VR 21 048 Fractie RB - Vragen over verkeerssituatie Schaapweg

Geschokt is de fractie van Rijswijksbelang van het bericht dat er vandaag na een aanrijding op de Schaapweg in Rijswijk een jonge vrouw is overleden bij een verkeersongeluk.
In het kader van artikel 44 van het reglement van orde heeft de fractie van Rijswijks-Belang de volgende vragen:

 • Kan het College aangeven wat de oorzaak is van dit ongeval? Zo nee, waarom niet?
 • ​Deelt het College de mening van Rijswijksbelang dat er op de Schaapweg te veel verkeersongelukken gebeuren? Zo nee, waarom niet?
 • Kan het College aangeven of het groen (beplanting, bomen en struiken)  op en rond de rotonde op de Schaapweg en langs de Schaapweg gevaarlijke verkeerssituaties oplevert voor de verkeersdeelnemers? Zo ja, welke actie gaat hierop ondernomen worden en op welk termijn?
 • Is het College ervan op de hoogte dat op de Schaapweg of bij de rotonde Schaapweg er vaker verkeersongelukken/aanrijdingen gebeuren? Zo nee, hoe kan dat, dat u er niet van op de hoogte bent?
 • Kan het College aangeven hoeveel verkeersongelukken er zijn geregistreerd in de jaren 2020/2021 op de Schaapweg en bij rotonde Schaapweg? Zo nee, waarom niet?
 • Kan het College aangeven wat hier de oorzaken van zijn? Zo nee, waarom niet?
 • Deelt het College de mening van Rijswijksbelang dat er op de Schaapweg te veel verkeersongelukken gebeuren? Zo nee, waarom niet?
 • Is het College bereidt om maatregelen te treffen die bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid op de Schaapweg en rotonde Schaapweg? Zo ja, waar gaan deze maatregelen uit bestaan? Zo nee, waarom niet?
 • Is het College bereidt om met regelmatig te gaan handhaven op de Schaapweg en rotonde Schaapweg? Zo nee, waarom niet?
 • Is het College bereidt om op de Schaapweg of bij de rotonde Schaapweg snelheidsovertreders te gaan aanpakken? Zo nee, waarom niet?
 • Is het College bereidt om met een verkeersdeskundige naar de infrastructuur van de Schaapweg en rotonde Schaapweg te kijken met het oogmerk deze veiliger te maken?

Rijswijksbelang

Bianca Niesen                                Marc Weterings
Fractiemedewerker.                        Raadslid

Antwoord

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

 1. Kan het College aangeven wat de oorzaak is van dit ongeval? Zo nee, waarom niet?
  De exacte oorzaak is onderwerp van een politie onderzoek. Omwille van privacy van de betrokkenen kunnen wij slecht op hoofdlijnen informatie verstrekken. Uit informatie die nu bekend is, lijkt het er op dat er sprake is van een “afdekkingsongeval”. Dat houdt in dat een persoon de weg oversteekt, dat een naderend voertuig stopt maar dat een ander voertuig langszij komt en de persoon niet (tijdig) opmerkt, met als gevolg een aanrijding.
   
 2. Deelt het College de mening van Rijswijksbelang dat er op de Schaapweg te veel verkeersongelukken gebeuren? Zo nee, waarom niet?
  Elk ongeluk is er een te veel. Wij vinden het belangrijk om te achterhalen of er een patroon is in wat er gebeurt, zodat gerichte oplossingen en preventieve maatregelen getroffen kunnen worden.
  Op de Schaapweg tussen Den Haag en de Generaal Spoorlaan en de Sir Winston Churchilllaan hebben in de periode 2020-2021 in totaal 19 geregistreerde ongevallen plaatsgevonden, waarvan 9 keer sprake was van een letsel. Het meest recente ongeval is nog niet in de statistieken opgenomen. De meeste geregistreerde letselongevallen vonden plaats op de rotonde ter hoogte van de F. Rooseveltlaan en Sir Winston Churchilllaan. Het gaat om kop-staart botsingen tussen auto’s/motoren of flankaanrijdingen waarbij (brom)fietsers zijn betrokken. De (brom)fietsers hadden in alle gevallen voorrang. Voor de andere letselongevallen blijkt uit de gegevens geen verklaring waar een trend uit te halen is. De ene keer is het een botsing met een object (boom of lantaarnpaal) en de andere keer om een aanrijding tussen personenauto’s en/of tussen fietsers.
   
