VR 21 061 Fractie RB - Meer speelgelegenheden in Rijswijk (8-18 jaar)

Behoefte aan buitenspelen is groot.

Rijswijks-Belang heeft in diverse wijken, o.a. Steenvoorde Zuid, Hoekpolder, Rijswijk Buiten en Parkrijk signalen opgevangen van ouders die vinden dat het echt ontbreekt aan speelgelegenheden voor jongeren tussen de 8 en 18 jaar in de onlangs aangenomen notitie speelbeleid.
De ouderwetse Wipkip heeft iedereen nu wel gezien.

Uitwijken naar Delft of Den Haag is niet voor iedereen weggelegd, vooral niet voor de iets jongeren ( 8-14).
In het kader van artikel 44 heeft de fractie van Rijswijks-Belang de volgende vragen:

 1. Deelt u onze mening dat buitenspelen goed voor de gezondheid is voor onze Rijswijkse jeugd?
   
 2. Deelt u onze mening dat er voor de jeugd tussen de 8 en 18 jaar niet tot nauwelijks speelgelegenheden zijn in Rijswijk? En dat deze  groep jongeren al geruime tijd tussen wal en schip vallen?
   
 3. Rijswijks-Belang is de gemeente zeer erkentelijk dat er voor de jeugd tussen de 8 en 18 jaar een skatepark gerealiseerd gaat worden in Oud Rijswijk bij de Treubstraat. De afstand tussen de Hoekpolder/Steenvoorde Zuid/ Rijswijk Buiten/ Parkrijk naar de Treubstraat toe is voor de iets jongeren (8-13) te ver en met teveel verkeer om dit alleen af te reizen. Bent u bereid om te onderzoeken of er op de locatie waar nu de fietscross FCC Rijswijk (Oude Zwethpad) zit die gaat verhuizen naar de Lange Kleiweg speelgelegenheden voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar gerealiseerd kunnen worden? Denk aan bv een skatepark? (foto 1) Zo nee waarom niet ?
   
 4. Deelt u onze mening dat deze locatie (Oude Zwethpad) perfect centraal gelegen ligt voor zowel de kinderen uit Steenvoorde Zuid/Hoekpolder/RijswijkBuiten en Parkrijk om lekker buiten te spelen, te skaten, te steppen met een stuntstep? ( ter illustratie foto 2)
   
 5. Mocht het op deze locatie niet kunnen om welke reden dan ook, bent u bereid om te onderzoeken of er ergens in/ rondom Rijswijk Buiten er een locatie geschikt gemaakt kan worden voor speelgelegenheden voor jongeren tussen de 8 en 18 jaar? (denk aan een skatepark bv) Zo nee, waarom niet?
   
 6. Kan bovenstaande meegenomen worden in de uitwerking van het speelplan dat jongstleden is aangenomen?

Rijswijks-Belang

Nel Kames
Annemie Koegler
Marc Weterings

Foto 1

Foto 2

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Deelt u onze mening dat buitenspelen goed voor de gezondheid is voor onze Rijswijkse jeugd?
  Ja, wij delen deze mening.
   
 2. Deelt u onze mening dat er voor de jeugd tussen de 8 en 18 jaar niet tot nauwelijks speelgelegenheden zijn in Rijswijk? En dat deze  groep jongeren al geruime tijd tussen wal en schip vallen?
  Gedeeltelijk delen we deze mening. Uit de inventarisatie van Speelplan BV ten behoeve van de nota Speelbeleid blijkt dat het aanbod aan speelvoorzieningen tot en met de leeftijd van 12 jaar ruimschoots op orde is qua hoeveelheid en variatie. Het aanbod voor de oudere jeugd vanaf 13 jaar is volgens deze inventarisatie echter onder de maat en met de onlangs vastgestelde nota Speelbeleid zijn we voornemens om daar de komende beleidsperiode verbetering in aan te brengen. De door u gehanteerde leeftijdscategorie 8 tot en met 18 jaar is niet gebruikelijk in de wereld van speelvoorzieningen. Daar wordt een scheidslijn getrokken bij 12 jaar.  
   
 3. Rijswijks-Belang is de gemeente zeer erkentelijk dat er voor de jeugd tussen de 8 en 18 jaar een skatepark gerealiseerd gaat worden in Oud Rijswijk bij de Treubstraat.
  De afstand tussen de Hoekpolder/Steenvoorde Zuid/ Rijswijk Buiten/ Parkrijk naar de Treubstraat toe is voor de iets jongeren (8-13) te ver en met teveel verkeer om dit alleen af te reizen.

  Bent u bereid om te onderzoeken of er op de locatie waar nu de fietscross FCC Rijswijk (Oude Zwethpad) zit die gaat verhuizen naar de Lange Kleiweg speelgelegenheden voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar gerealiseerd kunnen worden? Denk aan bv een skatepark? (foto 1)
  Zo nee waarom niet ?


  De skatevoorziening die we op deze locatie in ere gaan herstellen is in eerste instantie bedoeld voor de oudere jeugd vanaf 12 jaar om het onder antwoord 2 genoemde hiaat in het aanbod voor deze leeftijdscategorie tegen te gaan. Gezien de centrale ligging van de Treubstraat en de mobiliteit van jeugd vanaf 12 jaar is deze voorziening voor de beoogde doelgroep goed bereikbaar. Echter beamen we dat kinderen onder de 12 jaar ook graag gebruik willen maken van een dergelijke voorziening en dat de Treubstraat niet voor al deze kinderen zelfstandig bereikbaar is. We zijn bereid om te onderzoeken of er onder de jeugd behoefte is aan de aanleg van een extra skatevoorziening in Rijswijk (al dan niet op de door u gesuggereerde locatie FCC Rijswijk). We gaan uitvoering geven aan dit onderzoek na aanleg van de skatevoorziening aan de Treubstraat, want mogelijk voorziet deze voorziening al in de behoefte en is aanleg van een extra voorziening niet nodig. Eventuele aanleg van een extra voorziening onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van extra middelen, daar het budget gekoppeld aan de nota Speelbeleid hier niet in voorziet.          
   
 4. Deelt u onze mening dat deze locatie (Oude Zwethpad) perfect centraal gelegen ligt voor zowel de kinderen uit Steenvoorde Zuid/Hoekpolder/RijswijkBuiten en Parkrijk om lekker buiten te spelen, te skaten, te steppen met een stuntstep? (ter illustratie foto 2)
  Ja, wij delen deze mening.
   
 5. Mocht het op deze locatie niet kunnen om welke reden dan ook, bent u bereid om te onderzoeken of er ergens in/ rondom Rijswijk Buiten er een locatie geschikt gemaakt kan worden voor speelgelegenheden voor jongeren tussen de 8 en 18 jaar? (denk aan een skatepark bv) Zo nee, waarom niet?
  Ja, zie ons antwoord onder 3. We willen daarbij wel extra aandacht geven aan speelgelegenheden voor 12 jaar en ouder en zien het medegebruik hiervan door kinderen onder de 12 jaar als een mooie bijvangst. 
   
 6. Kan bovenstaande meegenomen worden in de uitwerking van het speelplan dat jongstleden is aangenomen?
  Ja, dat kan als het gaat over extra speelgelegenheden voor jeugdigen vanaf 12 jaar, daar dat naadloos aansluit op de ambitie in de nota Speelbeleid om voor deze leeftijdscategorie het aanbod uit te breiden. 

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Rijswijks Belang