VR 21 050 Fractie VVD - Vragen over veiligheid in park Cromvliet

Schriftelijke vragen aan het college van B&W aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.
De VVD Rijswijk heeft kennisgenomen van meerdere incidenten die hebben plaatsgevonden in park Cromvliet in het voorjaar, maar ook afgelopen weekend. Hierbij werden tieners lastiggevallen, al dan niet door andere tieners. Ten aanzien van afgelopen weekend heeft dit geleid tot de aanhouding van twee personen en is door de politie uitgebreid onderzoek verricht in het park.

Park Cromvliet is een open park met meerdere in- en uitgangen. Dit betekent dat tijdens de nachtelijke uren iedereen toegang heeft tot het park. Veelvuldig melden omwonenden aan de politie klachten rondom (geluids-)overlast en vandalisme in de late uurtjes. Er ligt rommel, sporen van lachgasgebruik en gebroken glas op plekken waar overdag kleine kinderen en kinderen van de Nicolaas Beetsschool spelen. Ook op het terrein van deze naastgelegen school is veelvuldig sprake van overlast en achterblijvend rommel.
Naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving ziet de VVD Rijswijk aanleiding om de volgende vragen te stellen aan het college:

 1. Heeft het college kennis genomen van de recente berichtgeving waarbij een tiener is lastiggevallen in park Cromvliet?
 2. Deelt het college onze zorg dat dergelijke incidenten niet bijdragen aan het veiligheidsgevoel/de veiligheidsbeleving?
 3. Op welke manier gaat de gemeente bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid in park Cromvliet?
 4. Deelt het college onze mening dat toezicht op het park niet alleen overdag of tijdens het avondeten nodig is, maar juist later op de avond/begin van de nacht?
 5. De ingang aan de Trekvlietzijde heeft een hekwerk. Welke mogelijkheden zijn er om de toegang in de nachtelijke uren te beperken?
 6. Is het college bereid om met de wijk een apart gesprek aan te gaan (buiten de op korte termijn geplande wijkschouw om), en met de uitkomsten een plan van aanpak op te zetten om de veiligheidsbeleving te vergroten?
 7. Is het college het met ons eens dat groenonderhoud kan bijdragen aan meer overzicht en betere mogelijkheden tot toezicht?
 8. Deelt het college onze mening dat op deze punten verbeteringen mogelijk zijn in park Cromvliet?
 9. Welke mogelijkheden ziet het college om het park vaker te reinigen en te ontdoen van de rommel die ’s nachts wordt achtergelaten?

Namens de fractie van de VVD Rijswijk,
Menno Ezinga

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Heeft het college kennis genomen van de recente berichtgeving waarbij een tiener is lastiggevallen in park Cromvliet?
  Ja.

 2. Deelt het college onze zorg dat dergelijke incidenten niet bijdragen aan het veiligheidsgevoel/de veiligheidsbeleving?
  Ja.

 3. Op welke manier gaat de gemeente bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid in park Cromvliet?
  Het Cromvlietpark wordt, net als alle andere parken, meegenomen in de reguliere surveillances. Om leefbaarheid en veiligheid van de gemeente te borgen werken we samen met partners én direct belanghebbenden, waaronder de bewoners, bedrijven en instellingen in Rijswijk. Vanuit deze samenwerking wordt (het gevoel van) de veiligheid, dus ook in het Cromvlietpark, aangepakt. We betrekken onder andere jeugdwerkers, gebiedsregisseurs en politie in de dagelijkse aanpak van (jeugd)overlast. Het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Rijswijk is onder meer terug te vinden in het beleidsplan gebiedsgericht werken en het strategisch veiligheidsbeleid.

 4. Deelt het college onze mening dat toezicht op het park niet alleen overdag of tijdens het avondeten nodig is, maar juist later op de avond/begin van de nacht?
  Toezicht door het team Handhaving vindt plaats binnen de roosters van het team. Dat wil zeggen tot 22:00 uur. Overlast excessen en toezicht buiten deze tijden worden opgepakt door de politie.

 5. De ingang aan de Trekvlietzijde heeft een hekwerk. Welke mogelijkheden zijn er om de toegang in de nachtelijke uren te beperken?
  We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om de overlast te beperken. Naast de mogelijkheid tot sluiting van het hekwerk onderzoeken we ook of andere maatregelen genomen kunnen worden om de overlast te beperken.

 6. Is het college bereid om met de wijk een apart gesprek aan te gaan (buiten de op korte termijn geplande wijkschouw om), en met de uitkomsten een plan van aanpak op te zetten om de veiligheidsbeleving te vergroten?
  Nee, hiervoor zijn juist de wijkschouw en de wijkontmoetingen vanuit gebiedsregie (in combinatie met het wijkwethouderschap) opgezet om door middel van participatie en samenwerking met bewoners en partners te komen tot integrale oplossingen. De wijkschouw is gehouden op 10 augustus jl.

 7. Is het college het met ons eens dat groenonderhoud kan bijdragen aan meer overzicht en betere mogelijkheden tot toezicht?
  Ja

 8. Deelt het college onze mening dat op deze punten verbeteringen mogelijk zijn in park Cromvliet?
  Momenteel vindt er alleen cyclisch onderhoud plaats (elke 4 jaar verjonging snoei) en worden er geen extra (snoei)maatregelen getroffen. Als gevolg van de omstandigheden is het wellicht wenselijk om deze frequentie te wijzingen waarbij het snoeiwerk rigoureuzer kan worden aangepakt. Verhoging van de frequentie heeft budgettaire consequenties. Dit is momenteel niet gedekt binnen de reguliere beheergelden.

 9. Welke mogelijkheden ziet het college om het park vaker te reinigen en te ontdoen van de rommel die ’s nachts wordt achtergelaten?
  De parken worden planmatig onderhouden. Verhoging van de frequentie heeft budgettaire consequenties. Het college ziet daartoe geen mogelijkheden binnen de huidige begroting.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

VVD