VR 21 052 Fractie VVD - Vragen over illegaal bijplaatsing van afval

Schriftelijke vragen aan het college van B&W aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.

De VVD Rijswijk heeft kennisgenomen van het voornemen van het college van de gemeente Den Haag om fors hogere boetes te gaan opleggen voor het illegaal bijplaatsen van afval naast ondergrondse containers. Met name in enkele wijken die naast Rijswijk liggen, zoals Laakwartier, schijnt het bijplaatsen een probleem te zijn.

De gemeente Den Haag wil cameratoezicht inzetten op die plekken waar de problemen het grootste zijn. Binnen de raad van Rijswijk is door verschillende partijen al meermalen aandacht voor dit probleem gevraagd zonder dat dit zichtbaar tot concrete resultaten heeft geleid. De VVD Rijswijk vreest dat als gevolg van hogere boetes in combinatie met strenger toezicht het probleem van Den Haag zich gaat verplaatsen naar Rijswijk. Daar hebben we immers al vaker mee te maken gehad (parkeren, verkamering).

Om deze reden stelt de VVD Rijswijk de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met de voornemens van de gemeente Den Haag om boetes te verhogen voor bijplaatsen van afval in combinatie met strenger toezicht?
   
 2. Deelt het college de zorg van de VVD Rijswijk dat als gevolg van de maatregelen van Den Haag er een verhoogd risico is dat het probleem zich naar Rijswijk gaat verplaatsten met als gevolg dat er meer afval naast containers in Rijswijk worden geplaatst?
   
 3. Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat de gemeente Rijswijk nu nog sneller en steviger werk moet gaan maken van de handhaving op illegaal bijgeplaatst afval?
   
 4. Overweegt het college, naast het reeds toegezegde cameratoezicht, ook de bedragen voor boetes voor illegaal bijplaatsen in Rijswijk te verhogen?

Namens de VVD Rijswijk
Udo Oelen

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Is het college bekend met de voornemens van de gemeente Den Haag om boetes te verhogen voor bijplaatsen van afval in combinatie met strenger toezicht?
  Ja, dat zijn wij.
   
 2. Deelt het college de zorg van de VVD Rijswijk dat als gevolg van de maatregelen van Den Haag er een verhoogd risico is dat het probleem zich naar Rijswijk gaat verplaatsten met als gevolg dat er meer afval naast containers in Rijswijk worden geplaatst?
  Vooralsnog zijn wij dat niet. Ervaring leert dat bijplaatsingen met name van de betreffende buurtbewoners komen. Maar ook op bijplaatsingen van afval van bewoners van buiten Rijswijk wordt opgetreden.
   
 3. Is het college het met de VVD Rijswijk eens dat de gemeente Rijswijk nu nog sneller en steviger werk moet gaan maken van de handhaving op illegaal bijgeplaatst afval?
  Wij zijn vorig jaar gaan werken met de spoedeisende last onder bestuursdwang. Hierdoor kunnen de handhavers sneller inwoners confronteren met hun gedrag, aangezien de kosten voor het verwijderen van hetbijgeplaatste afval op de overtreder worden verhaald. Afgelopen (half) jaar hebben wij 178 maal kosten verhaald op de overtreder. Wij zijn dan ook van mening dat “sneller en steviger” met deze aanpak wordt ingevuld.
   
 4. Overweegt het college, naast het reeds toegezegde cameratoezicht, ook de bedragen voor boetes voor illegaal bijplaatsen in Rijswijk te verhogen?
  Wij nemen dat in overweging. Nu is het zo dat bij het opleggen van een spoedeisende last onder bestuursdwang wij slechts die kosten mogen verhalen die gerelateerd zijn aan het verwijderen en onderzoeken van het afval. Dat start met 159,05 euro voor een kleine hoeveelheid afval.
  De raad krijgt nog een uitwerking van het voorstel om over te gaan op bestuurlijk boetes (fiscalisering). Op dat moment kan er een hoogte van een boete worden vastgesteld.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

VVD