 3. Kan het College aangeven of het groen (beplanting, bomen en struiken)  op en rond de rotonde op de Schaapweg en langs de Schaapweg gevaarlijke verkeerssituaties oplevert voor de verkeersdeelnemers? Zo ja, welke actie gaat hierop ondernomen worden en op welk termijn?
  Het groen op en rond de rotonde en kruispunten levert, op basis van de ongevalsgegevens, geen aanleiding dat er sprake is van belemmering van het zicht voor gemotoriseerd en langzaam verkeer.
   
 4. Is het College ervan op de hoogte dat op de Schaapweg of bij de rotonde Schaapweg er vaker verkeersongelukken/aanrijdingen gebeuren? Zo nee, hoe kan dat, dat u er niet van op de hoogte bent?
  We hanteren openbaar geregistreerd cijfermateriaal over ongelukken. Zie antwoord 2.
   
 5. Kan het College aangeven hoeveel verkeersongelukken er zijn geregistreerd in de jaren 2020/2021 op de Schaapweg en bij rotonde Schaapweg? Zo nee, waarom niet?
  Zie antwoord op vraag 2.
   
 6. Kan het College aangeven wat hier de oorzaken van zijn? Zo nee, waarom niet?
  Zie antwoord op vraag 2.
   
 7. Deelt het College de mening van Rijswijksbelang dat er op de Schaapweg te veel verkeersongelukken gebeuren? Zo nee, waarom niet?
  Zie antwoord op vraag 2.
   
 8. Is het College bereidt om maatregelen te treffen die bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid op de Schaapweg en rotonde Schaapweg? Zo ja, waar gaan deze maatregelen uit bestaan? Zo nee, waarom niet?
  Zoals uit  bovenstaande beantwoording blijkt is er geen aanleiding om te concluderen dat er een relatie is tussen de verkeersongevallen en de weginrichting. De oorzaak is vooral rijgedrag. Laat niet onverlet dat we continu bezig zijn met het verbeteren van de weginrichting en het verlagen van de snelheid. Daarnaast werken we een plan uit om met name het brede wegprofiel te versmallen tussen de rotonde en de gemeentegrens Den Haag/Sammersweg en tussen de rotonde en de Prinses Beatrixlaan. Verkeersveiligheid heeft prioriteit boven het behoud van brede wegprofielen. Een smaller wegprofiel draagt bij aan het verlagen van de snelheid, het tegengaan van inhaalmanoeuvres en betere mogelijkheden voor fietsers en voetgangers om over te steken. Zo’n plan houdt voor de korte termijn in het toevoegen van bebording en belijning, zodat er op het zicht sprake is van versmalling. Voor de lange termijn houdt dit in het daadwerkelijk fysiek versmallen van weggedeelten. Daarnaast werken we maatregelen uit om de voorrang van langzaam verkeer op de rotonde te verduidelijken.
   
 9. Is het College bereidt om met regelmatig te gaan handhaven op de Schaapweg en rotonde Schaapweg? Zo nee, waarom niet?
  Binnen het driehoeksoverleg tussen burgemeester- Openbaar Ministerie – politie wordt de noodzaak van handhaving op de Schaapweg en Generaal Spoorlaan, net als op de Haagweg en de Prinses Beatrixlaan, aan de orde gesteld. Naast dat de politie zich, als bevoegde instantie, richt op het verbaliseren, werken we met hen samen aan preventie zoals de  campagnes en controles.
   
 10. Is het College bereidt om op de Schaapweg of bij de rotonde Schaapweg snelheidsovertreders te gaan aanpakken? Zo nee, waarom niet?
  Zie antwoord op vraag 9.
   
 11. Is het College bereidt om met een verkeersdeskundige naar de infrastructuur van de Schaapweg en rotonde Schaapweg te kijken met het oogmerk deze veiliger te maken?
  Zie antwoord op vraag 8.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
P.M. Schuit

de burgemeester (wnd),
mr.drs. G.A.A. Verkerk

Politieke partij

Rijswijks Belang