VR 21 065 Fractie VVD - Vragen over verkamering in Rijswijk

Schriftelijke vragen aan het college van B&W aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.

Verkamering in Rijswijk: tijd voor de beloofde actie!

Tijdens het forum Stad heeft het college aangeven, anders dan in het addendum van de Woonvisie was beloofd, niet van plan is op korte termijn te willen komen met een uniforme regeling die verkamering tegen gaat. Wel zegt het college verkamering tegen te gaan op grond van huidige bestemmingsplannen.
Het college gaf aan dat er rond de 25 gevallen bekend zijn van verkamering in Rijswijk. Naar aanleiding van de discussie in het forum Stad heeft de VVD Rijswijk de volgende vragen:

 1. In hoeveel van de bij de gemeente bekende gevallen van verkamering heeft de gemeente zelf opgetreden om de illegale situatie te beëindigen?
   
 2. Indien de gemeente niet heeft opgetreden tegen alle bij de gemeente bekende gevallen: wat is hiervan de reden?
   
 3. Hoeveel handhavingsverzoeken heeft de gemeente in 2020 en 2021 gehad over dit onderwerp? Op welke wijze is hierop besloten? Wat zijn de afdoeningstermijnen? Deze vragen graag beantwoorden uitgesplitst per verzoek.
   
 4. Indien de wettelijke termijnen niet zijn gehaald, wat is daarvan de reden? Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat dit sowieso een zeer onwenselijke situatie is en wat gaat het college eraan doen dat dit niet nogmaals voorkomt?
   
 5. In hoeveel van de gevallen waarbij de gemeente heeft aangekondigd op te zullen treden tegen verkamering is er ook daadwerkelijk opgetreden met als gevolg dat de illegale situatie werd beëindigd? Indien dit niet in alle gevallen is gebeurd, wat is hiervan de reden?

Namens de VVD Rijswijk,
Udo Oelen

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. In hoeveel van de bij de gemeente bekende gevallen van verkamering heeft de gemeente zelf opgetreden om de illegale situatie te beëindigen?
  Op de 25 adressen die bekend zijn van woonoverlast, mogelijk als gevolg van verkamering en/of overbewoning is nu een onderzoek gestart met als doel de situaties van overlast te beëindigen.
  Daartoe worden deze door Bouw- en Woningtoezicht geïnspecteerd. Afhankelijk van de resultaten worden vervolgtrajecten ingezet. Per casus wordt ook bekeken of de verkamering in strijd is met het bestemmingsplan.
  Eén adres is recent in behandeling genomen om de kamerverhuur te beëindigen en de situatie terug te brengen naar een situatie die niet strijdig is met het bestemmingsplan. Op één adres is een legalisatieonderzoek gestart.
   
 2. Indien de gemeente niet heeft opgetreden tegen alle bij de gemeente bekende gevallen: wat is hiervan de reden?
  Eerst moet vastgesteld worden of er sprake is van verkamering en of sprake is van een overtreding. Als verkamering ter plaatse geen overtreding is of als dat nog onderzocht moet worden, dan kan er ook niet worden opgetreden. Onderdeel van het handhavingstraject is ook het legalisatieonderzoek. Er wordt niet opgetreden als er zicht is op legalisatie. Naast het handhavingstraject worden ook ‘stop’ gesprekken gevoerd.

  Gebleken is dat de vigerende huisvestingsverordening en het addendum van de Woonvisie te weinig juridische grondslag bevatten. De verordening was te weinig specifiek en mist een inhoudelijke motivering voor de inzet van de onttrekkingsvergunning, dan wel omzettingsvergunning.

  Wanneer er nu een nieuwe beleidsregel wordt vastgesteld kunnen we de uitvoering niet doen zoals gewenst.

  Omdat het juridisch goed te regelen is het nodig om de Huisvestingsverordening aan te passen en een inhoudelijke motivering bij te voegen. Daar wordt nu aan gewerkt. Daarnaast is het per 1 januari mogelijk om de opkoopbescherming ook in de Huisvestingsverordening op te nemen. Dit kan dan meteen meegenomen worden. Streven is om in Q1 van 2022 (de kortst mogelijke termijn) met een voorstel te komen om de verordening aan te passen.
  Totdat de Huisvestingsverordening is aangepast, wordt gehandhaafd op basis van het bestemmingsplan. Zo kan er tot die tijd in veel gevallen wel handhavend opgetreden worden.

  Dat betekent wel dat in sommige gevallen verkamering legaal is of kan worden.

 3. Hoeveel handhavingsverzoeken heeft de gemeente in 2020 en 2021 gehad over dit onderwerp? Op welke wijze is hierop besloten? Wat zijn de afdoeningstermijnen? Deze vragen graag beantwoorden uitgesplitst per verzoek.
  Handhavingsverzoeken op verkamering worden niet apart geregistreerd. Aparte registratie was voorheen niet van toepassing: we hebben onlangs één verzoek gekregen (Zie ook het antwoord op vraag 1.). Daarnaast is recent een legalisatieonderzoek op een ander adres gestart. We zien wel regelmatig verzoeken om handhavend op te treden tegen woonoverlast die mogelijk samenhangt met overbewoning.
   
 4. Indien de wettelijke termijnen niet zijn gehaald, wat is daarvan de reden? Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat dit sowieso een zeer onwenselijke situatie is en wat gaat het college eraan doen dat dit niet nogmaals voorkomt?
  Het niet halen van wettelijke termijnen is onwenselijk. Uiteraard doen we er alles aan om de wettelijke termijnen te halen. (Dat geldt niet alleen voor dit onderwerp).
   
 5. In hoeveel van de gevallen waarbij de gemeente heeft aangekondigd op te zullen treden tegen verkamering is er ook daadwerkelijk opgetreden met als gevolg dat de illegale situatie werd beëindigd? Indien dit niet in alle gevallen is gebeurd, wat is hiervan de reden?
  Zie ook het antwoord op vraag 1.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

VVD