de reden hierachter en wanneer wordt de aansluiting wel voorzien?

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Wanneer wordt de nieuwe website verwacht? Welke verbeteringen staan daarbij voor het college voorop?
  De nieuwe website wordt rond het einde van het tweede kwartaal van 2022 opgeleverd. Aandachtspunten voor de nieuwe site zijn de toegankelijkheid, verbetering van de beveiliging en het beter vindbaar maken van informatie.
   
 2. Eerder werd aangegeven dat de website vervangen moet worden omdat de code niet meer wordt ondersteund per november 2021. Is dit veiligheidsrisico gemanaged met de nieuwe website? Indien de nieuwe website later dan november 2021 geïmplementeerd wordt, hoe gaat de gemeente dan om met dit risico?
  Ja, dat risico is gemanaged en daardoor afgewend. Mede doordat de datum waarop de code niet meer ondersteund wordt, uitgesteld is naar november 2022.
   
 3. Welke diensten kunnen ondernemers en inwoners straks digitaal uitvoeren?
  Het gaat om de volgende producten: afschrift burgerlijke stand, verhuizing, vermissing reisdocument, aangifte van geboorte, huwelijk en partnerschap. Voor het komend jaar staan bovendien ook de digitalisering van de omgevingswet, aanvraag formulieren horecaloket, gehandicaptenparkeerkaart op de agenda. Laatstgenoemde vindt plaats om de formulieren m.b.t. WMO te digitaliseren. Ook is onlangsde digitale begrotingswebsite gepresenteerd aan de fracties in Auditcommissie. Dit laatste vormt tevens (onder)deel van de website. Tot slot is er blijvend overleg met de vak afdelingen om daar waar mogelijk eventuele opties tot digitalisering te onderzoeken.
   
 4. De gemeente is verplicht om toegankelijke websites te hebben op basis van de Europese en Nederlandse wetgeving, daar hoort het publiceren van toegankelijkheidsverklaringen per website bij. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning. Hoever is Rijswijk met het per website opstellen van toegankelijkheidsverklaringen? Betrekt het college mensen met een beperking bij de ontwikkeling van nieuwe websites en andere digitale diensten?
  De toegankelijkheidseisen worden meegenomen in het Programma van Eisen voor aanschaf van de nieuwe website. Door opname in het Programma van Eisen wordt dit op deze wijze ook meegenomen naar de leverancier waardoor wij hier automatisch aan voldoen. Bovendien zal door een expert een audit na oplevering worden uitgevoerd zodat het resultaat te valideren is. De gemeente kan bij het opleveren van producten gebruik maken van testers vanuit de gebruikersgroepen.
   
 5. Volgens de berichtenbox is de gemeente Rijswijk nog niet aangesloten. Dit als één van de laatste gemeente die nog niet gebruik maakt van deze service voor inwoners. Bent u het ermee eens dat dit niet past in het zorgen voor excellente digitale dienstverlening voor inwoners en het op orde hebben van de basis? Wat is de reden hierachter en wanneer wordt de aansluiting wel voorzien?
  Ja, wij zijn het hiermee eens. Het aansluiten op de berichtenbox is echter een sluitstuk van de digitaliseringsslag die wij momenteel maken. Wij zijn aan het onderzoeken of de Berichtenbox kan worden ingezet voor het verzenden van de gemeentelijke belastingaanslag. Momenteel krijgen andere digitaliseringsprojecten, zoals de vernieuwing van de website de prioriteit.

  Burgemeester en wethouders,

  de secretaris,
  P.M. Schuit

  de burgemeester (wnd),
  mr.drs. G.A.A. Verkerk

   

Politieke partij

D66